Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specifické programy prevence kriminality

Úsvit, Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, Prevence domácího násilí, NKMPPD, SVI, SVM, Bezpečná lokalita, Domovník, Bezpečná země 

Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi

Ministerstvo vnitra zajišťuje společně se specializovanou nevládní organizací a Mezinárodní organizací pro migraci Praha pro pravděpodobné oběti obchodování s lidmi starší 18 let Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (dále je „Program“). Cílem Pro­gramu je poskytnout těmto obětem podporu a zabezpečit ochranu jejich lidských práv a důstojnosti a zároveň moti­vovat oběti ke svědecké výpovědi a tak napomoci orgánům činným v trestním řízení při odhalování, stíhání, usvědčení a potrestání pachatelů trestných činů souvisejících s obcho­dováním s lidmi.

Do Programu může být zařazena jak osoba s českým občanstvím, která odůvodněně prohlásí, že se stala na území České republiky či v zahraničí obětí obchodová­ní s lidmi, tak cizinec, který odůvodněně prohlásí, že se stal obětí obchodování s lidmi na území České republiky nebo sem byl za tímto účelem dopraven.

Do Programu je pravděpodobná oběť obchodování s lidmi za­řazena na základě žádosti Policie ČR (NCOZ, KŘ PČR) nebo partnerské nevládní organizace. Vstup do Programu je založen na dobrovolnosti. Žádost o zařa­zení do Programu je postoupena MV ČR, odboru prevence kriminality, který posoudí žádost a oběť zařadí do Programu; v případě potřeby legalizuje její pobyt na území České republiky a dále koordinuje práci nestátní neziskové or­ganizace a případně Policie ČR s obětí.

Oběť je zařazena do Programu, pouze jsou-li splněny násle­dující podmínky:

 • dobrovolnost a projevený zájem o vstoupení a setrvání v Programu (vyplnění vstupního prohlášení a souhlasu s předáním osobních údajů MV);
 • přerušení kontaktů se zločineckým prostředím;
 • dodržovat bezpečnostní doporučení specializované ne­státní neziskové organizace nebo Policie ČR.
   

Každé pravděpodobné oběti obchodování s lidmi je poskytnuta doba na zotavenou/krizová intervence. Jedná se o dobu prvních 60 dnů. V této lhůtě se pravdě­podobná oběť musí rozhodnout, zda bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Zároveň je jí poskytována základní krizová intervence a psychosociální pomoc. V přípa­dě oběti-cizince s nelegálním pobytem je vstup do Programu doprovázen, zejména v závislosti na posouzení konkrétních okolností případu, potřeb a přání oběti, buď přímo vystave­ním víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 33, odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zá­konů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), vystavením výjezdního příkazu (až na dobu 60 dnů) podle § 50 zákona o pobytu cizinců nebo udělením dlouhodobého pobytu za účelem ochrany podle § 42e zákona o pobytu cizinců. Nespolupracující oběti je po 60 dnech nabídnut program dobrovolného návratu. Odmít­ne-li jej, následuje po vypršení platnosti výjezdního příkazu její správní vyhoštění.

Spolupracující oběť-cizinec podá po skončení první fáze žádost o další úpravu pobytu (vízum za účelem strpění po­bytu). Tento postup lze opakovat po dobu trvání trestního řízení, po jeho skončení je oběti nabídnut dobrovolný a bez­pečný návrat do země původu.

V případech hodných zvláštního zřetele (hrozí-li např. oběti v zemi původu značné nebezpečí) a na žádost oběti může ta­kové osobě MV ČR udělit trvalý pobyt z humanitárních důvodů.

Oběti obchodování s lidmi mají v rámci Programu možnost využít následujících služeb specializované nestátní neziskové organizace, a to minimálně po dobu dvou měsíců, tedy minimálně po dobu tzv. krizové intervence (doby na rozmyš­lenou, zda chce oběť spolupracovat s Policií ČR):

 • okamžité vysvobození z kriminálního prostředí;
 • bezpečné azylové ubytování;
 • jídlo a ošacení;
 • krizová intervence, tzv. doba na rozmyšlenou, zda chce oběť spolupracovat s policií;
 • zdravotní a psychologická péče;
 • právní poradenství;
 • tlumočení;
 • legalizace pobytu pro cizince pobývajícího na území České republiky nelegálně;
 • dlouhodobá sociální integrace; podpora při hledání práce, rekvalifikace;
 • pomoc (vč. finanční pomoci) při dobrovolném bezplat­ném návratu do země původu prostřednictvím Meziná­rodní organizace pro migrace Praha (IOM Praha);
 • možnost zařazení do programu ochrany svědka podle zákona č. 137/2001 Sb.;
 • zprostředkování následné sociální pomoci po návratu.
   

Účast oběti v Programu je ukončena kdykoliv na žádost oběti, na základě pravomocného odsouzení pachatelů, ukončení trest­ního řízení nebo není-li další účast oběti na řízení nutná a u obětí­-cizinců kdykoliv se rozhodnou pro návrat do země původu.

Kromě možnosti ukončení účasti v Programu existuje ještě tzv. vyřazení z Programu.

Všechny služby jsou v rámci Programu poskytovány bez­platně.

Subjekty zúčastněné na Programu

 • MV ČR, odbor prevence kriminality a odbor azylové a mig­rační politiky (pobytový status);
 • Policie ČR (Služba kriminální policie a vyšetřování, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Služba cizinecké policie);
 • specializovaná nevládní organizace;
 • Mezinárodní organizace pro migraci Praha (IOM Praha).

  

  

Odbor prevence kriminality, 3. dubna 2018

vytisknout  e-mailem