Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sborník archivních prací

Základní informace o časopisu (vydavatel, kontakty, redakční rada, pokyny pro autory příspěvků). 

 • Sborník archivních prací
 • Redakce
 • Redakční rada
 • Pokyny pro autory
 • Předplatné
 • Obsah ročníků

Sborník archivních prací

Sborník archivních prací

Evidenční číslo MK ČR E 2524, ISSN 0036-5246

Sborník archivních prací je ústřední vědeckou archivní revue založenou v roce 1951 pro rozsáhlé studie, často monografického charakteru, z oblasti archivnictví, archivistiky, nauky o písemných pramenech, širokého souboru tzv. pomocných věd historických (zvl. diplomatiky, paleografie, chronologie, heraldiky, sfragistiky a dalších), dějin správy a knihovědy. Přináší edice pramenů k významným událostem a osobnostem českých dějin. Rovněž otiskuje obsáhlé souhrnné recenze o základních evropských dílech oboru.

Sborník vychází 2× ročně v celkovém rozsahu přibližně 600–700 stran. Je recenzovaným časopisem od roku svého vzniku.

Vydavatelem Sborníku archivních prací je odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR (zkráceně archivní správa) od roku 1953, kdy odbor vznikl. Archivní správa je odborným řídícím orgánem českého archivnictví a gestorem zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Je též metodickým centrem a koordinátorem archivní metodiky vůči všem typům archivů (státní archivy, městské archivy, akreditované specializované archivy, akreditované soukromé archivy, akreditované bezpečnostní archivy, správní archivy). Vydává archivní publikace celostátního významu.

  

Odbor archivní správy a spisové služby, 18. února 2020

  

Redakce

Redakce

Ministerstvo vnitra ČR
pošt. schr. 21/AS
170 34   Praha 7

Šéfredaktor
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Katedra archivnictví a PVH FF UK
nám. Jana Palacha 1
116 38 Praha
Tel.: +420 221 619 313
E-mail: ivan.hlavacek@ff.cuni.cz

Výkonný redaktor a tajemník redakce
Mgr. Pavel Šimůnek
Tel.: +420 974 847 606
Fax: 974 835 023
E-mail: pavel.simunek@mvcr.cz

  

Redakční rada

Redakční rada

PhDr. Jiří Úlovec
ředitel Odboru archviní správy MV ČR
pošt. schr. 21/AS
170 34 Praha 7

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
Státní oblastní archiv v Praze
Archivní 4/2257
149 01 Praha 4-Chodovec

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Národní archiv
Archivní 4/2257
149 01 Praha 4-Chodovec

Doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví
FF Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
660 88 Brno

PhDr. Lenka Matušíková
Národní archiv
1. oddělení
Milady Horákové 133
166 21 Praha 6

Mgr. Wojciech Mischke
skr. poczt. 791
30-960 Kraków 1
Polska

PhDr. Karel Müller
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.
Parléřova 9
169 00 Praha 6

Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Katedra archivnictví a PVH FF UK
Nám J. Palacha 2
116 38 Praha 1

PhDr. Jan Pelant, CSc.
Macháčkova 19
318 09 Plzeň

Monika Péková
Odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR
Križkova 7
911 04 Bratislava 
Slovakia

PhDr. Júlia Ragačová
Archív hl. mesta SR Bratislavy
Markovva 1, P.O. Box 40
850 05 Bratislava
Slovakia

PaedDr. Mgr. Petr Rak
Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani
Boženy Němcové 68
432 01 Kadaň

PhDr. Václav Rameš
Státní oblastní archiv v Třeboni
Husova 143
379 11 Třeboň

PhDr. Vladimír Růžek
Antonínská 6
170 00 Praha 7

Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
Pod školou 10
150 00 Praha 5

  

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Vážení autoři a spolutvůrci Sborníku archivních prací,
redakce děkuje za spolupráci všem svým „kmenovým“, ale také budoucím autorům. Sborník archivních prací existuje již od roku 1951 a vzhledem k současnému datu je pochopitelné, že i redakční příprava Vašich příspěvků prošla zásadními změnami, se kterými Vás v této stati chceme obeznámit, a které Vás, v zájmu bezproblémového zpracování Vašich prací, žádáme zcela dodržovat a respektovat.
 

Zásady psaní redakčních příspěvků

 1. Text studie a text poznámek uložte do dvou samostatných souborů. Příspěvek, ve kterém text práce je automaticky propojen s textem poznámek v jednom souboru, redakce odmítne anebo požádá autora o přepracování podle pokynů redakce.

 2. Do textu neumisťujte obrázky, tabulky a grafy. Uložte je do samostatných souborů.
  V textu vyznačte jejich pořadí a místo jejich zařazení.

 3. Nepoužívejte velká písmena (verzálky) psaná s klávesou SHIFT pro celá slova či jména autorů v literatuře apod.; řádky neukončujte klávesou ENTER, při psaní textu nepoužívejte tzv. „styly“ ( vyberte volbu odstavců bez stylu); neformátujte odstavce; nepoužívejte dělení slov, záhlaví a zápatí (text pište na praporek).

 4. Text příspěvku uložte ve formátu *.rtf, *.doc; může být dodán na CD, flash disku nebo zaslán v příloze e-mailu, včetně kontaktních údajů na osobu (osoby) autora.
   

Zásady formální úpravy textu

Způsob psaní poznámek

Vyznačení čísel poznámek v hlavním textu se píše formou exponentu se závorkou vpravo umístěného bez mezer za tečku nebo čárku, např. „… text.3)“, „… text,3) …“. Tutéž formu má číslo poznámky, která bude vytištěna pod čarou, např. 3) Text… . Poznámky se chápou jako samostatné věty, tedy píší se na začátku s velkým písmenem a končí tečkou.
 

Způsob citace literatury v poznámkách

Křestní jméno autorů se poprvé uvádí nezkráceně, při opakované citaci postačí zkratka. Ročníky a svazky periodik se uvádějí arabskou číslicí a jsou odděleny od názvu periodika čárkou (např. Archivní časopis, 19, 1969, s. 36–37). Pokud není na konci článku připojen seznam zkratek, je třeba při první citaci uvést úplný název časopisu, archivu, fondů a v závorce uvést oficiální zkratku pro případ opakování citace [např. Archivní časopis (dále AČ), 19, 1969, s. …; Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále SOA Zámrsk), Velkostatek (dále Vs) Náchod, inv. č. 14762]. Za titulem díla (jen ten je psán kurzivou) je při první úplné citaci vždy tečka: Josef Teige, Seznamy měšťanů pražských I. Staré město (1490–1550).
In: Almanach kr. h. m. Prahy, 7, Praha 1904, s. 70; Josef Janáček, Dějiny obchodu
v předbělohorské Praze. Praha 1955, při dalším opakování: J. Janá-ček, Dějiny obchodu,
s. 120 nebo J. Janáček, c. d., s. 120, pokud jde o citaci jediného díla autora.

Indexy a exponenty pište bez mezer za písmenem. Datum s mezerami např. 21. 1. 2014.

Rozlišujte dlouhou pomlčku (–) a spojovník (-) při jejich užití v textu. V časových a stránkových rozsazích užívejte dlouhou pomlčku bez mezer (např. 15.–17. dubna 1946; 1358–1620; s. 18–20).
 

Pokyny recenzentům

Redakce Sborníku archivních prací žádá recenzenty rukopisů pro něj určených, aby při jejich hodnocení důsledně přihlíželi nejen k jejich pramenné hodnotě, ale brali zároveň v úvahu, že musí jít o práce z oblasti pomocných věd historických (v širokém slova smyslu), správních dějin, archivnictví a archivistiky.

Redakce zvláště vítá souhrnné referáty o dílčích problémech nebo rozsáhlé referáty o jednotlivých zásadních pracích z oboru (po předběžné konzultaci). Každý příspěvek (studie, dokumenty) musí zároveň obsahovat českojazyčné souhrny v podobě abstraktu a resumé.

  

Předplatné

Předplatné

Cena předplatného:

 • Vychází 2x ročně, cena jednotlivého čísla 250 Kč, předplatné na celý rok 500 Kč.
  Změna platí od 1. ledna 2020.
   

Předplatné a distribuce:

 • Tiskárna Ministerstva vnitra, s.p.o.
  Bartůňkova 1159/4
  1489 01 Praha 4-Chodov
  Martina Urbanová, tel.: +420 974 887 314, fax: +420 974 887 395
  e-mail: martina.urbanova@tmv.cz
  e-mail: predplatne@tmv.cz
   

Předplatné a distribuce do zahraničí:

  

Obsah ročníků

Obsah ročníků

  

vytisknout  e-mailem