Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zbrojní průkaz (pro fyzickou osobu)

 • Základní informace
 • Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit
 • Co musíte předložit, formuláře
 • Lhůty a účastníci řízení
 • Opravné prostředky a sankce
 • Bližší informace

Základní informace

Základní informace

Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních).

V případě, že fyzická osoba nabyla do vlastnictví zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva (§ 66 odst. 1 zákona o zbraních).

Zbrojní průkaz je veřejná listina (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních):

 1. ke sběratelským účelům,
 2. ke sportovním účelům,
 3. k loveckým účelům,
 4. k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 5. k ochraně zdraví, života nebo majetku.
   

Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně [§ 29 odst. 1 písm. i) zákona o zbraních].

Doba platnosti zbrojního průkazu činí 10 let. Na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele může příslušný útvar police vydat zbrojní průkaz s dobou platnosti kratší než 10 let..

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 14. července 2021

  

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Zbrojní průkaz vydá příslušný útvar policie na základě žádosti fyzické osobě, která (§ 18 odst. 1 zákona o zbraních):

 1. má místo pobytu na území České republiky

 2. dosáhla předepsaného věku ((§ 19) - zbrojní průkaz skupiny A, D, E lze vydat jen osobě starší 21 let, zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osobě starší 18 let; zákon o zbraních (§ 19 odst. 3 a násl.) však stanoví výjimky např. pro členy sportovně-střeleckých spolků, studenty lesnických a puškařských škol;

 3. je způsobilá k právním úkonům

 4. je zdravotně způsobilá (§ 20) - posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; vzor posudku o zdravotní způsobilosti není právním předpisem předepsán, praktický lékař je tedy oprávněn vydat tento posudek na běžném tiskopise, popř. v jiné vhodné podobě, kterou zvolí;

 5. je odborně způsobilá (§ 21 a 21a) - ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje na předepsaném tiskopise u příslušného útvaru policie, prokazuje ji před zkušebním komisařem, který po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti, zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie, náklady spojené s provedením zkoušky hradí žadatel;

 6. je bezúhonná (§ 22) - bezúhonnost posuzuje příslušný útvar policie a k jejímu posouzení požaduje vydání opisu z evidence Rejstříku trestů, při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle trestního řádu, ani k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (např. amnestie);

 7. je spolehlivá (§ 23).
   

Jak a kam se obrátit

Vyplněný tiskopis žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo o rozšíření skupin zbrojního průkazu (pdf, 423 kB) spolu s přílohami je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby (§ 10 odst. 2 zákona o zbraních), to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 16. srpna 2017

  

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit, formuláře

1) Pro první vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen příslušnému útvaru policie předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu a přílohy:

 • posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší tří měsíců,
 • doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, ne starší 1 roku,
 • 1 fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,
 • eventuálně i další doklady podle ustanovení § 17 odst. 4 nebo 5 zákona o zbraních (týká se žadatelů, kteří mají místo pobytu ještě v dalším členském státě EU nebo se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali více než 6 měsíců mimo území České republiky).
   

2) Provydání nového zbrojního průkazu(tzv. prodloužení platnosti) je žadatel povinen příslušnému útvaru policie předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu a přílohy:

 • posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • 1 fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele,
 • eventuálně i další doklady podle ustanovení § 17 odst. 4 nebo 5 zákona o zbraních (týká se žadatelů, kteří mají místo pobytu ještě v dalším členském státě EU nebo se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali více než 6 měsíců mimo území České republiky).

Pozn.: Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu. K žádosti o vydání nového zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit:
 

3) Pro rozšíření skupinzbrojního průkazu je žadatel povinen příslušnému útvaru policie předložit vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu a přílohy:

 • doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,
 • posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce, a
 • 1 fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele.

Pozn.: Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti původního zbrojního průkazu.

  

Správní poplatky

Při podání žádostí uvedených výše je současně třeba uhradit správní poplatek, a to ve formě kolkových známek příslušné hodnoty. Výši správních poplatků v oblasti zbraní lze nalézt na této stránce.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 28. května 2018

  

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty pro vydání zbrojního průkazu

Na řízení o vydání zbrojního průkazu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.
 

Další lhůty

Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let, nebo i kratší na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Jeho doba platnosti se neprodlužuje, po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydáván zbrojní průkaz nový. Žádost o vydání nového zbrojního průkazu je nutno podat u příslušného útvaru policie nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby jeho platnosti. Informace k podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu po skončení platnosti dosavadního dokladu lze nalézt zde.

Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu (jakož i průkazu zbraně) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní [§ 29 odst. 1 písm. g) zákona o zbraních].
 

Účastníci řízení o vydání zbrojního průkazu

V řízení o vydání zbrojního průkazu, respektive o vydání nového zbrojního průkazu je účastníkem správního řízení jen fyzická osoba - žadatel o vydání tohoto dokladu. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 5. srpna 2014

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Opravné prostředky lze uplatnit v souladu s tímto zákonem.
 

Sankce

Pro vyřízení žádosti nejsou sankce stanoveny. Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, však držitelům zbraní a střeliva stanoví řadu povinností a některé činnosti jim zakazuje. Fyzická osoba, která tyto povinnosti nebo zákazy poruší, se dopouští přestupku. Přestupky jsou v zákoně o zbraních jednoznačně vymezeny a kategorizovány podle subjektů. Míře závažnosti přestupku odpovídá i příslušná sankce, která je rovněž stanovena zákonem o zbraních.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 5. srpna 2014

  

Bližší informace

Bližší informace

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství
Nad Štolou 3, Praha 7

Adresa: pošt. schránka 21/OBP
             170 34 Praha 7
E-mail: zbrane@mvcr.cz
Tel.: 974 833 785

  

vytisknout  e-mailem