Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rodné číslo

Problematiku rodných čísel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o evidenci obyvatel").

Rodné číslo určuje Ministerstvo vnitra.

Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem fyzických osob narozených v tomtéž kalendářním dnu o rozsahu přidělovaných koncovek 0000 až 9999 (Pozn.: Rodná čísla se čtyřmístnou nulovou koncovkou, odpovídají-li definici rodného čísla, mohou být rodným číslem přiděleným konkrétní fyzické osobě, neboť tato rodná čísla byla v minulosti přidělována. Nicméně od přidělování rodných čísel se čtyřmístnou nulovou koncovkou bylo v minulosti upuštěno.).

Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. 1. 1954 mají stejnou strukturu, jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti; rodné číslo s třímístnou nulovou koncovkou není rodným číslem, neboť pro každý kalendářní den v roce byla generována rodná čísla s třímístnou koncovkou pouze v rozsahu 001 až 999.

Rodným číslem se rozumí také rodné číslo přidělené na území Slovenské republiky před 1. 1. 1993. Toto rodné číslo však musí splňovat definici rodného čísla podle zákona o evidenci obyvatel, tzn., rodné číslo musí svou strukturou odpovídat datu narození a pohlaví jeho nositele. V případě desetimístných rodných čísel, která byla přidělena fyzickým osobám narozeným po 1. 1. 1954, musí splňovat podmínku dělitelnosti jedenácti beze zbytku. V poslední řadě slovenské rodné číslo musí být jedinečné, tzn., že na území České republiky nemůže být uznáno tehdy, pokud bylo přiděleno více fyzickým osobám.

V případě přidělení rodného čísla na území Slovenské republiky před 1. lednem 1993 doporučujeme požádat Ministerstvo vnitra o ověření rodného čísla, kdy správce registru rodných čísel prověří, zda jsou splněny veškeré výše uvedené podmínky a výsledek šetření sdělí žadateli do vlastních rukou.
 

Rodná čísla jsou přidělována:

 • fyzické osobě při narození nebo osvojení nezletilé fyzické osoby,

 • občanu, který dosud rodné číslo neměl,

 • cizinci s povolením k pobytu na území České republiky,

 • cizinci, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,

 • cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštního právního předpisu, např. studium na vysoké škole, zaměstnání apod.,

 • fyzické osobě, pro kterou o přidělení rodného čísla požádala Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu.
   

Ministerstvo vnitra - konkrétně odbor správních činností - poskytuje (předává) příslušnému výdejovému místu rodné číslo k jeho dalšímu zpracování (přidělení).
 

Výdejové místo (tj. subjekt, který přiděluje rodné číslo):

 1. matriční úřad, který přiděluje rodná čísla fyzickým osobám narozeným na území České republiky,

 2. zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla občanům narozeným v zahraničí,

 3. Ministerstvo vnitra - konkrétně odbor správních činností, přiděluje rodná čísla:
  - obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v bodě 1) a 2) (Pozn.: Pro účely zákona o evidenci obyvatel se obyvatelem rozumí státní občan České republiky; osoba, která pozbyla státní občanství České republiky, a cizinec, který je matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem státního občana České republiky.),
  - cizincům, kteří nemají na území České republiky povolen žádný pobyt nebo mají na území České republiky povolený pobyt na dobu kratší než 90 dnů, a kteří o přidělení rodného čísla žádají pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů (např. z důvodu studia či zaměstnání),
  - fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla požádá Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení podle zvláštního právního předpisu,
  - pro potřeby Policie České republiky, celní správy a zpravodajských služeb podle zvláštních právních předpisů,

 4. Ministerstvo vnitra - konkrétně odbor azylové a migrační politiky, přiděluje rodná čísla:
  - cizincům s povoleným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů,
  - cizincům, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. 

Pozn.: V případě cizinců s povoleným pobytem na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, je za účelem přidělení rodného čísla nezbytné obrátit se na pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra příslušné podle adresy místa povoleného pobytu cizince, které poskytnutí rodného čísla vyžádá na odboru správních činností.
 

Dokladem o přiděleném rodném čísle je pouze:

 • rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele,

 • samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003 (Pozn.: Doklad o rodném čísle vydaný Českým statistickým úřadem není ve smyslu platné právní úpravy dokladem o přiděleném rodném čísle.),

 • občanský průkaz vydaný na území České republiky,

 • cestovní doklad vydaný na území České republiky, pokud je v něm uvedeno rodné číslo, nebo

 • doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu, pokud je v něm rodné číslo uvedeno (např. průkaz o povolení k pobytu cizince).
   

Další informace

Ministerstvo vnitra spravuje a pro účely tvorby, určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování, provádění a potvrzování změn rodných čísel zpracovává registr rodných čísel, jenž obsahuje rodná čísla určená podle zákona o evidenci obyvatel i podle dříve platných právních předpisů.
 

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.

  

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení rodných čísel
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: eorc@mvcr.cz

  


Odbor správních činností, 8. října 2020

vytisknout  e-mailem