Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specifické programy prevence kriminality

Úsvit, Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, Prevence domácího násilí, NKMPPD, SVI, SVM, Bezpečná lokalita, Domovník, Bezpečná země 

 • Projekt Asistent prevence kriminality, včetně projektu Úsvit
 • Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi
 • Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech
 • Prevence domácího násilí
 • Systém včasné intervence
 • Speciální výslechové místnosti
 • Bezpečná lokalita
 • Domovník - preventista
 • Bezpečná země
 • Programy ostatních organizací

Projekt Asistent prevence kriminality, včetně projektu Úsvit

Projekt Asistent prevence kriminality, včetně projektu Úsvit

Aktuality:

  

Archiv projektu Asistent prevence kriminality

Archiv programu Úsvit

  

Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi

Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi

Ministerstvo vnitra zajišťuje společně se specializovanou nevládní organizací a Mezinárodní organizací pro migraci Praha pro pravděpodobné oběti obchodování s lidmi starší 18 let Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (dále je „Program“). Cílem Pro­gramu je poskytnout těmto obětem podporu a zabezpečit ochranu jejich lidských práv a důstojnosti a zároveň moti­vovat oběti ke svědecké výpovědi a tak napomoci orgánům činným v trestním řízení při odhalování, stíhání, usvědčení a potrestání pachatelů trestných činů souvisejících s obcho­dováním s lidmi.

Do Programu může být zařazena jak osoba s českým občanstvím, která odůvodněně prohlásí, že se stala na území České republiky či v zahraničí obětí obchodová­ní s lidmi, tak cizinec, který odůvodněně prohlásí, že se stal obětí obchodování s lidmi na území České republiky nebo sem byl za tímto účelem dopraven.

Do Programu je pravděpodobná oběť obchodování s lidmi za­řazena na základě žádosti Policie ČR (NCOZ, KŘ PČR) nebo partnerské nevládní organizace. Vstup do Programu je založen na dobrovolnosti. Žádost o zařa­zení do Programu je postoupena MV ČR, odboru prevence kriminality, který posoudí žádost a oběť zařadí do Programu; v případě potřeby legalizuje její pobyt na území České republiky a dále koordinuje práci nestátní neziskové or­ganizace a případně Policie ČR s obětí.

Oběť je zařazena do Programu, pouze jsou-li splněny násle­dující podmínky:

 • dobrovolnost a projevený zájem o vstoupení a setrvání v Programu (vyplnění vstupního prohlášení a souhlasu s předáním osobních údajů MV);
 • přerušení kontaktů se zločineckým prostředím;
 • dodržovat bezpečnostní doporučení specializované ne­státní neziskové organizace nebo Policie ČR.
   

Každé pravděpodobné oběti obchodování s lidmi je poskytnuta doba na zotavenou/krizová intervence. Jedná se o dobu prvních 60 dnů. V této lhůtě se pravdě­podobná oběť musí rozhodnout, zda bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Zároveň je jí poskytována základní krizová intervence a psychosociální pomoc. V přípa­dě oběti-cizince s nelegálním pobytem je vstup do Programu doprovázen, zejména v závislosti na posouzení konkrétních okolností případu, potřeb a přání oběti, buď přímo vystave­ním víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 33, odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zá­konů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), vystavením výjezdního příkazu (až na dobu 60 dnů) podle § 50 zákona o pobytu cizinců nebo udělením dlouhodobého pobytu za účelem ochrany podle § 42e zákona o pobytu cizinců. Nespolupracující oběti je po 60 dnech nabídnut program dobrovolného návratu. Odmít­ne-li jej, následuje po vypršení platnosti výjezdního příkazu její správní vyhoštění.

Spolupracující oběť-cizinec podá po skončení první fáze žádost o další úpravu pobytu (vízum za účelem strpění po­bytu). Tento postup lze opakovat po dobu trvání trestního řízení, po jeho skončení je oběti nabídnut dobrovolný a bez­pečný návrat do země původu.

V případech hodných zvláštního zřetele (hrozí-li např. oběti v zemi původu značné nebezpečí) a na žádost oběti může ta­kové osobě MV ČR udělit trvalý pobyt z humanitárních důvodů.

Oběti obchodování s lidmi mají v rámci Programu možnost využít následujících služeb specializované nestátní neziskové organizace, a to minimálně po dobu dvou měsíců, tedy minimálně po dobu tzv. krizové intervence (doby na rozmyš­lenou, zda chce oběť spolupracovat s Policií ČR):

 • okamžité vysvobození z kriminálního prostředí;
 • bezpečné azylové ubytování;
 • jídlo a ošacení;
 • krizová intervence, tzv. doba na rozmyšlenou, zda chce oběť spolupracovat s policií;
 • zdravotní a psychologická péče;
 • právní poradenství;
 • tlumočení;
 • legalizace pobytu pro cizince pobývajícího na území České republiky nelegálně;
 • dlouhodobá sociální integrace; podpora při hledání práce, rekvalifikace;
 • pomoc (vč. finanční pomoci) při dobrovolném bezplat­ném návratu do země původu prostřednictvím Meziná­rodní organizace pro migrace Praha (IOM Praha);
 • možnost zařazení do programu ochrany svědka podle zákona č. 137/2001 Sb.;
 • zprostředkování následné sociální pomoci po návratu.
   

Účast oběti v Programu je ukončena kdykoliv na žádost oběti, na základě pravomocného odsouzení pachatelů, ukončení trest­ního řízení nebo není-li další účast oběti na řízení nutná a u obětí­-cizinců kdykoliv se rozhodnou pro návrat do země původu.

Kromě možnosti ukončení účasti v Programu existuje ještě tzv. vyřazení z Programu.

Všechny služby jsou v rámci Programu poskytovány bez­platně.

Subjekty zúčastněné na Programu

 • MV ČR, odbor prevence kriminality a odbor azylové a mig­rační politiky (pobytový status);
 • Policie ČR (Služba kriminální policie a vyšetřování, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Služba cizinecké policie);
 • specializovaná nevládní organizace;
 • Mezinárodní organizace pro migraci Praha (IOM Praha).

  

  

Odbor prevence kriminality, 3. dubna 2018

Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech

Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech

 • Pohřešované děti jsou jednou ze skupin ohrožených dětí. Ve většině případů se jedná o děti, které samovolně utečou od rodiny nebo ze zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy, nebo o děti, které jsou „uneseny“ jedním z rodičů. Se zvláštním zřetelem jsou především řešeny případy zmizení dětí, při kterých je bezprostředně ohroženo zdraví nebo život dítěte. V těchto situacích je velice důležitý rychlý přenos informací jak mezi jednotlivými subjekty pátrání, tak i směrem k veřejnosti, která může v době bezprostředně po zmizení dítěte poskytnout relevantní informace.

 • V zájmu zvýšení rychlosti a efektivity pátrání spustilo Ministerstvo vnitra projekt Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech. Jedná se o systém včasného varování v případech, kdy život nebo zdraví pohřešovaného dítěte je v ohrožení (cca 10 případů ročně). O aktivaci mechanismu a zařazení dítěte do něj rozhoduje Policie ČR. Systém je založen na rychlém přenosu informací o pohřešovaném dítěti od policie k veřejnosti, zejména prostřednictvím médií. Rodinám pohřešovaných dětí je ze strany policejních psychologů poskytována profesionální psychologická pomoc, obrátit se mohou rovněž na linky důvěry a neziskové organizace poskytující pomoc v obtížných životních situacích. Kontaktní údaje by jim měla předat policie.

 • Pomoci při pátrání po pohřešovaném dítěti může každý z nás. Stačí se přihlásit k odběru upozornění o vyhlášeném pátrání po dítěti v ohrožení. Budete-li chtít, aby vás zpráva o vyhlášeném/odvolaném pátrání zastihla vždy, i když právě nemáte přístup do své e-mailové schránky, stačí si nastavit ve své e-mailové schránce zasílání upozornění na nový e-mail SMSkou na váš mobilní telefon.

 • Tento systém včasného varování fungující v některých evropských i mimoevropských státech již pomohl zachránit mnohé dětské životy. Pro stejný účel byl vytvořen také v ČR. Informujte o tomto projektu a o způsobu, jak se do něj zapojit členy své rodiny, přátele, kolegy, ... Čím více lidí se dozví o vyhlášeném pátrání, tím větší je šance, že pohřešované dítě bude nalezeno.

  

  

Prevence domácího násilí

Prevence domácího násilí

Odbor prevence kriminality MV převzal v roce 2008 problematiku domácího násilí, zejména v souvislosti s koordinací činnosti Meziresortního výboru pro řešení případů domácího násilí (Monitorovací výbor), jehož členy jsou zástupci státního i nestátního sektoru. Monitorovací výbor se schází 4x ročně a diskutuje významné úkoly a problémy domácího násilí. Každoročně připravuje komplexní vládní materiál k problematice (v dubnu 2011 schválena 7. zpráva). Hlavními prioritami OPK MV v dané problematice jsou:

 • průběžné sledování a sjednocování aplikační praxe policie, intervenčních center a postupy interdisciplinárních týmů v potírání domácího násilí, posílení interdisciplinární spolupráce
 • podpora akreditace terapeutických programů pro násilné osoby a uvolnění finančních prostředků na jejich realizaci, zavedení celorepublikové sítě specializovaných pracovišť, které se budou věnovat systematické práci s násilnou osobou
 • podpora vytváření specializovaných týmů pro případy domácího násilí v rámci Policie České republiky.
   

OPK MV od roku 2009 finančně podporuje nestátní neziskové organizace v rámci specifických dotačních titulů v prevenci domácího násilí, a to zejména se zaměřením na práci s násilnou osobou. V dubnu 2011 schválila vláda ČR usnesením č. 262 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014, jehož koordinátorem je ministr vnitra ve spolupráci s Úřadem vlády.

OPK MV se rovněž zaměřuje na osvětovou, vzdělávací a informační činnost; organizuje semináře, konference a připravuje informační a vzdělávací materiály (DVD, spoty do škol, letáky, periodika MV, webové stránky MV atd.). MV dlouhodobě spolupracuje s ostatními resorty, Policií ČR, intervenčními centry, PMS ČR a nevládním sektorem.

Archiv

  

Systém včasné intervence

Systém včasné intervence

  

Odbor prevence kriminality, 2. května 2018

  

Speciální výslechové místnosti

Speciální výslechové místnosti

Speciální výslechové místnosti (dále jen SVM) byly v počátku určeny především pro výslechy dětí, které se staly obětí či svědkem závažné trestné činnosti, a to zejména mravnostního charakteru. V současné době se místnosti využívají i u dalších zvláště zranitelných obětí, tak jak jsou vymezeny v zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Jedná se např. o oběti sexuálního násilí, domácího násilí, seniory, osoby handicapované atd. Místnosti se zásadně odlišují od tradičních policejních kanceláří.

Hlavním důvodem k budování speciálních výslechových místností (dále jen „SVM“) je dále nepoškozovat oběť, popřípadě svědka závažné trestné činnosti a zmírnit tak možnost vzniku sekundární viktimizace. Vedení výslechu v takovéto místnosti usnadní kontakt vyslýchaného s policií a ochrání ho před nepříjemnými zážitky způsobenými standardním prostředím policejního pracoviště. SVM je v podstatě komplex několika místností, a to minimálně dvou. Tyto místnosti jsou od sebe navzájem odděleny, ale zároveň propojeny audio vizuální technikou.  Místnost, ve které se provádí samotný výslech, je příjemně vybavena tak, aby působila klidným a příjemným dojmem. V místnosti jsou umístěny mikrofony a kamery pro záznam výslechu. 

První SVM vznikly v roce 2004 (Ostrava, Praha) a od roku 2007 podporuje budování těchto místností odbor prevence kriminality MV. V počátcích se využívání SVM zaměřovalo nejvíce na děti. V současné době jsou místnosti budovány jako univerzální, a to tak, aby se v nich cítily příjemně všechny skupiny zvlášť zranitelných obětí, viz zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).

V současné době je v České republice celkem 77 místností – Seznam speciálních výslechových místností k 31. 1. 2022 zde (pdf, 207 kB). Statistiky využívání  SVM za rok 2021 jsou dostupné zde (pdf, 653 kB). 

Legislativní úprava

Základním dokumentem, který upravuje práva dětí, je Úmluva o právech dítěte (pdf, 172 kB) z roku 1989, kterou Česká republika ratifikovala 7. ledna 1991. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoliv diskriminace a jsou povinny učinit všechna potřebná opatření k tomu, aby dítě bylo chráněno před všemi formami diskriminace nebo trestání. Zájem dítěte musí být hlavním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí.

Zákon o obětech trestných činů

Dne 1. 8. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů). Na základě tohoto zákona se vymezuje obsah pojmu oběť trestného činu, nově byla vymezena zvláštní skupina tzv. zvlášť zranitelných obětí, což v současnosti jsou děti, osoby postižené nebo vysokého věku, všechny oběti trestného činu obchodování s lidmi a teroristického útoku a dále oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestných činů spojených s násilím či pohrůžkou násilí nebo např. trestného činu rasově motivovaného a dalších. Dále zákon uznává právo oběti na peněžitou pomoc od státu (pouze u trestných činů, kdy bylo oběti ublíženo na zdraví….). Součástí tohoto zákona je i novela trestního řádu, která na uvedený zákon bezprostředně navazuje. Tato novela podrobněji upravuje práva poškozených v průběhu trestního řízení a zavádí do trestního procesu zcela nový institut předběžných opatření.

Zákon deklaruje povinnost všech orgánů činných v trestním řízení postupovat při jednání s obětí citlivě a šetrně a povinnost informovat oběti podrobně o jejich právech, včetně práva na to, aby kontaktní údaje oběti nebyly vedeny v trestním spise, ale byly evidovány odděleně; dále se zavádí právo na to, aby si oběť trestného činu ke všem úkonům trestního řízení vzala s sebou důvěrníka apod.

  Archiv SVM

Odbor prevence kriminality, 3. února 2022

  

Bezpečná lokalita

Bezpečná lokalita

logoBL.jpg

Po negativních zkušenostech s kriminalitou dnes velká část občanů postrádá pocit bezpečí. Statistika podílu druhů trestných činnosti v % v roce 2015 (zdroj Policejní prezidium ČR) jednoznačně ukazuje, že naším největším problémem jsou stále majetkové činy.
 

Podíl druhů trestné činnosti
Majetkové činy 56,2 %
Hospodářské činy 12,4 %
Násilné činy 6,3 %
Mravnostní činy 0,9 %
Ostatní kriminální činy  11,0 %
Zbývající kriminalita 13,2 %

Závěr je jasný: občané musí věnovat větší pozornost zabezpečení svého obydlí, chránit si svůj majetek a zdraví a důsledněji dodržovat pravidla bezpečného chování.

Ministerstvo vnitra (MV) a Policie České republiky (PČR) ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci kriminality MV - zejména s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) a Českou asociací pojišťoven (ČAP) nabízí občanům důležité rady a užitečné informace v rámci programu Bezpečná lokalita.
 

Charakteristika programu Bezpečná lokalita

Program Bezpečná lokalita je občanům předkládán jako celostátní dlouhodobá preventivně-osvětová akce k ochraně majetku a osob.

Předpokládáme zájem a iniciativu začít něco konkrétního dělat pro zlepšení bezpečnostní situace v místě vašeho bydliště. Například zabezpečit dům, byt rodinný domek, odstranit nepořádek, zpřehlednit a osvětlit okolí objektů.
 

Zázemí a praktické provádění programu Bezpečná lokalita

Program je odborně garantován MV a PČR, AGA a ČAP. Odbor prevence kriminality MV a preventivně informační skupiny PČR tzv. PIS poskytují občanům první informace o programu. Zájemce se může se může kontaktovat na adresu odboru prevence kriminality (Nad Štolou 3 P.O. BOX 21/OP, 170 34 Praha 7). Kontaktní osobou je JUDr. Tomáš Koníček, telefon: 974 833 217, fax: 974 833 504, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz.

Odbor prevence kriminality konzultuje odborné otázky s AGA a ČAP. Občané se také mohou obracet rovnou na AGA (tel.: 266 721 831, e-mail: info@gremiumalarm.cz). Společnou platformou MV, AGA a ČAP jsou evropské normy, certifikace výrobků, montáží, služeb a produktů a etické kodexy podnikání.
 

Výstupy programu Bezpečná lokalita

Pro informovanost a zapojení občanů, dalších subjektů a představitelů samosprávy, strážníkům obecních a městských policií do programu zpracoval a vydal odbor prevence kriminality MV široké spektrum preventivně osvětových materiálů (skládačky, publikace, videokazety). Pracovníci odboru prevence kriminality, PIS P ČR, strážníci obecních a městských policií, AGA a ČAP propagují program na veletrzích a na výstavách (například Pragoalarm/Pragosec, Iset, Invex, Stavitel), na dnech s P ČR, seminářích, v televizi a v rozhlase, publikují v denním tisku a odborných časopisech apod.

Bezpečná lokalita se nedá vytvořit pouze zabezpečením objektů fyzických a právnických osob, odstraněním nepřehledných zákoutí, alarmovým osvětlením před vchody do domů apod. Úsilí samotných občanů musí mít pochopitelně návaznost na bezpečnostní opatření a finančně nákladnější projekty prevence kriminality, které realizují volení představitelé měst a obcí. Jde zejména o:

 • Zřizování městských kamerových dohlížecích, geografických, informačních a vyhledávacích systémů.
 • Zabezpečení objektů a jejich připojení na pulty centralizované ochrany (PCO) policie nebo bezpečnostních agentur.
 • Optimální využití PCO v práci obou policií, hasičů a záchranné služby.
 • Rozšiřování a zkvalitňování veřejného osvětlení.
 • Zřizování hlídaných parkovišť.
 • Vytváření bezpečných nákupních zón a center zábavy.
 • Plánování městské výstavby a navrhování budov podle evropských norem prevence kriminality.
 • Zřizování, provoz a údržbu zájmových klubů, dětských hřišť, plácků a sportovišť pro nejrůznější volno časové aktivity dětí a mládeže.
 • Sociální projekty.
 • Protidrogovou prevenci.
 • Dopravní preventivní opatření.
 • Projekty pro zlepšení životního prostředí.
 • Technické vybavení obou policií.
 • Další projekty, které operativně vyplynou podle situace a potřeb té které lokality.
   

Shrnutí informací

Program Bezpečná lokalita je praktickou ukázkou partnerství veřejného a soukromého sektoru (v EU označované jako Public Private Partnership, PPP) - viz usnesení Vlády České republiky č. 7 ze dne 7. ledna 2004 a další právní předpisy. Program nabízí občanům odbornou pomoc při výběru typu a rozsahu zabezpečení a jistotu, že přijímaná opatření dosahují standardů kvality.

Program přispívá k postupné pozitivní změně v chování obyvatel k vlastnímu i společnému majetku a jeho následné ochraně. Program vhodně doplňuje ostatní programy prevence kriminality na místní úrovni především zájmem a iniciativou konkrétních občanů řešit bezpečnostní otázky a situace zdola.

Ministr vnitra vyhodnotil Bezpečnou lokalitu mezi třemi nejlepšími projekty praxe ve veřejné správě v roce 2003. Program byl mimo jiné představen na zasedání EU v rámci Hippokratova programu v prosinci 2002 v Haagu a na 3. Konferenci kvality veřejných správ Evropské unie v Rotterdamu v září 2004.
 

Preventivně osvětové materiály:

Novinky:

Archiv novinek

JUDr. Milan Fára
odbor prevence kriminality MV
tel.: 974 833 207
e-mail milan.fara@mvcr.cz

Odbor prevence kriminality, 16. září 2021

  

Domovník - preventista

Domovník - preventista

Obecně k pilotnímu preventivnímu projektu "Domovník - preventista"

Pilotní projekt Domovník - preventista je zkoušen v celkem pěti místech ČR. Jde o Rotavu, Obrnice, Orlovou, Frýdek-Místek a Břeclav. Od 1. července 2013 je zaměstnáno celkem 17 Domovníků na 50 hodin měsíčně s pomocí finanční dotace Ministerstva vnitra na Program prevence kriminality. Projektový záměr pilotního projektu prevence kriminality "Domovník - preventista" je přímou odpovědí na stávající potřeby obcí zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek, posílit osobní odpovědnost občanů za dodržování bezpečnostních standardů, společenských norem a nastolit systém opatření v rámci triády situační prevence kriminality: bezpečný občan - bezpečný dům - bezpečná lokalita.

Základním předpokladem a podmínkou udělení dotace a realizace projektu Domovník jsou následující podmínky:

 • dům či domy jsou ve vlastnictví obce a DOMOVNÍK bydlí (bude bydlet) v těchto domech či dokonale zná lokalitu, kde bude projekt pilotován
 • výběr DOMOVNÍKA obcí standardním výběrovým řízením z více uchazečů a jeho následná profesní příprava
 • vytvoření podmínek pro částečné zaměstnání DOMOVNÍKA minimálně na 6 měsíců v rámci DPP
 • součinnost s "okrskářem" - strážníkem obecní policie a Asistenty prevence kriminality v dané lokalitě
 • koordinace obsahu, postupu, vzdělávání, supervize a výstupů z pilotního projektu DOMOVNÍK s odborem prevence kriminality.
   

Prakticky jde o odzkoušení možnosti pozitivně ovlivnit (cestou nově vytvořené pracovní pozice "DOMOVNÍK") stávající neutěšenou situaci v oblasti správy bytového fondu obce a současně tak výrazně napomoci zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v dané lokalitě tzv. "řízenou samosprávou" domu s tím, že se přepokládá účast cca 2 až 6 Domovníků v projektu za obec.

Neméně důležitým záměrem je ukázat občanům žijícím a bydlícím v sociálně vyloučených či rizikových lokalitách, že i v nich se může bydlet čistě, na vyšší sociální úrovni a bezpečně, a to za dodržování jasně definovaných pravidel chování.

Současně lze aplikací tohoto projektového záměru očekávat zlepšení vztahu nájemce a jeho rodiny k svěřenému majetku, který užívá a byl mu za úhradu k užívání svěřen.
 

Cílem projektu je:

 • definovat pracovní pozici domovníka v systému bezpečnosti a veřejného pořádku;
 • nastolit systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů v bytovém domě obce všemi nájemníky;
 • snížit stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu;
 • vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání;
 • posílit odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku;
 • umožnit alespoň částečnou zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných;
 • proškolit cílovou skupinu v základech manuální zručnosti.
   
Předpokládaný časový harmonogram projektu:
 • konec března 2013 - rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace
 • duben 2013 - příprava projektu
 • květen - výběr DOMOVNÍKŮ
 • červen či červenec 2013 - týdenní vzdělávání DOMOVNÍKŮ
 • červenec až prosinec 2013 - zaměstnání DOMOVNÍKŮ u obce
 • v září a v listopadu 2013 - supervize činnosti DOMOVNÍKŮ
   

Obsah profesní přípravy

Konkrétní zaměření profesní přípravy bylo přizpůsobeno daným specifikám lokality (resp. majitelem budov) s tím, že převážná část byla věnována komunikaci s nepřizpůsobivými občany, manuálním zručnostem a dalším dovednostem budoucích Domovníků.

Vlastní realizace probíhá vždy po dohodě žadatele o dotaci (město) se zástupci odboru prevence kriminality MV ČR. Na obsahu profesní přípravy se také podílejí zástupci asociací a sdružení, které jsou zastoupeni v Poradním sboru pro situační prevenci kriminality (zejména ve vztahu k ochraně osob a majetku).

Zejména jde o:

 • znalost, respektování a vyžadování základních zásad v oblasti prevence kriminality se zvláštním zaměřením na oblast situační prevence
 • psychickou odolnost a zvládání psychické zátěže při řešení nestandardních situací s obyvateli sociálně vyloučených lokalit
 • základní právní minimum s důrazem na dodržování základních legislativních norem (zvláště pak BOZP, PO a OŽP), bezpečnost a dodržování veřejného pořádku
 • předcházení a zvládání konfliktů s důrazem na komunikaci
 • motivaci a upevňování vztahů, součinnosti s ostatními subjekty prevence kriminality
 • získání základních manuálníchdovedností při základní údržbě domovního fondu a provádění drobných oprav v domě a v nebytových prostorech, kontrola technického zařízení, prostředků protipožární ochrany a případné zabezpečení odstranění případných závad
 • koordinaci a vyžadování dodržování bezpečnostních opatření v domě a jeho nejbližším okolí
 • kontrolu dodržování Domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými pravidly
 • objednávání revizí, údržbových prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce
 • dozor nad správným používáním společných prostor budov
 • součinnost s dalšími subjekty prevence kriminality (s obcí, s manažerem prevence kriminality, obecní či městskou policií, Asistenty prevence kriminality, Policií ČR, sociální správou, úřadem práce, NNO, členy Poradního sboru pro situační prevenci kriminality apod.)
   

Náplň práce je konkretizována dle aktuálních potřeb jednotlivých obcí s tím, že DOMOVNÍK zejména:

 • nastoluje systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů v bytovém domě obce všemi nájemníky;
 • snižuje stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu;
 • vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání;
 • posiluje odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku;
 • spolupracuje s asistentem prevence kriminality a místně příslušným "okrskářem" obecní policie v oblasti dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti v dané lokalitě tzv. "řízenou samosprávou" domu.
   

Jmenovitě:

 • dohlíží nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřeném objektu (svěřených objektech) a jejím bezprostředním okolí (případně samostatný výkon úklidu)
 • koordinuje a vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření v domě a jeho nejbližším okolí
 • kontroluje dodržování Domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými pravidly
 • provádí drobné opravy v domě a v nebytových prostorech, kontrolu technického zařízení, prostředků protipožární ochrany apod.
 • zabezpečuje odstranění případných závad
 • provádí odečet stavu elektroměrů a hlavních měřičů v napojovacím uzlu
 • zabraňuje porušování Domovního řádu a konkrétní případy hlásí neprodleně technikovi správy majetku města
 • dohlíží nad pořádkem a správným používáním společných prostor domu
 • upozorňuje nájemce na ohlašovací povinnost, zjistí-li nesrovnalosti v počtu osob bydlících v bytě
 • provádí dohled nad technickým stavem instalačních rozvodů vody, ústředního topení včetně oznamování funkčnosti hlavních uzávěrů a přístupu k nim
 • zabezpečuje dozor nad stavem ostatních zařízení domu (např. domovní telefon, zámky, osvětlení, výtahy, domovní schránky apod.)               
 • provádí drobné opravy (např. opravy zámků, dveří, PVC na schodištích a ostatních společných prostorech), na které byl profesně připraven
 • hlásí bez odkladu opravy většího charakteru technikovi
 • vede domovní knihu se záznamy o zjištěných závadách, porušování Domovního řádu apod. a o dalších skutečnostech, týkajících se provozu domu včetně další požadované evidence.
   

Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, projektový manažer, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz.
 

Další informace:

V celkem pěti lokalitách je realizován od 1. července 2013 pilotní projekt odboru prevence kriminality MV ČR "Domovník - preventista". O dosavadních zkušenostech se dozvíte z následující reportáže.

  

  

Bezpečná země

Bezpečná země

Preventivní projekt "Bezpečná země"

Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje a nabízí občanům správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí mechanických zábranných prostředků. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb a podporuje využívání norem prevence kriminality při výstavbě budov řady ČSN EN 14383.
 

Partneři projektu Bezpečná země

Autorem projektu je Cech mechanických zámkových systémů ČR působící na našem trhu již více než 17 let. Jeho členové představují jednotnou a kvalifikovanou sílu, která se rozhodla začít bojovat a přispět k lepší prevenci kriminality, ochrany osob a majetku. Zkušenosti a léta praxe, zúročená v každém členovi, to jsou devízy, které Cech do projektu přináší.

Další devizou projektu je záštita státu a veřejnoprávních složek, jedná se konkrétně o Ministerstvo vnitra ČR, a jeho odbor prevence kriminality, Policii ČR, Městskou policii Praha. Dalším partnerem projektu je Hospodářská Komora ČR, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, dále krajské úřady, magistráty, města a obce.

Spolupráce s policií, konkrétně zahájení s Městskou policií Praha, přineslo mnoho významných zkušeností a hlavně práci s veřejností v terénu. Byl natočen krátký film pro veřejnost, představující projekt a Cech. Film vysvětluje základní požadavky na bezpečnostní produkty, na co dbát a čeho se vyvarovat při jejich pořizování.

Kdokoliv si také může leták či informační brožuru, spolu s dalšími informacemi přečíst na webových stránkách Cechu.

Zájem Ministerstva vnitra ČR na popisovaném projektu spočívá zejména z hlediska prevence kriminality, která je realizována tím, že se lidé, na základě projektu, zabezpečí pouze kvalitními, certifikovanými produkty. To významným způsobem snižuje riziko překonání takovýchto produktů, a tím pádem i jejich napadení. Protože správně dimenzovaný mechanický zábranný prostředek v odpovídající kombinaci s úspěchem plní svoji primární funkci – odradit pachatele.

Spoluprací se státním sektorem a různými mediálními partnery se projekt dostává postupně do všech regionů naší země. Partnery projektu jsou rovněž organizovány odborné semináře a přednášky ohledně problematiky zabezpečení a projektu pro širokou veřejnost, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.
 

Cíle a obsah projektu

K hlavním cílům patří zejména:

 • Vysvětlit a ukázat a v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení, zejména prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů –jak správně, účinně a relevantně zabezpečit svůj byt, dům či majetek.
 • Vysvětlit a ukázat, jak rozpoznat skutečné prvky tvorby bezpečnosti a jejich kombinace v reálném životě.
 • Propojit teoretickou část výkladu prevence kriminality s praktickou částí a zkušenostmi Cechu a jeho členů.
 • Projekt Bezpečná země byl schválen na 13. zasedání Poradního sboru situační prevence kriminality MV na konci roku 2011 a prakticky se realizuje od května roku 2012.
   

Naletět na různé prodejní triky je dnes velmi snadné. Všelijací odborníci, v touze prodat maximum, využijí každé slabiny a neznalosti zákazníka, aby mu vnutili něco, co ve skutečnosti jeho problém vůbec nevyřeší. Úplné a korektní informace všem občanům, to je poslání projektu Bezpečná země.

Členové Cechu ukážou, poradí a nabídnou odpovídající výrobky od předních tuzemských a evropských výrobců. Také vysvětlí, proč je důležité pořizovat si jednotlivé prvky zabezpečení ve správné kombinaci. Jedině tak budou svoji funkci plnit skutečně účinně.

Masový příliv necertifikovaných výrobků ze zemí Asie poškozuje tuzemské či evropské výrobce a nedosahuje mnohdy ani parametry těch základních požadavků. Velmi často takové výrobky nebývají ani certifikované, což znamená, že prodejce není schopen doložit, zda daný výrobek odpovídá požadavkům a splňuje normy na udávanou bezpečnostní třídu, protipožární odolnost nebo odolnost proti destruktivním nebo nedestruktivním metodám pokusů o překonání.

Problematika certifikace těchto výrobků je natolik rozsáhlá a složitá, že běžný občan není schopen, ve většině případů, vše pojmout a pochopit tak, aby učinil správný směr a kombinaci zabezpečení pro svou potřebu.

Cech také podává uceleně a neutrálně maximum informací v oblasti zabezpečení tak, aby to široká veřejnost snadno pochopila, bez nutnosti znát obsáhlé legislativní problematiky a výklad norem. V ČR vznikla jako jedna z dobrých věcí  evropská norma řady ČSN EN 14383 – normy prevence kriminality při výstavbě budov. Tyto normy nejsou téměř vůbec známé, což je dalším důvodem vzniku a průběhu společného projektu Bezpečná země - naučit veřejnost přemýšlet tak, aby vznik příležitost ke vzniku zejména majetkové trestné činnosti byla co nejvíce eliminována. Lidé nevědomky, z mnoha důvodů, mimo jiné i z mylných informací, volí míru zabezpečení majetku, bytu, nebo domu neefektivně či nesmyslně. Tím naopak usnadňují vzniku možnosti k trestné činnosti.
 

Logo projektu Bezpečná země

Průnikem celého projektu je logo projektu, které zároveň slouží jako označení provozoven a prodejen všech členů Cechu. Použití loga pro občany znamená jistotu a záruku nabídky pouze kvalitních, plně certifikovaných výrobků od předních tuzemských a evropských výrobců, spojené s vysoce profesionální a kvalifikovanou instalací, montáží a následným servisem.
 

Preventivní projekt Bezpečná země zejména:

 • Je nadstavbou programu "Bezpečná lokalita" se záštitou státu a veřejnoprávních složek, konkrétně Ministerstva vnitra ČR a jeho odboru prevence kriminality a Policie ČR
 • Vyzdvihuje a podporuje mechanické zábranné prostředky jako základ každého zabezpečení objektu a nezbytný předpoklad situační prevence kriminality
 • Zlepšuje informovanost a orientaci občanů v problematice mechanických zábranných prostředků, v oblasti bezpečnostních zámků, vložek a kování, bezpečnostních dveří, bezpečnostních mříží a trezorů
 • Podporuje důležitost používání norem řady ČSN EN 14383 – normy prevence kriminality při výstavbě budov
 • Vysvětluje občanům specifika a kombinace mechanických zábranných prostředků a jak postupovat při výběru různých typů zabezpečení
 • Radí, jak rozpoznat, co je dobré a kvalitní řešení a co nikoliv
 • Podporuje řemeslné činnosti, jejich kvalitu a tradici v ČR a přispívá tím k podpoře zaměstnanosti v ČR.

  

  

Archiv

  

SAMOLEPKA_BZ_final.jpglogo_CZMS.png

  

Odbor prevence kriminality, 14. září 2020

  

Programy ostatních organizací

Programy ostatních organizací

Zpráva o realizaci akreditovaných probačních programů v roce 2012

Dokument přináší souhrnnou informaci o realizaci akreditovaných probačních programů dle zákona č. 218/2003 Sb. v roce 2012. Tyto programy mají mladistvé provinilce (pachatele) vést k tomu, aby si uvědomili nepřípustnost svého protizákonného a jednání a chování, a podporovat je v tom, aby se ho dokázali napříště vyvarovat a dokázali používat i své pozitivní zdroje a silné stránky.

Úplný text zprávy naleznete zde.

  

vytisknout  e-mailem