Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sjednocení v rozmanitosti

Evropská unie 

Na jednotlivé roky vyhlašuje Unie témata, ke kterým bývají speciálně zaměřeny různé aktivity. Již v říjnu 2005 přijala Evropská komise návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU o vyhlášení roku 2008 Evropským rokem mezikulturního dialogu (ERMD 2008). Dané téma nebylo vybráno náhodně.

Propagaci roku mezikulturního dialogu zahájila Evropská unie 4. prosince 2007 pod heslem Společně v rozmanitosti.

Letošní Evropský rok má rozpočet deset milionů eur, určených na informační kampaň, průzkumy, studie, na spolufinancování sedmi stěžejních evropských projektů a 27 národních projektů. Projekty se týkají městské kultury, populárního umění za účasti mladých lidí, médií a videa, propojení iniciativ na místní úrovni, migrace a aktivit v přistěhovaleckých komunitách.

Ze zakládajících dokumentů Unie vyplývá, že jejím úkolem je vytvářet stále užší svazek evropských národů a přispívat k rozkvětu kultur členských států. Při tom se má respektovat jejich národní a regionální různorodost a zároveň zdůrazňovat společné kulturní dědictví. Základem evropského projektu je nutnost poskytnout prostředky pro mezikulturní dialog mezi občany s cílem zvýšit úctu ke kulturní rozmanitosti a zdůraznit přínos odlišných kultur pro dědictví a způsob života v členských státech.

Spojený účinek postupného rozšiřování Unie, zvýšené mobility občanů, zejména pracovních sil, významnějších kontaktů s ostatním světem prostřednictvím obchodu, vzdělávání, volného času a globalizace obecně zvyšuje vzájemné působení mezi evropskými občany a všemi lidmi, kteří žijí v EU, a různými kulturami, jazyky, etniky a náboženstvími nejen v Evropě.

Mezikulturní dialog také přispívá k uskutečňování různých priorit Evropské unie a rovněž je v souladu s obnovenou Lisabonskou strategií. Hospodářství založené na znalostech podle ní vyžaduje lidi schopné přizpůsobovat se změnám, kteří dovedou využívat všech možných zdrojů inovací ke zvyšování prosperity. Klade se důraz i na kulturní a výchovný rozměr zmíněné strategie. V Evropské unii se tím stimuluje kulturní a tvůrčí hospodářství, vytvářející hospodářský růst a pracovní příležitosti.

Ve znamení otevřenosti

Předpokládá se, že mezikulturní dialog by měl přispět ke zvýšení povědomí všech, kteří v EU žijí, zejména mladých lidí, o tom, jak je důležité rozvíjet aktivní evropské občanství, otevřené světu, respektující kulturní rozmanitost a založené na společných unijních hodnotách.

Ke konkrétním cílům Evropského roku patří podpora úlohy vzdělání jakožto významného prostředku pro výuku o rozmanitosti, pro lepší porozumění jiným kulturám, rozvoj dovedností a osvědčených sociálních postupů. Zdůrazňuje se ústřední úloha sdělovacích prostředků při prosazování zásady rovnosti a vzájemného porozumění. Zvyšována je viditelnost a soudržnost všech unijních programů a akcí přispívajících k mezikulturnímu dialogu, upozorňuje se na potřebu podporovat je a zajistit jejich kontinuitu. Snahou je přispět k prozkoumání nových přístupů k mezikulturnímu dialogu, jež zahrnují spolupráci mezi celou řadou zúčastněných stran z různých odvětví.

Nynější aktivity

Události a iniciativy v evropském měřítku jsou zaměřené na prosazování mezikulturního dialogu prostřednictvím přímého zapojení nebo jiného oslovení co největšího počtu lidí.

Na vnitrostátní a regionální úrovni se věnuje zvláštní pozornost zvláště akcím týkajícím se občanské výchovy a úcty k druhým lidem a respektování jejich odlišností. Informační a propagační kampaně se konají především ve spolupráci se sdělovacími prostředky a organizacemi občanské společnosti na úrovni unijní i vnitrostátní, zejména mezi mladými lidmi a dětmi. Průzkumy a studie, i konzultace s národními sítěmi a zúčastněnými subjekty občanské společnosti, mají za cíl zhodnotit přípravu, účinnost a dopad ERMD 2008, podat o těchto skutečnostech zprávu a položit tak základy pro akce, které na ně budou v dlouhodobém výhledu navazovat.

Informační a propagační kampaně v sobě zahrnují spolupráci se soukromým sektorem, sdělovacími prostředky, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery z řad občanské společnosti.

Spolupráce členských států

Každý členský stát EU má povinnost určit vnitrostátní koordinační orgán nebo rovnocenný správní orgán, který je pověřen organizací účasti daného státu na ERMD 2008. Každý členský stát má povinnost, aby tento orgán do mezikulturního dialogu zapojil odpovídajícím způsobem jednotlivé subjekty na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

Evropská komise může pro účely Evropského roku 2008 spolupracovat též s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy a UNESCO, přičemž velmi dbá na zajištění zviditelnění účasti Unie.

Tím, že je rok 2008 zaměřen na mezikulturní dialog, dostává se toto téma též do středu pozornosti sdělovacích prostředků. Lze tedy předpokládat, že Evropský rok 2008 přispěje k realizaci společenské osvěty v oblasti sbližování jednotlivých národů a jejich kultur a naváže tak na projekt uplynulého roku, který měl za cíl přispět k vytvoření soudržné, spravedlivé společnosti s rovnými příležitostmi pro všechny.

Další aktivity

Po celý rok 2008 budou také probíhat různé akce ve všech členských zemích Unie. V Bruselu se uskuteční šest debat zaměřených zejména na umění a kulturní dědictví, dialog mezi náboženstvími a na migraci a integraci. Pro zajištění trvalých výsledků hodlá Evropská unie zřídit nadaci pro politické iniciativy v oblasti mezikulturního dialogu.

Na téma mezikulturního dialogu se letos bude konat ještě řada dalších akcí, seminářů a výstav, které budou organizovat národní vlády a krajské a regionální úřady. Evropská unie se neskládá jen z členských států, ale obsahuje také řadu autonomních regionů a kulturních sdružení lidí, kteří přišli do Evropy ze všech koutů světa. Od všech se lze ledacos naučit o tolerantním soužití a o kulturním bohatství. Jde jen o to naslouchat a dát se dohromady.

Hlavním cílem Evropského roku pro mezikulturní dialog je proto podpora většího porozumění kultur mezi sebou. O koordinaci všech aktivit se stará Evropská komise, která k tomuto účelu také rozjela informační kampaň. Je důležité zapojit do připravovaných akcí hlavně mladé lidi a podnítit je k tomu, aby aktivně využívali svá občanská práva. Souhrnným tématem všech aktivit je evropské kulturní dědictví, které všechny občany Evropské unie spojuje.

Jako evropský prostor pro mezikulturní dialog byly zřízeny internetové stránky www.interculturaldialogue2008.eu, které by měly přispět k navazování kontaktů mezi zainteresovanými stranami a ke sdílení osvědčených postupů.

Úplný text je v časopise Veřejná správa č. 4/2008.

Ing. Jiří Zukal

vytisknout  e-mailem