Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozvoj dobrovolnictví

 1. Obecné informace o projektu
 2. Realizační tým
 3. Aktuality
 4. Související dokumenty

Obecné informace o projektu

Název projektu:
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

EU - ESF-OPZ

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Příjemce podpory z OPZ:
Česká republika - Ministerstvo vnitra, Odbor prevence kriminality
Nad štolou 936/1, 170 00 Praha 7

Rozpočet projektu: 24 024 00,00 Kč

Realizace projektu od: 01. 09. 2016
Realizace projektu do: 31. 08. 2022

Partneři: ne

Projekt se zaměřuje na profesionalizaci podpory a koordinovaného využívání dobrovolníků především v oblasti sociální integrace, a to u těch organizací, které dobrovolníky nabírají, připravují a vysílají dále pro klienty cizí anebo své.

Předmětem projektu je vytvoření následujících materiálů:

 1. Analytický materiál popisující situaci v oblasti dobrovolnictví v dobrovolnických organizacích a centrech v zahraničí i v České republice - Takový výzkum v České republice není k dispozici.

 2. Návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“ s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost a profesionalizaci služeb dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého území České republiky.

 3. Evaluační zpráva obsahující rovněž statisticko-sociologické šetření formou přílohy.

 4. Metodika realizace a podpory dobrovolnických center v ČR.

 5. Doporučený obsah vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků.

 6. Elektronické publikace o dobrovolnictví v době pandemie.

 7. Sborník dobré praxe, shrnující výhody online a offline školení.
   

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit, pro co nejširší zapojení dobrovolníků
a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

Dílčí cíle projektu:

 1. Zvýšení dostupnosti dobrovolnictví, širší zapojení dobrovolníků do dobrovolnických aktivit, lepší koordinace, profesionalizace a zefektivnění poskytování služeb dobrovolnictví na celém území České republiky.

 2. Zkvalitnění práce s dobrovolníky a s pracovníky dobrovolnických organizací a dobrovolnických center, poskytování vzdělávání, odborné, profesionální a koordinované podpory.

 3. Metodicky jednotné a plošné poskytování služeb dobrovolnických center v rámci zvyšování kvality a dostupnosti služeb neziskových organizací v České republice. Využití jednotné koncepce a metodiky pro další koncepční rozvoj dobrovolnictví ze strany MV.

Cílová skupina:

 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.

 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.

 • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace.

Předmětem projektu jsou následující aktivity:

Klíčová aktivita 01 - Řízení a administrace projektu

Aktivita bude zahájena současně se zahájením projektu a bude realizována po celou dobu jeho trvání. Řízení a administrace projektu bude prováděno v souladu s pravidly Operačního programu Zaměstnanost, v souladu s právním aktem a dalšími metodickými dokumenty. Administrace projektu bude zajištěna zejména prostřednictvím zpráv o realizaci a žádostí o platbu. Projekt bude řízen na úrovni každodenního průběhu projektovým manažerem, který bude hrazen z nepřímých nákladů projektu. Za řádnou realizaci projektu z hlediska kvality, času, financí a dosažení stanovených výstupů zodpovídá ředitel projektu, který bude pověřen ministrem vnitra řízením projektu. V rámci této klíčové aktivity budou realizovány dvě konference pro cca 100 osob z řad odborníků a zástupců dobrovolnických organizací. Cílem úvodní konference bude seznámit účastníky s projektem, navázat spolupráci a zapojit je do konzultací. Na závěrečné konferenci budou účastníci seznámeni zejména s výstupy projektu a jejich dalším využitím v oblasti dobrovolnictví. Výběr účastníků konferencí bude konzultován s odbornými garanty projektu. Součástí této aktivity je i povinná publicita projektu, především pak tisk informativních letáků k šíření výstupů projektu.
 

Klíčová aktivita 02 - Zmapování současného stavu v oblasti dobrovolnictví v České republice a v zahraničí

Tato aktivita bude prováděna dodavatelsky, vybraný zpracovatel bude spolupracovat s odborným garantem, odbornými konzultanty a pracovníky věcného odboru. V rámci aktivity bude navštíveno 6 zemí EU, kdy se bude jednat o sousední země ČR a dále výběr ze zemí: Nizozemí, Anglie, Francie, Itálie a Portugalsko (bude upřesněno ve veřejné zakázce, a dále na začátku samotné realizace, kdy dodavatel předloží navrhovaný seznam zemí s odůvodněním, toto posoudí věcný gestor i odborní garanti a následně bude tento výběr a způsob výběru doporučen k realizaci). Zahraničních cest, které budou řešeny dodavatelsky, se zúčastní i dva zástupci MV ČR, a to do vybraných 4 zemí z celkových 7.  Náklady na tyto cesty budou zahrnuty do veřejné zakázky a nejsou samostatnou položkou rozpočtu).
Ve vybraných zemích bude rozborem platné legislativy a na příkladech dobré praxe vytvořená analýza stavu dobrovolnictví v zahraničí, pro implementaci v České republice. Výběr zemí, které nesousedí s ČR je určen dle stavu jejich dobrovolnictví, a to buď dlouholetou zkušeností a praxí: Anglie, Nizozemí, anebo existencí zákona či jiných standardů: Francie, Itálie, Portugalsko. Při výběru zemí tak je hlavním kritériem příklad dobré praxe a možnost inspirace a částečné implementace jejich systému dobrovolnictví do rozvoje dobrovolnictví v České republice. Při výběru zemí nehraje roli nákladovost, neboť vzhledem k tomu, že se jedná o země EU, tak finanční náklady jsou de facto na stejné úrovni.

Dále bude v České republice především na případech dobré praxe a rozborem různých forem dobrovolnictví, vytvořená analýza situace dobrovolnictví v České republice, a to jako přípravná fáze pro KA 3. Bude dodavatelem zorganizován odborný workshop, pro cca 100 osob, z řad zástupců dobrovolnických organizací a dalších odborníků na problematiku dobrovolnictví. Workshop bude rozdělen do několika pracovních skupin dle hlavních témat vyšlých z analýzy. Ten bude podpůrný pro vypracování návrhu koncepce KA 3. Cílem bude práce s výsledky analýzy a návrhy na uplatnění práce s dobrovolníky, návrhy na možné metodiky apod. do připravovaného návrhu Koncepce.
 

Klíčová aktivita 03 - Vytvoření návrhu koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice

Vytvoření návrhu koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost a profesionalizaci služeb dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého území České republiky: bude prováděno dodavatelsky, vybraný zpracovatel bude spolupracovat s odborným garantem, odbornými konzultanty a pracovníky věcného odboru. Aktivita bude vycházet z KA 2, tj. z vytvořené analýzy a výsledků odborného workshopu, kdy dodavatel zapracuje relevantní poznatky a uvede doporučení pro rozvoj dobrovolnictví v České republice. Návrh koncepce bude připomínkován odbornými konzultanty. Tato aktivita bude podpůrná pro KA 4 a KA5.
 

Klíčová aktivita 04 - Pilotní ověření přímé podpory dobrovolnických center v rámci celé České republiky včetně nastavení a realizace odborného vzdělávání pracovníků center

Bude řešeno dodavatelsky. V rámci této aktivity bude probíhat dvouleté financování vybraných (vysoutěžených) dobrovolnických center, které budou naplňovat podmínky k aplikaci, tj. celoplošného pokrytí krajů, a tím zajištění dobrovolnictví v celé České republice. Předpokládá se s finanční podporou v celkovém objemu: 14 krajů po cca 500 000 Kč (dle velkosti krajů se mohou částky měnit, tj. je předpoklad, že Středočeský kraj dosáhne vyšší částky cca o 100 000 - 200 000 Kč než Karlovarský kraj, a to z důvodu počtu obyvatel i plošného pokrytí kraje) za 1 rok, tj. 14 000 000 Kč na 2 roky. Předpokládá se, že by dobrovolnická centra mohla realizovat následující aktivity: cílené profesní vzdělávání koordinátorů a dobrovolníků, proces usměrňování nabídky a poptávky služeb, šíření informací o metodice a existující legislativě k dobrovolnictví, cílenou osvětu veřejnost v oblasti dobrovolnictví, zprostředkování služeb (poskytnutí cíleného servisu v oblasti dobrovolnictví) pro přijímající organizace apod. Dodavatel bude vybrán na základě zákona o veřejných zakázkách. Záměrem žadatele bude snaha o zapojení odborníků z akreditační komise dle § 6 zákona o dobrovolnické službě do hodnotící komise dané veřejné zakázky. Ministerstvo vnitra ČR (žadatel), které je zároveň jediným státním donátorem na rozvoj dobrovolnických center dle zákona o dobrovolnické službě tím pádem může zcela eliminovat hrozící duplicitu ve financování. Tomuto předejde jednak možným upravením podmínek vlastního dotačního programu na rozvoj dobrovolnické služby, a to s ohledem na nefinancování případných stejných aktivit stejným dobrovolnickým centrům (bude upraveno dle praxe). Dále kritéria výběru v projektu budou navazovat na návrh Koncepce a její doporučení pro rozvoj dobrovolnictví v České republice vytvořené projektem (nebude se tedy jednat o financování celého provozu těchto center). Tato kritéria vzešlá z KA projektu v současném dotačním titulu na rozvoj dobrovolnictví nejsou a státní účelová dotace se na toto neposkytuje. Rovněž v uzavřené smlouvě s vysoutěženými dobrovolnickými centry bude ustanovení zabraňující možné dvojí financování projektu ze státního rozpočtu.

Během pilotu, jako podpůrná, kvalifikační, část, bude probíhat profesní školení 60 pracovníků dobrovolnických center v rozsahu 40 hodin. Školení bude rovněž probíhat dodavatelsky. v rámci veřejné zakázky (průzkum trhu je přiložen, bude součástí doložené veřejné zakázky), bude konzultováno s věcným gestorem a odbornými konzultanty. Témata školení budou vycházet z KA 2 a KA3. Zároveň bude realizováno i vzdělávání pro dobrovolníky, jako zkušebního vzorku pro nastavení doporučeného obsahu tohoto školení. Vzdělávání nebude mít bagatelní podporu a nebude tak měřitelným výstupem.
 

Klíčová aktivita 05 - Zhodnocení realizace pilotního ověření přímé podpory dobrovolnických center včetně vytvoření metodiky realizace a podpory dobrovolnických center v České republice

KA 5 je rozdělena na dílčí aktivity:

Dílčí aktivita 5.1 - bude řešeno dodavatelsky, vybraný zpracovatel bude spolupracovat s odborným garantem, odbornými konzultanty a pracovníky věcného odboru. Tato dílčí aktivita je evaluační, zahrnuje vyhodnocení realizace pilotního projektu a zhodnocení dosažených výsledků. Evaluace bude obsahovat rovněž srovnání původního stavu v oblasti dobrovolnictví v roce 2016 (s využitím analýz vytvořených v rámci KA2) a stavu ke konci realizace projektu, po aplikaci návrhu Koncepce a pilotáži dobrovolnických center, včetně školení jejich pracovníků. Bude analyzovat vhodnost návrhů na podporu dobrovolnictví obsažených v návrhu Koncepce. Evaluační výsledky budou rovněž podpůrné pro vytvoření metodiky realizace a podpory dobrovolnických center v České republice. V rámci hodnotícího procesu se uskuteční workshopy - kulaté stoly v krajích (14 krajů), které proběhnou po ukončení KA 4. Na každou akci předpokládaný počet osob 30, tj. 30*14 = 420 osob, tyto osoby však nebudou zahrnuty do indikátorů projektu. Výsledky z kulatých stolů budou rovněž zahrnuty do metodiky realizace a podpory dobrovolnických center. Součástí vyhodnocení bude i realizace statisticko-sociologického šetření, a to jak u samotných dobrovolnických center, u organizací i u individuálních osob, tj. dobrovolníků, klientů, i v rámci široké veřejnosti

Výstupy:

 • Evaluační studie, která navíc formou přílohy bude obsahovat statisticko-sociologické šetření
 • Metodika realizace a podpory dobrovolnických center v ČR
 • Workshopy
 • Doporučený obsah vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků

Dílčí aktivita 5.2 - Sebeevaluace (projektu samotného) - bude realizováno Garantem za sebeevaluaci. Sebeevaluace bude zpracována již v průběhu realizace projektu s cílem zhodnotit nastavení procesu realizace a zhodnocení dosažených výsledků (dopadů) celého projektu.
Výstupy: Evaluační studie obsahující vstupní, průběžnou a závěrečnou část evaluace projektu.
 

Klíčová aktivita 06 - Rozvoj a využití webové platformy dobrovolnik.net/ dobrovolnictvi.net

V rámci této KA bude zajištěn další rozvoj již exitující online webové platformy dobrovolnik.net/dobrovolnictvi.net, která v současné době zahrnuje informační část (základní informace o dobrovolnictví), rozcestník nabídky a poptávky dobrovolnických aktivit, některé odborné materiály týkající se dobrovolnictví a e-learning pro dobrovolníky a koordinátory dobrovolnictví. MV ČR doplní tuto platformu o další sekce - zejména o sekci, na níž bude sdílet informace a dokumenty MV ČR či z jiných jím schválených zdrojů a o sekci, na níž se budou shromažďovat a případně i sdílet údaje a informace o realizaci a k realizaci aktivit jednotlivých regionálních dobrovolnických center ("RDC") v rámci KA 04 (například databáze vytvářené RDC), které budou dále zpřístupňovány široké veřejnosti (MV plánuje takové využití i po skončení projektu). Další novou sekcí bude kalendář, kde MV a případně i další registrované organizace budou sdílet termíny důležitých a zajímavých akcí. V neposlední řadě bude dále rozvíjena obsahová část e-learningového vzdělávání jako základního kamene pro rozvoj povědomí, znalostí a podmínek spojených s výkonem dobrovolnictví. Data a statistiky ze vzdělávání se stanou základem pro vytvoření metodiky školení dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků, která bude následně na tomto webu k dispozici a bude dílčím podkladem pro realizaci KA 05.

Tato platforma se tak stane nedílnou součástí shromažďování a sdílení informací z oblastí dobrovolnických aktivit, usnadní rovněž síťování aktérů v rámci projektu i mimo něj. Koncovými uživateli webové platformy budou primárně pracovníci dobrovolnických organizací, další neziskové organizace, přijímající organizace a  šířeji široká veřejnost. Do budoucna by se mohla stát odrazovým můstkem a centrem know-how pro téma dobrovolnictví v České republice.
 

Klíčová aktivita 07 - Dobrovolnictví ovlivněné pandemií: nové aktivity a využití on-line prostoru k oslovení a zapojení dobrovolníků

Tato KA reaguje na dobrovolnictví poznamenané pandemií COVID-19. Stávající formy realizace dobrovolnictví nemohly probíhat standardními formami a je proto nutné hledat formy nové.

V rámci KA č. 7 bude realizováno:

 1. Vytvoření elektronické publikace o dobrovolnictví v době pandemie zaměřené na:
  - a) možnosti využití dobrovolnictví v době pandemie COVID-19 a příklady dobré praxe ze zapojení dobrovolnických organizací a dobrovolníků v této době a
  - b) využití on-line prostoru pro práci dobrovolnických organizací s dobrovolníky i pro samotnou dobrovolnickou činnost.
  Do publikace přispějí své zkušenosti a příklady dobré praxe zapojená RDC. Publikace bude zveřejněna na webu dobrovolnik.net (KA 06) a bude cestou MV i jednotlivých RDC dále šířena.

 2. Vytvoření propagačně-informačních videospotů o roli a přínosu RDC nejen v době pandemie.
  V rámci KA budou dále vytvořené videospoty, k propagaci role a přínosu RDC (s využitím zkušeností i z pandemie). Vznikly by tak krátké propagační spoty na jednotlivá zapojená RDC a také jeden informačně-propagační spot o délce cca 5 – 10 min. o roli a zapojení RDC (s využitím zkušeností i z pandemie) a 1 spot o délce cca 20 vteřin.

 3. Zmapování stávajícího stavu udělování ocenění dobrovolníkům v regionech a pilotní realizace celostátní ceny pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace DoDo.
  V oblasti dobrovolnictví má významný vliv na propagaci dobrovolnictví a ocenění nezištné práce dobrovolníků také udělování dobrovolnických cen. Celonárodní ocenění pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace v ČR neexistuje vůbec. Pilotní realizace celonárodní ceny pro dobrovolníky a dobrovolnické organizace v rámci projektu by proběhla v souvislosti s oceněním za pomoc v době pandemie.

 4. Sborník dobré praxe, shrnující výhody online a offline školení.
  Cílem bude vytvořit publikaci shrnující výhody online a offline školení, přístupy k prezentaci, komunikační techniky, příklady dobré i špatné praxe. Vycházet bude ze školení, která jsou realizována v rámci projektu.

  

vytisknout  e-mailem