Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozvoj dobrovolnictví

 • Obecné informace o projektu
 • Realizační tým
 • Aktuality
 • Související dokumenty

Obecné informace o projektu

Obecné informace o projektu

Název projektu:
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

EU - ESF-OPZ

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Příjemce podpory z OPZ:
Česká republika - Ministerstvo vnitra, Odbor prevence kriminality
Nad štolou 936/1, 170 00 Praha 7

Rozpočet projektu: 24 024 00,00 Kč

Realizace projektu od: 01. 09. 2016
Realizace projektu do: 31. 08. 2022

Partneři: ne

Projekt se zaměřuje na profesionalizaci podpory a koordinovaného využívání dobrovolníků především v oblasti sociální integrace, a to u těch organizací, které dobrovolníky nabírají, připravují a vysílají dále pro klienty cizí anebo své.

Předmětem projektu je vytvoření následujících materiálů:

 1. Analytický materiál popisující situaci v oblasti dobrovolnictví v dobrovolnických organizacích a centrech v zahraničí i v České republice - Takový výzkum v České republice není k dispozici.

 2. Návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“ s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost a profesionalizaci služeb dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého území České republiky.

 3. Evaluační zpráva obsahující rovněž statisticko-sociologické šetření formou přílohy.

 4. Metodika realizace a podpory dobrovolnických center v ČR.

 5. Doporučený obsah vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků.

 6. Elektronické publikace o dobrovolnictví v době pandemie.

 7. Sborník dobré praxe, shrnující výhody online a offline školení.
   

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit, pro co nejširší zapojení dobrovolníků
a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

Dílčí cíle projektu:

 1. Zvýšení dostupnosti dobrovolnictví, širší zapojení dobrovolníků do dobrovolnických aktivit, lepší koordinace, profesionalizace a zefektivnění poskytování služeb dobrovolnictví na celém území České republiky.

 2. Zkvalitnění práce s dobrovolníky a s pracovníky dobrovolnických organizací a dobrovolnických center, poskytování vzdělávání, odborné, profesionální a koordinované podpory.

 3. Metodicky jednotné a plošné poskytování služeb dobrovolnických center v rámci zvyšování kvality a dostupnosti služeb neziskových organizací v České republice. Využití jednotné koncepce a metodiky pro další koncepční rozvoj dobrovolnictví ze strany MV.

Cílová skupina:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.

 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.

 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace.

Předmětem projektu jsou následující aktivity:

Klíčová aktivita 01 - Řízení a administrace projektu

Aktivita bude zahájena současně se zahájením projektu a bude realizována po celou dobu jeho trvání. Řízení a administrace projektu bude prováděno v souladu s pravidly Operačního programu Zaměstnanost, v souladu s právním aktem a dalšími metodickými dokumenty. Administrace projektu bude zajištěna zejména prostřednictvím zpráv o realizaci a žádostí o platbu. Projekt bude řízen na úrovni každodenního průběhu projektovým manažerem, který bude hrazen z nepřímých nákladů projektu. Za řádnou realizaci projektu z hlediska kvality, času, financí a dosažení stanovených výstupů zodpovídá ředitel projektu, který bude pověřen ministrem vnitra řízením projektu. V rámci této klíčové aktivity budou realizovány dvě konference pro cca 100 osob z řad odborníků a zástupců dobrovolnických organizací. Cílem úvodní konference bude seznámit účastníky s projektem, navázat spolupráci a zapojit je do konzultací. Na závěrečné konferenci budou účastníci seznámeni zejména s výstupy projektu a jejich dalším využitím v oblasti dobrovolnictví. Výběr účastníků konferencí bude konzultován s odbornými garanty projektu. Součástí této aktivity je i povinná publicita projektu, především pak tisk informativních letáků k šíření výstupů projektu.
 

Klíčová aktivita 02 - Zmapování současného stavu v oblasti dobrovolnictví v České republice a v zahraničí

Tato aktivita bude prováděna dodavatelsky, vybraný zpracovatel bude spolupracovat s odborným garantem, odbornými konzultanty a pracovníky věcného odboru. V rámci aktivity bude navštíveno 6 zemí EU, kdy se bude jednat o sousední země ČR a dále výběr ze zemí: Nizozemí, Anglie, Francie, Itálie a Portugalsko (bude upřesněno ve veřejné zakázce, a dále na začátku samotné realizace, kdy dodavatel předloží navrhovaný seznam zemí s odůvodněním, toto posoudí věcný gestor i odborní garanti a následně bude tento výběr a způsob výběru doporučen k realizaci). Zahraničních cest, které budou řešeny dodavatelsky, se zúčastní i dva zástupci MV ČR, a to do vybraných 4 zemí z celkových 7.  Náklady na tyto cesty budou zahrnuty do veřejné zakázky a nejsou samostatnou položkou rozpočtu).
Ve vybraných zemích bude rozborem platné legislativy a na příkladech dobré praxe vytvořená analýza stavu dobrovolnictví v zahraničí, pro implementaci v České republice. Výběr zemí, které nesousedí s ČR je určen dle stavu jejich dobrovolnictví, a to buď dlouholetou zkušeností a praxí: Anglie, Nizozemí, anebo existencí zákona či jiných standardů: Francie, Itálie, Portugalsko. Při výběru zemí tak je hlavním kritériem příklad dobré praxe a možnost inspirace a částečné implementace jejich systému dobrovolnictví do rozvoje dobrovolnictví v České republice. Při výběru zemí nehraje roli nákladovost, neboť vzhledem k tomu, že se jedná o země EU, tak finanční náklady jsou de facto na stejné úrovni.

Dále bude v České republice především na případech dobré praxe a rozborem různých forem dobrovolnictví, vytvořená analýza situace dobrovolnictví v České republice, a to jako přípravná fáze pro KA 3. Bude dodavatelem zorganizován odborný workshop, pro cca 100 osob, z řad zástupců dobrovolnických organizací a dalších odborníků na problematiku dobrovolnictví. Workshop bude rozdělen do několika pracovních skupin dle hlavních témat vyšlých z analýzy. Ten bude podpůrný pro vypracování návrhu koncepce KA 3. Cílem bude práce s výsledky analýzy a návrhy na uplatnění práce s dobrovolníky, návrhy na možné metodiky apod. do připravovaného návrhu Koncepce.
 

Klíčová aktivita 03 - Vytvoření návrhu koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice

Vytvoření návrhu koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost a profesionalizaci služeb dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého území České republiky: bude prováděno dodavatelsky, vybraný zpracovatel bude spolupracovat s odborným garantem, odbornými konzultanty a pracovníky věcného odboru. Aktivita bude vycházet z KA 2, tj. z vytvořené analýzy a výsledků odborného workshopu, kdy dodavatel zapracuje relevantní poznatky a uvede doporučení pro rozvoj dobrovolnictví v České republice. Návrh koncepce bude připomínkován odbornými konzultanty. Tato aktivita bude podpůrná pro KA 4 a KA5.
 

Klíčová aktivita 04 - Pilotní ověření přímé podpory dobrovolnických center v rámci celé České republiky včetně nastavení a realizace odborného vzdělávání pracovníků center

Bude řešeno dodavatelsky. V rámci této aktivity bude probíhat dvouleté financování vybraných (vysoutěžených) dobrovolnických center, které budou naplňovat podmínky k aplikaci, tj. celoplošného pokrytí krajů, a tím zajištění dobrovolnictví v celé České republice. Předpokládá se s finanční podporou v celkovém objemu: 14 krajů po cca 500 000 Kč (dle velkosti krajů se mohou částky měnit, tj. je předpoklad, že Středočeský kraj dosáhne vyšší částky cca o 100 000 - 200 000 Kč než Karlovarský kraj, a to z důvodu počtu obyvatel i plošného pokrytí kraje) za 1 rok, tj. 14 000 000 Kč na 2 roky. Předpokládá se, že by dobrovolnická centra mohla realizovat následující aktivity: cílené profesní vzdělávání koordinátorů a dobrovolníků, proces usměrňování nabídky a poptávky služeb, šíření informací o metodice a existující legislativě k dobrovolnictví, cílenou osvětu veřejnost v oblasti dobrovolnictví, zprostředkování služeb (poskytnutí cíleného servisu v oblasti dobrovolnictví) pro přijímající organizace apod. Dodavatel bude vybrán na základě zákona o veřejných zakázkách. Záměrem žadatele bude snaha o zapojení odborníků z akreditační komise dle § 6 zákona o dobrovolnické službě do hodnotící komise dané veřejné zakázky. Ministerstvo vnitra ČR (žadatel), které je zároveň jediným státním donátorem na rozvoj dobrovolnických center dle zákona o dobrovolnické službě tím pádem může zcela eliminovat hrozící duplicitu ve financování. Tomuto předejde jednak možným upravením podmínek vlastního dotačního programu na rozvoj dobrovolnické služby, a to s ohledem na nefinancování případných stejných aktivit stejným dobrovolnickým centrům (bude upraveno dle praxe). Dále kritéria výběru v projektu budou navazovat na návrh Koncepce a její doporučení pro rozvoj dobrovolnictví v České republice vytvořené projektem (nebude se tedy jednat o financování celého provozu těchto center). Tato kritéria vzešlá z KA projektu v současném dotačním titulu na rozvoj dobrovolnictví nejsou a státní účelová dotace se na toto neposkytuje. Rovněž v uzavřené smlouvě s vysoutěženými dobrovolnickými centry bude ustanovení zabraňující možné dvojí financování projektu ze státního rozpočtu.

Během pilotu, jako podpůrná, kvalifikační, část, bude probíhat profesní školení 60 pracovníků dobrovolnických center v rozsahu 40 hodin. Školení bude rovněž probíhat dodavatelsky. v rámci veřejné zakázky (průzkum trhu je přiložen, bude součástí doložené veřejné zakázky), bude konzultováno s věcným gestorem a odbornými konzultanty. Témata školení budou vycházet z KA 2 a KA3. Zároveň bude realizováno i vzdělávání pro dobrovolníky, jako zkušebního vzorku pro nastavení doporučeného obsahu tohoto školení. Vzdělávání nebude mít bagatelní podporu a nebude tak měřitelným výstupem.
 

Klíčová aktivita 05 - Zhodnocení realizace pilotního ověření přímé podpory dobrovolnických center včetně vytvoření metodiky realizace a podpory dobrovolnických center v České republice

KA 5 je rozdělena na dílčí aktivity:

Dílčí aktivita 5.1 - bude řešeno dodavatelsky, vybraný zpracovatel bude spolupracovat s odborným garantem, odbornými konzultanty a pracovníky věcného odboru. Tato dílčí aktivita je evaluační, zahrnuje vyhodnocení realizace pilotního projektu a zhodnocení dosažených výsledků. Evaluace bude obsahovat rovněž srovnání původního stavu v oblasti dobrovolnictví v roce 2016 (s využitím analýz vytvořených v rámci KA2) a stavu ke konci realizace projektu, po aplikaci návrhu Koncepce a pilotáži dobrovolnických center, včetně školení jejich pracovníků. Bude analyzovat vhodnost návrhů na podporu dobrovolnictví obsažených v návrhu Koncepce. Evaluační výsledky budou rovněž podpůrné pro vytvoření metodiky realizace a podpory dobrovolnických center v České republice. V rámci hodnotícího procesu se uskuteční workshopy - kulaté stoly v krajích (14 krajů), které proběhnou po ukončení KA 4. Na každou akci předpokládaný počet osob 30, tj. 30*14 = 420 osob, tyto osoby však nebudou zahrnuty do indikátorů projektu. Výsledky z kulatých stolů budou rovněž zahrnuty do metodiky realizace a podpory dobrovolnických center. Součástí vyhodnocení bude i realizace statisticko-sociologického šetření, a to jak u samotných dobrovolnických center, u organizací i u individuálních osob, tj. dobrovolníků, klientů, i v rámci široké veřejnosti

Výstupy:

 • Evaluační studie, která navíc formou přílohy bude obsahovat statisticko-sociologické šetření
 • Metodika realizace a podpory dobrovolnických center v ČR
 • Workshopy
 • Doporučený obsah vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků

Dílčí aktivita 5.2 - Sebeevaluace (projektu samotného) - bude realizováno Garantem za sebeevaluaci. Sebeevaluace bude zpracována již v průběhu realizace projektu s cílem zhodnotit nastavení procesu realizace a zhodnocení dosažených výsledků (dopadů) celého projektu.
Výstupy: Evaluační studie obsahující vstupní, průběžnou a závěrečnou část evaluace projektu.
 

Klíčová aktivita 06 - Rozvoj a využití webové platformy dobrovolnik.net/ dobrovolnictvi.net

V rámci této KA bude zajištěn další rozvoj již exitující online webové platformy dobrovolnik.net/dobrovolnictvi.net, která v současné době zahrnuje informační část (základní informace o dobrovolnictví), rozcestník nabídky a poptávky dobrovolnických aktivit, některé odborné materiály týkající se dobrovolnictví a e-learning pro dobrovolníky a koordinátory dobrovolnictví. MV ČR doplní tuto platformu o další sekce - zejména o sekci, na níž bude sdílet informace a dokumenty MV ČR či z jiných jím schválených zdrojů a o sekci, na níž se budou shromažďovat a případně i sdílet údaje a informace o realizaci a k realizaci aktivit jednotlivých regionálních dobrovolnických center ("RDC") v rámci KA 04 (například databáze vytvářené RDC), které budou dále zpřístupňovány široké veřejnosti (MV plánuje takové využití i po skončení projektu). Další novou sekcí bude kalendář, kde MV a případně i další registrované organizace budou sdílet termíny důležitých a zajímavých akcí. V neposlední řadě bude dále rozvíjena obsahová část e-learningového vzdělávání jako základního kamene pro rozvoj povědomí, znalostí a podmínek spojených s výkonem dobrovolnictví. Data a statistiky ze vzdělávání se stanou základem pro vytvoření metodiky školení dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků, která bude následně na tomto webu k dispozici a bude dílčím podkladem pro realizaci KA 05.

Tato platforma se tak stane nedílnou součástí shromažďování a sdílení informací z oblastí dobrovolnických aktivit, usnadní rovněž síťování aktérů v rámci projektu i mimo něj. Koncovými uživateli webové platformy budou primárně pracovníci dobrovolnických organizací, další neziskové organizace, přijímající organizace a  šířeji široká veřejnost. Do budoucna by se mohla stát odrazovým můstkem a centrem know-how pro téma dobrovolnictví v České republice.
 

Klíčová aktivita 07 - Dobrovolnictví ovlivněné pandemií: nové aktivity a využití on-line prostoru k oslovení a zapojení dobrovolníků

Tato KA reaguje na dobrovolnictví poznamenané pandemií COVID-19. Stávající formy realizace dobrovolnictví nemohly probíhat standardními formami a je proto nutné hledat formy nové.

V rámci KA č. 7 bude realizováno:

 1. Vytvoření elektronické publikace o dobrovolnictví v době pandemie zaměřené na:
  - a) možnosti využití dobrovolnictví v době pandemie COVID-19 a příklady dobré praxe ze zapojení dobrovolnických organizací a dobrovolníků v této době a
  - b) využití on-line prostoru pro práci dobrovolnických organizací s dobrovolníky i pro samotnou dobrovolnickou činnost.
  Do publikace přispějí své zkušenosti a příklady dobré praxe zapojená RDC. Publikace bude zveřejněna na webu dobrovolnik.net (KA 06) a bude cestou MV i jednotlivých RDC dále šířena.

 2. Vytvoření propagačně-informačních videospotů o roli a přínosu RDC nejen v době pandemie.
  V rámci KA budou dále vytvořené videospoty, k propagaci role a přínosu RDC (s využitím zkušeností i z pandemie). Vznikly by tak krátké propagační spoty na jednotlivá zapojená RDC a také jeden informačně-propagační spot o délce cca 5 – 10 min. o roli a zapojení RDC (s využitím zkušeností i z pandemie) a 1 spot o délce cca 20 vteřin.

 3. Zmapování stávajícího stavu udělování ocenění dobrovolníkům v regionech a pilotní realizace celostátní ceny pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace DoDo.
  V oblasti dobrovolnictví má významný vliv na propagaci dobrovolnictví a ocenění nezištné práce dobrovolníků také udělování dobrovolnických cen. Celonárodní ocenění pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace v ČR neexistuje vůbec. Pilotní realizace celonárodní ceny pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace v rámci projektu by proběhla v souvislosti s oceněním za pomoc v době pandemie.

 4. Sborník dobré praxe, shrnující výhody online a offline školení.
  Cílem bude vytvořit publikaci shrnující výhody online a offline školení, přístupy k prezentaci, komunikační techniky, příklady dobré i špatné praxe. Vycházet bude ze školení, která jsou realizována v rámci projektu.

  

Realizační tým

Realizační tým

Název projektu:
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

EU - ESF-OPZ

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Ředitel projektu:
JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality

Věcný gestor projektu I.:
Mgr. Nataša Diatková, odbor prevence kriminality

Projektový manažer:
Mgr. Kamila Knotková, odbor projektového řízení

Finanční manažer:
Ing. Zuzana Pajdlová, odbor projektového řízení

Odborný konzultant pro oblast neziskového sektoru:
JUDr. Hana Frištenská

Odborný konzultant pro vysílající dobrovolnické organizace:
Mgr. Jitka Matoušková

Odborný konzultant pro přijímající dobrovolnické organizace:
Helena Kovářová

Garant za sebeevaluaci:
Ing. Vladimír Sodomka

Koordinátor Regionálních dobrovolnických center:
Radka Vaňasová

Koordinátor webové platformy pro oblast dobrovolnictví:
Mgr. Pavel Lorenc

Metodik přípravy a realizace zhodnocení pilotního ověření přímé podpory dobrovolnických center v ČR:
Mgr. Dalibor Holý

  

Aktuality

Aktuality

Název projektu:
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

EU - ESF-OPZ

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Informace o opětovném vyhlášení veřejné zakázky
Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality sděluje, že právě opětovně probíhá výběrové řízení formou veřejné zakázky na "Zabezpečení klíčových výstupů projektu II - Rozvoj dobrovolnictví v ČR" (pdf, 163 kB), v rámci projektu "Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center" reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724 (viz přiložený dokument).
Veškeré informace k veřejné zakázce, obsahu a průběhu, jsou publikovány na veřejném seznamu veřejných zakázek (systém NEN).

Od 1. května 2020 působí v ČR regionální dobrovolnická centra (pdf, 149 kB)

Veřejná zakázka Pilotní ověření projektu Rozvoj dobrovolnictví v ČR - informace (pdf, 233 kB)

Stav VZ Pilotní ověření (xlsx, 44 kB)

Výstupy projektu Rozvoj dobrovolnictví

Odborná konference s workshopem Rozvoj dobrovolnictví v ČR (20. - 21. března 2018
Program konference (pdf, 328 kB)

 1. Představení projektu (pdf, 476 kB)
 2. Zjištění z analýzy dobrovolnictví v zahraničí (pdf, 847 kB)
 3. Nový program dobrovolnictví v Polsku (pdf, 787 kB)
 4. Dobrovolnictví na Slovensku (pdf, 4 MB)
 5. Zákon č. 406/2011 Sb., Z. z. o dobrovoľníctve (pdf, 5 MB)
 6. Dobrovolnický projekt Obstklaubm Nic nazmar z Rakouska (pdf, 2 MB)
 7. Zjištění z analýzy dobrovolnictví v ČR (pdf, 548 kB)
 8. Rozvoj dobrovolnictví a podpora Pardubického kraje (pdf, 1 MB)
 9. Systémové projekty v dobrovolnictví (pdf, 756 kB)
 10. Příklady dobré praxe: FOKUS Vysočina (pdf, 2 MB)
 11. Česká obec sokolská a dobrovolnictví (pdf, 830 kB)
   

Výstup z kulatých stolů - odborná konference Rozvoj dobrovolnictví v ČR (pdf, 744 kB)

Konference rozvoj dobrovolnictví v ČR (6. prosince 2016)

 1. Úvod (pdf, 705 kB)
 2. Dobrovolnictví ve veřejné správě (pdf, 2,7 MB)
 3. Asociace dobrovolnických mentoringových programů (pdf, 1,4 MB)
 4. Ohlednutí za evropským rokem dobrovolnictví (pdf, 3,2 MB)
 5. Komunitní rozvoj (pdf, 1,9 MB)
 6. Kultura (6,4 MB)
 7. Dobrovolnictví při mimořádných událostech (pdf, 1,3 MB)
 8. Dobrovolnické programy Rafael a Michael (pdf, 2,8 MB)
 9. Dobrovolník jako průvodce azylantů a cizinců trvale usazených v ČR (pdf, 2 MB)
 10. Přeshraniční spolupráce s dobrovolnictvím (pdf, 2 MB)
 11. Měřitelnost kompetencí mezinárodního dobrovolnictví (pdf, 1,7 MB)
 12. Dobrovolník.cz (pdf, 5,2 MB)

  

Související dokumenty

Související dokumenty

Název projektu:
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

EU - ESF-OPZ

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

  

vytisknout  e-mailem