Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specifické programy prevence kriminality

Úsvit, Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, Prevence domácího násilí, NKMPPD, SVI, SVM, Bezpečná lokalita, Domovník, Bezpečná země 

Domovník - preventista

Obecně k pilotnímu preventivnímu projektu "Domovník - preventista"

Pilotní projekt Domovník - preventista je zkoušen v celkem pěti místech ČR. Jde o Rotavu, Obrnice, Orlovou, Frýdek-Místek a Břeclav. Od 1. července 2013 je zaměstnáno celkem 17 Domovníků na 50 hodin měsíčně s pomocí finanční dotace Ministerstva vnitra na Program prevence kriminality. Projektový záměr pilotního projektu prevence kriminality "Domovník - preventista" je přímou odpovědí na stávající potřeby obcí zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek, posílit osobní odpovědnost občanů za dodržování bezpečnostních standardů, společenských norem a nastolit systém opatření v rámci triády situační prevence kriminality: bezpečný občan - bezpečný dům - bezpečná lokalita.

Základním předpokladem a podmínkou udělení dotace a realizace projektu Domovník jsou následující podmínky:

 • dům či domy jsou ve vlastnictví obce a DOMOVNÍK bydlí (bude bydlet) v těchto domech či dokonale zná lokalitu, kde bude projekt pilotován
 • výběr DOMOVNÍKA obcí standardním výběrovým řízením z více uchazečů a jeho následná profesní příprava
 • vytvoření podmínek pro částečné zaměstnání DOMOVNÍKA minimálně na 6 měsíců v rámci DPP
 • součinnost s "okrskářem" - strážníkem obecní policie a Asistenty prevence kriminality v dané lokalitě
 • koordinace obsahu, postupu, vzdělávání, supervize a výstupů z pilotního projektu DOMOVNÍK s odborem prevence kriminality.
   

Prakticky jde o odzkoušení možnosti pozitivně ovlivnit (cestou nově vytvořené pracovní pozice "DOMOVNÍK") stávající neutěšenou situaci v oblasti správy bytového fondu obce a současně tak výrazně napomoci zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v dané lokalitě tzv. "řízenou samosprávou" domu s tím, že se přepokládá účast cca 2 až 6 Domovníků v projektu za obec.

Neméně důležitým záměrem je ukázat občanům žijícím a bydlícím v sociálně vyloučených či rizikových lokalitách, že i v nich se může bydlet čistě, na vyšší sociální úrovni a bezpečně, a to za dodržování jasně definovaných pravidel chování.

Současně lze aplikací tohoto projektového záměru očekávat zlepšení vztahu nájemce a jeho rodiny k svěřenému majetku, který užívá a byl mu za úhradu k užívání svěřen.
 

Cílem projektu je:

 • definovat pracovní pozici domovníka v systému bezpečnosti a veřejného pořádku;
 • nastolit systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů v bytovém domě obce všemi nájemníky;
 • snížit stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu;
 • vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání;
 • posílit odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku;
 • umožnit alespoň částečnou zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných;
 • proškolit cílovou skupinu v základech manuální zručnosti.
   
Předpokládaný časový harmonogram projektu:
 • konec března 2013 - rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace
 • duben 2013 - příprava projektu
 • květen - výběr DOMOVNÍKŮ
 • červen či červenec 2013 - týdenní vzdělávání DOMOVNÍKŮ
 • červenec až prosinec 2013 - zaměstnání DOMOVNÍKŮ u obce
 • v září a v listopadu 2013 - supervize činnosti DOMOVNÍKŮ
   

Obsah profesní přípravy

Konkrétní zaměření profesní přípravy bylo přizpůsobeno daným specifikám lokality (resp. majitelem budov) s tím, že převážná část byla věnována komunikaci s nepřizpůsobivými občany, manuálním zručnostem a dalším dovednostem budoucích Domovníků.

Vlastní realizace probíhá vždy po dohodě žadatele o dotaci (město) se zástupci odboru prevence kriminality MV ČR. Na obsahu profesní přípravy se také podílejí zástupci asociací a sdružení, které jsou zastoupeni v Poradním sboru pro situační prevenci kriminality (zejména ve vztahu k ochraně osob a majetku).

Zejména jde o:

 • znalost, respektování a vyžadování základních zásad v oblasti prevence kriminality se zvláštním zaměřením na oblast situační prevence
 • psychickou odolnost a zvládání psychické zátěže při řešení nestandardních situací s obyvateli sociálně vyloučených lokalit
 • základní právní minimum s důrazem na dodržování základních legislativních norem (zvláště pak BOZP, PO a OŽP), bezpečnost a dodržování veřejného pořádku
 • předcházení a zvládání konfliktů s důrazem na komunikaci
 • motivaci a upevňování vztahů, součinnosti s ostatními subjekty prevence kriminality
 • získání základních manuálníchdovedností při základní údržbě domovního fondu a provádění drobných oprav v domě a v nebytových prostorech, kontrola technického zařízení, prostředků protipožární ochrany a případné zabezpečení odstranění případných závad
 • koordinaci a vyžadování dodržování bezpečnostních opatření v domě a jeho nejbližším okolí
 • kontrolu dodržování Domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými pravidly
 • objednávání revizí, údržbových prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce
 • dozor nad správným používáním společných prostor budov
 • součinnost s dalšími subjekty prevence kriminality (s obcí, s manažerem prevence kriminality, obecní či městskou policií, Asistenty prevence kriminality, Policií ČR, sociální správou, úřadem práce, NNO, členy Poradního sboru pro situační prevenci kriminality apod.)
   

Náplň práce je konkretizována dle aktuálních potřeb jednotlivých obcí s tím, že DOMOVNÍK zejména:

 • nastoluje systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů v bytovém domě obce všemi nájemníky;
 • snižuje stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu;
 • vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání;
 • posiluje odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku;
 • spolupracuje s asistentem prevence kriminality a místně příslušným "okrskářem" obecní policie v oblasti dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti v dané lokalitě tzv. "řízenou samosprávou" domu.
   

Jmenovitě:

 • dohlíží nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřeném objektu (svěřených objektech) a jejím bezprostředním okolí (případně samostatný výkon úklidu)
 • koordinuje a vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření v domě a jeho nejbližším okolí
 • kontroluje dodržování Domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými pravidly
 • provádí drobné opravy v domě a v nebytových prostorech, kontrolu technického zařízení, prostředků protipožární ochrany apod.
 • zabezpečuje odstranění případných závad
 • provádí odečet stavu elektroměrů a hlavních měřičů v napojovacím uzlu
 • zabraňuje porušování Domovního řádu a konkrétní případy hlásí neprodleně technikovi správy majetku města
 • dohlíží nad pořádkem a správným používáním společných prostor domu
 • upozorňuje nájemce na ohlašovací povinnost, zjistí-li nesrovnalosti v počtu osob bydlících v bytě
 • provádí dohled nad technickým stavem instalačních rozvodů vody, ústředního topení včetně oznamování funkčnosti hlavních uzávěrů a přístupu k nim
 • zabezpečuje dozor nad stavem ostatních zařízení domu (např. domovní telefon, zámky, osvětlení, výtahy, domovní schránky apod.)               
 • provádí drobné opravy (např. opravy zámků, dveří, PVC na schodištích a ostatních společných prostorech), na které byl profesně připraven
 • hlásí bez odkladu opravy většího charakteru technikovi
 • vede domovní knihu se záznamy o zjištěných závadách, porušování Domovního řádu apod. a o dalších skutečnostech, týkajících se provozu domu včetně další požadované evidence.
   

Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, projektový manažer, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz.
 

Další informace:

V celkem pěti lokalitách je realizován od 1. července 2013 pilotní projekt odboru prevence kriminality MV ČR "Domovník - preventista". O dosavadních zkušenostech se dozvíte z následující reportáže.

  

  

vytisknout  e-mailem