Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rámcová dohoda (Oracle)

Dne 20. 1. 2020 uzavřelo Ministerstvo vnitra jako Centrální zadavatel Rámcovou dohodu na pořizování produktů Oracle (pdf, 2,5 MB; dále jen "RD") na dobu určitou do 19. 1. 2024  nebo do vyčerpání finančního objemu plnění ve výši 900.000.000,- Kč bez DPH.

Předmětem plnění RD je:

 1. Poskytování nových licencí k programovým prostředkům Oracle označovaných jako Oracle Technology Software, a to jako licencí v podobě Full Use licence, tedy licence platné pro plné použití bez aplikačního omezení.

 2. Poskytování služeb technické podpory k výše zmíněným novým licencím v rámci programu Oracle Software Technical Support, přičemž jednoletá technická podpora je povinná.
   

Předmětem plnění je rovněž poskytnutí souvisejících služeb předprodejního poradenství pro Centrálního zadavatele (dále jen "CZ") a Pověřující zadavatele (dále jen "PZ") zahrnující následující činnosti:

 1. poskytování informací o programových změnách a novinkách;

 2. poskytování poradenství k nákupu licencí, a to jak z pohledu způsobu nákupu, tak potřebného množství licencí a metrik;

 3. poskytování informací o životním cyklu produktů, verzí, opravných balíčků (patchů) a možných dopadů jejich instalace do konkrétního prostředí a architektury CZ a/nebo PZ;

 4. posouzení technických parametrů programů pro účely splnění požadavků definované CZ a/nebo PZ, a to jak po funkční, tak výkonové stránce;

 5. doporučení optimálního způsobu integrace a vhodnosti použití do konkrétního prostředí a architektury CZ a/nebo PZ.
   

S požadavky na službu předprodejního poradenství se obracejte na adresukonzultace-mvcr_cz_grp@oracle.com.

Nákup produktů Oracle probíhá na základě platné Smlouvy o centralizovaném zadávání na produkty Oracle (dále jen "SoCZ"), uzavřené mezi PZ a CZ. Celkem přistoupilo k RD 287 PZ a tento počet není možné již nadále rozšiřovat.
 

Nákupní postup

Nákup produktů Oracle je realizován prostřednictvím tzv. minitendrů (postup s obnovením soutěže) mezi pěti dodavateli, s nimiž je uzavřena RD.

Seznam dodavatelů: TECHNISERV IT, spol. s.r.o., TESCO SW a.s., Com - Sys TRADE spol. s.r.o., Neit Consulting s.r.o., Asseco Central Europe, a.s.
 

RD nákupní postup

Nákup produktů Oracle, na základě platné SoCZ, uzavřené mezi PZ a CZ je možné realizovat:

 1. prostřednictvím CZ nebo

 2. formou přímého nákupu PZ.
   

Ad a) nákup prostřednictvím CZ

 • PZ vyplní dokumenty Žádost o provedení minitendru a návrh Prováděcí smlouvy včetně Přílohy č. 1. V dokumentech doplňuje PZ části vybarvené zeleně. Žlutě zabarvené části dokumentů vyplní dodavatel. V případě potřeby vyjasnění technických dotazů je možné se obrátit na konzultace-mvcr_cz_grp@oracle.com.

 • PZ zašle řádně vyplněnou a elektronicky podepsanou Žádost o provedení minitendru a návrh Prováděcí smlouvy do datové schránky CZ - ID: 6bnaawp.

 • U žádostí adresovaných od PZ z resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na nařízení ministra vnitra č. 27/2019 ze dne 30. července 2019 PZ navíc přiloží doklad Předběžné řídící kontroly (PŘK).

 • Na základě těchto dokumentů CZ zajistí v Národním elektronickém nástroji (dále jen "NEN") vypsání minitendru na požadované plnění. Vítězný dodavatel je vybrán na základě nejnižší nabídkové ceny.

 • Po vyhodnocení minitendru zašle CZ do datové schránky PZ oznámení o vítězném dodavateli.

 • Prováděcí smlouvu pak uzavírá PZ přímo s vítězným dodavatelem.

 • Podepsanou Prováděcí smlouvu uveřejňuje PZ v Registru smluv.

 • Podepsanou Prováděcí smlouvu doručí PZ (v elektronické podobě) CZ k evidenci.
   

Ad b) Přímý nákup

 • Na základě RD na pořizování produktů Oracle provede PZ minitendr sám.

 • Před zasláním výzvy Dodavatelům k poskytnutí plnění doporučujeme využít předprodejního poradenství na upřesnění předmětu plnění - viz kontakt Oracle.

 • Pokud budete zadávat minitendr prostřednictvím NEN, je nezbytné kontaktovat CZ, který přiřadí PZ k RD na profilu MV.

 • Pokud budete soutěžit mimo NEN, je nezbytné informovat o této skutečnosti CZ.
   

Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále jen "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

 1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy (systém definovaný zákonem č. 365/2000 Sb. ,§ 2y), anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury);  součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

 2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) Usnesení.

Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky. Povinnost informovat vládu se týká jak nových licencí, tak i pravidelně obnovované podpory.
 

Kontakt:

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra, na kterou se prosím obracejte ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy, je Mgr. Aneta Gaubová, tel: 974 816 759, e-mail: aneta.gaubova@mvcr.cz  nebo Mgr. Milan Soural, tel: 974 816 731, e-mail: milan.soural@mvcr.cz.

Odbor veřejných zakázek
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka: 6bnaawp

  

Dokumenty ke stažení:

 1. RD Žádost o realizaci minitendru (docx, 24 kB)
  Formulář, kterým PZ žádá CZ o provedení minitendru v rámci RD

 2. RD Prováděcí smlouva (docx, 34 kB)
  Prováděcí smlouva je přílohou Žádosti o realizaci minitendru v rámci RD

 3. RD Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy (xlsx, 16 kB)
  Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění

  

vytisknout  e-mailem