Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sborník archivních prací

Základní informace o časopisu (vydavatel, kontakty, redakční rada, pokyny pro autory příspěvků). 

Pokyny pro autory

Vážení autoři a spolutvůrci Sborníku archivních prací,
redakce děkuje za spolupráci všem svým „kmenovým“, ale také budoucím autorům. Sborník archivních prací existuje již od roku 1951 a vzhledem k současnému datu je pochopitelné, že i redakční příprava Vašich příspěvků prošla zásadními změnami, se kterými Vás v této stati chceme obeznámit, a které Vás, v zájmu bezproblémového zpracování Vašich prací, žádáme zcela dodržovat a respektovat.
 

Zásady psaní redakčních příspěvků

  1. Text studie a text poznámek uložte do dvou samostatných souborů. Příspěvek, ve kterém text práce je automaticky propojen s textem poznámek v jednom souboru, redakce odmítne anebo požádá autora o přepracování podle pokynů redakce.

  2. Do textu neumisťujte obrázky, tabulky a grafy. Uložte je do samostatných souborů.
    V textu vyznačte jejich pořadí a místo jejich zařazení.

  3. Nepoužívejte velká písmena (verzálky) psaná s klávesou SHIFT pro celá slova či jména autorů v literatuře apod.; řádky neukončujte klávesou ENTER, při psaní textu nepoužívejte tzv. „styly“ ( vyberte volbu odstavců bez stylu); neformátujte odstavce; nepoužívejte dělení slov, záhlaví a zápatí (text pište na praporek).

  4. Text příspěvku uložte ve formátu *.rtf, *.doc; může být dodán na CD, flash disku nebo zaslán v příloze e-mailu, včetně kontaktních údajů na osobu (osoby) autora.
     

Zásady formální úpravy textu

Způsob psaní poznámek

Vyznačení čísel poznámek v hlavním textu se píše formou exponentu se závorkou vpravo umístěného bez mezer za tečku nebo čárku, např. „… text.3)“, „… text,3) …“. Tutéž formu má číslo poznámky, která bude vytištěna pod čarou, např. 3) Text… . Poznámky se chápou jako samostatné věty, tedy píší se na začátku s velkým písmenem a končí tečkou.
 

Způsob citace literatury v poznámkách

Křestní jméno autorů se poprvé uvádí nezkráceně, při opakované citaci postačí zkratka. Ročníky a svazky periodik se uvádějí arabskou číslicí a jsou odděleny od názvu periodika čárkou (např. Archivní časopis, 19, 1969, s. 36–37). Pokud není na konci článku připojen seznam zkratek, je třeba při první citaci uvést úplný název časopisu, archivu, fondů a v závorce uvést oficiální zkratku pro případ opakování citace [např. Archivní časopis (dále AČ), 19, 1969, s. …; Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále SOA Zámrsk), Velkostatek (dále Vs) Náchod, inv. č. 14762]. Za titulem díla (jen ten je psán kurzivou) je při první úplné citaci vždy tečka: Josef Teige, Seznamy měšťanů pražských I. Staré město (1490–1550).
In: Almanach kr. h. m. Prahy, 7, Praha 1904, s. 70; Josef Janáček, Dějiny obchodu
v předbělohorské Praze. Praha 1955, při dalším opakování: J. Janá-ček, Dějiny obchodu,
s. 120 nebo J. Janáček, c. d., s. 120, pokud jde o citaci jediného díla autora.

Indexy a exponenty pište bez mezer za písmenem. Datum s mezerami např. 21. 1. 2014.

Rozlišujte dlouhou pomlčku (–) a spojovník (-) při jejich užití v textu. V časových a stránkových rozsazích užívejte dlouhou pomlčku bez mezer (např. 15.–17. dubna 1946; 1358–1620; s. 18–20).
 

Pokyny recenzentům

Redakce Sborníku archivních prací žádá recenzenty rukopisů pro něj určených, aby při jejich hodnocení důsledně přihlíželi nejen k jejich pramenné hodnotě, ale brali zároveň v úvahu, že musí jít o práce z oblasti pomocných věd historických (v širokém slova smyslu), správních dějin, archivnictví a archivistiky.

Redakce zvláště vítá souhrnné referáty o dílčích problémech nebo rozsáhlé referáty o jednotlivých zásadních pracích z oboru (po předběžné konzultaci). Každý příspěvek (studie, dokumenty) musí zároveň obsahovat českojazyčné souhrny v podobě abstraktu a resumé.

  

vytisknout  e-mailem