Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specifické programy prevence kriminality

Úsvit, Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, Prevence domácího násilí, NKMPPD, SVI, SVM, Bezpečná lokalita, Domovník, Bezpečná země 

Speciální výslechové místnosti

Speciální výslechové místnosti (dále jen SVM) byly v počátku určeny především pro výslechy dětí, které se staly obětí či svědkem závažné trestné činnosti, a to zejména mravnostního charakteru. V současné době se místnosti využívají i u dalších zvláště zranitelných obětí, tak jak jsou vymezeny v zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Jedná se např. o oběti sexuálního násilí, domácího násilí, seniory, osoby handicapované atd. Místnosti se zásadně odlišují od tradičních policejních kanceláří.

Hlavním důvodem k budování speciálních výslechových místností (dále jen „SVM“) je dále nepoškozovat oběť, popřípadě svědka závažné trestné činnosti a zmírnit tak možnost vzniku sekundární viktimizace. Vedení výslechu v takovéto místnosti usnadní kontakt vyslýchaného s policií a ochrání ho před nepříjemnými zážitky způsobenými standardním prostředím policejního pracoviště. SVM je v podstatě komplex několika místností, a to minimálně dvou. Tyto místnosti jsou od sebe navzájem odděleny, ale zároveň propojeny audio vizuální technikou.  Místnost, ve které se provádí samotný výslech, je příjemně vybavena tak, aby působila klidným a příjemným dojmem. V místnosti jsou umístěny mikrofony a kamery pro záznam výslechu. 

První SVM vznikly v roce 2004 (Ostrava, Praha) a od roku 2007 podporuje budování těchto místností odbor prevence kriminality MV. V počátcích se využívání SVM zaměřovalo nejvíce na děti. V současné době jsou místnosti budovány jako univerzální, a to tak, aby se v nich cítily příjemně všechny skupiny zvlášť zranitelných obětí, viz zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).

V současné době je v České republice celkem 77 místností – Seznam speciálních výslechových místností k 31. 1. 2022 zde (pdf, 207 kB). Statistiky využívání  SVM za rok 2021 jsou dostupné zde (pdf, 653 kB). 

Legislativní úprava

Základním dokumentem, který upravuje práva dětí, je Úmluva o právech dítěte (pdf, 172 kB) z roku 1989, kterou Česká republika ratifikovala 7. ledna 1991. Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoliv diskriminace a jsou povinny učinit všechna potřebná opatření k tomu, aby dítě bylo chráněno před všemi formami diskriminace nebo trestání. Zájem dítěte musí být hlavním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí.

Zákon o obětech trestných činů

Dne 1. 8. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů). Na základě tohoto zákona se vymezuje obsah pojmu oběť trestného činu, nově byla vymezena zvláštní skupina tzv. zvlášť zranitelných obětí, což v současnosti jsou děti, osoby postižené nebo vysokého věku, všechny oběti trestného činu obchodování s lidmi a teroristického útoku a dále oběti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestných činů spojených s násilím či pohrůžkou násilí nebo např. trestného činu rasově motivovaného a dalších. Dále zákon uznává právo oběti na peněžitou pomoc od státu (pouze u trestných činů, kdy bylo oběti ublíženo na zdraví….). Součástí tohoto zákona je i novela trestního řádu, která na uvedený zákon bezprostředně navazuje. Tato novela podrobněji upravuje práva poškozených v průběhu trestního řízení a zavádí do trestního procesu zcela nový institut předběžných opatření.

Zákon deklaruje povinnost všech orgánů činných v trestním řízení postupovat při jednání s obětí citlivě a šetrně a povinnost informovat oběti podrobně o jejich právech, včetně práva na to, aby kontaktní údaje oběti nebyly vedeny v trestním spise, ale byly evidovány odděleně; dále se zavádí právo na to, aby si oběť trestného činu ke všem úkonům trestního řízení vzala s sebou důvěrníka apod.

  Archiv SVM

Odbor prevence kriminality, 3. února 2022

  

vytisknout  e-mailem