Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Společný dopis francouzského a německého ministra vnitra z 3. prosince 2015 (shrnutí)

Německý ministr vnitra Dr. Thomas de Maizière a francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve zaslali společný dopis Evropské komisi a lucemburskému předsednictví. V dopise uvádí, že jsou připraveni hrát aktivní roli v hledání řešení dvou největších problémů, se kterými se nyní EU potýká – terorismus a migrační vlna. EU musí podle nich především jednat rychle a přijmout taková opatření, která zajistí nejvyšší stupeň bezpečnosti v EU, posílí ochranu vnějších hranic a rozvinou Společný evropský azylový systém. Tyto kroky jsou nutné rovněž pro zachování Schengenu. 

Za nezbytná považují zejména tato opatření:

  1. Je potřeba provést cílenou revizi Schengenského hraničního kodexu v souladu se závěry Rady JHA ze dne 20. listopadu – především je nezbytná revize článku 7 s cílem zajistit systematické kontroly občanů EU na základě příslušných databází na vnějších hranicích schengenského prostoru při plném využití technických řešení, aby nedocházelo k narušení plynulosti pohybu přes hranice. Dále je nezbytné zajistit opatření k nápravě závažných nedostatků týkajících se ochrany vnějších hranic, aby bylo možné rychlé nasazení agentury Frontex na základě analýzy rizik prováděné touto agenturou. Ve výjimečných situacích musí být agentura Frontex oprávněna nasadit na vlastní zodpovědnost pohraniční jednotky rychlé reakce.
  2. Z hlediska migrace a bezpečnostní politiky je zřejmé, že se musí okamžitě posílit kontroly na vnějších hranicích. Z tohoto důvodu je nezbytné provést významná legislativní, operativní a organizační opatření. Proto ministři žádají významné posílení role Frontexu a jeho operability.  Frontex potřebuje posílit kapacitu vysílaných operativních sil, které mohou být povolány v návaznosti na okamžitou výzvu na základě předem identifikovaného ročního příspěvku členských států do společného týmu pohraniční stráže. Frontex by měl rovněž těžit z větší flexibility při najímání smluvních zaměstnanců, při zajišťování externích služeb a nakupování technického vybavení. Vzhledem ke skutečnosti, že je potřeba zejména nalézt lepší způsob jak pomoci členským státům kontrolovat vnější hranice, měli by mít příslušníci jednotek Frontexu zajištěný přístup do relevantních databází EU, jako je SIS, Eurodac, VIS, SLTD (databáze ukradených a ztracených cestovních dokumentů) a dalších národních databází. Měli by mít rovněž oprávnění provádět systematickou registraci, včetně snímání otisků prstů, u všech státních příslušníků třetích zemí a využívat k tomu příslušné technické vybavení.

Frontex potřebuje více prostředků pro spolupráci se třetími zeměmi za účelem operativní spolupráce (výměna informací, společné hraniční hlídky, boj proti pašování migrantů a soudní spolupráce) a provádění návratů ilegálních migrantů (včetně organizování návratových letů z jednotlivých členských států a pomáhání členským státům zajišťovat potřebné doklady pro návrat). Musí být rozšířena technická operativní kapacita agentury Frontex a taky musí být zlepšen přístup agentury k informacím týkajícím se ochrany hranic. Role agentury Frontex by mohla být rovněž rozšířena o mise na teritoriu třetích zemí, s podmínkou souhlasu dané země a EU.

  1. Aby byla kontrola hranic efektivnější, měly by být relevantní databáze propojeny a systematicky využívány v rámci bezpečnostních kontrol. Systém vstup/výstup (Entry/Exit) představený v rámci balíčku k inteligentním hranicím by se měl vztahovat i na občany EU s využitím relevantních biometrických prvků (fotografie a otisky prstů) a je nutné provádět kontroly napříč národními a příslušnými databázemi EU (SIS, VIS, SLTD, Eurodac).
  2. Společný azylový systém musí být výrazně posílen. Dublinská pravidla se uplatňují pouze částečně, Eurodac není využíván ve všech případech, členské státy nepoužívají shodná pravidla pro přijímání osob či pro udělování ochrany. Německo a Francie se budou aktivně podílet na nadcházejících jednáních o lepší implementaci a dalším využívání systému Dublin.
  3. Musíme poskytovat ještě operativnější podporu členským státům, které jsou pod velkým migračním tlakem, aby pravidla mohla být lépe aplikována. Za tímto účelem potřebuje Evropský podpůrný azylový úřad (EASO) výrazně posílit finanční i personální zdroje. EASO, podobně jako Frontex, potřebuje mít více možností jak pomoci členským státům s azylovým řízením a humanitárním přijímáním. Ovšem pravomoc EASO by neměla být omezena na poradenství. V případě dlouhodobého přílivu žadatelů o azyl, kteří překračují vnější hranice, což má dopad na celý schengenský prostor, musí být EASO schopno poskytovat komplexní operativní podporu relevantním členským státům, aby mohly dostát svým evropským závazkům. Frontex a EASO musí být schopné v takových situacích těsně spolupracovat. I v tomto ohledu je nutné, aby Rada přijala nezbytná opatření.
  4. Kromě těchto opatření musí být okamžitě uvedeny do praxe kroky, které byly dohodnuté na evropské úrovni. Klíčové je co nejrychleji oživit hotspoty a zajistit jejich plnou funkčnost. Vytvoření těchto center trvá příliš dlouho. Politická vůle a schopnost zemí, kde by měly být hotspoty otevřeny, musí jít ruku v ruce s pomocí Komise a podporou ostatních členských států. Tato plánovaná centra musí být do konce roku plně funkční. A aby naše strategie uspěla, všichni migranti, kteří dorazí do Itálie či Řecka, musí projít hostpoty, kde bude posouzen jejich status, jak to vyžadují rozhodnutí, která jsme přijali. Znamená to rovněž, že tyto země musí být schopné přijmout příslušné množství lidí a zadržet je po celou dobu nezbytnou k jejich identifikaci, sejmutí otisků prstů a registraci jejich údajů v systému Eurodac, což je nezbytné jak z hlediska bezpečnostní kontroly, tak z hlediska určení jejich statusu, na jehož základě budou následně relokováni, bude jim poskytnut azyl v Řecku či Itálii, popřípadě budou navráceni.

Odmítáme zaměňování pojmů teroristé a migranti. Proto musíme přijmout taková opatření, abychom zamezili případným zločincům a teroristům zneužívat zoufalé situace uprchlíků a infiltrovat mezi ně. Komise a předsednictví v tomto směru udělalo správné kroky a my musíme v tomto kurzu neochvějně pokračovat, abychom ochránili svobody, které nám schengenský prostor poskytuje.

vytisknout  e-mailem