Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rada vlády pro informační společnost

iniciačním a koordinačním orgánem Vlády ČR pro oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií. 

 • Rada vlády pro informační společnost
 • Dokumenty a jednání RVIS
 • Výroční zprávy RVIS
 • Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění
 • Společný řidící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě
 • Program Digitální Česko

Rada vlády pro informační společnost

Rada vlády pro informační společnost

Rada vlády pro informační společnost (dále "RVIS" nebo Rada) vznikla usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961. RVIS je stálým odborným poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády pro reformu veřejné správy v oblasti rozvoje digitálních služeb ve veřejné správě, pro oblast eGovernmentu, řízení realizace Informační koncepce ČR ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. a využití informačních a komunikačních technologií (dále jen "ICT") ve veřejné správě, oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti a další oblasti digitální agendy. Dne 14. února 2018 usnesením Vlády České republiky č. 110 došlo ke změně statutu Rady a zřízení funkce vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci, který je zároveň předsedou Rady.

Dne 3. října 2018 bylo přijato usnesení Vlády České republiky č. 629 k programu Digitální Česko a návrhu změn Statutu Rady vlády pro informační společnost (pdf, 143 kB). Přijaté změny statutu Rady se týkají především nové struktury Rady, která byla dána do souladu s programem "Digitální Česko", neboť centrálním, koordinačním a řídícím orgánem programu "Digitální Česko" bude Rada vlády pro informační společnost, v čele s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, ve spolupráci s ministerstvy, v souladu s jejich gescí, dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Program "Digitální Česko" je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem: "Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+". "Digitální Česko" zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce / strategie), které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti dané současným legislativním vymezením:

 1. Česko v digitální Evropě (v gesci Úřadu vlády)
 2. Informační koncepce České republiky (v gesci Ministerstva vnitra)
 3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu)
   

Program "Digitální Česko" je tvořen vrcholovými cíli uvedených dílčích strategií. Pokrývá oblasti od interakce České republiky v Evropské unii (dále "EU") v digitální agendě (1), přes digitální veřejnou správu (2), až po přípravu a interakci společnosti a ekonomiky České republiky na konzumaci digitalizace (3). Hlavním důvodem rozdělení materiálu do tří pilířů je konzistence a kontinuita daná již přijatými materiály na úrovni EU i ČR a potřeba shody s platnou národní legislativou, která poměrně přesně vymezuje obsahový rámec Informační koncepce ČR.

Hlavním cílem činnosti RVIS je rozvoj veřejné správy a eGovernmentu, především v oblastech vyplývajících ze strategických dokumentů Evropské komise a vlády České republiky (Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020, Národní program reforem České republiky 2014 a Evropa 2020).

Mezi hlavní témata, kterými se Rada zabývá, patří projektové okruhy, definování postoje České republiky k nařízení eIDAS nebo Návrh opatření zvyšující efektivitu elektronických služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb, který definuje slabá místa v oblasti ICT ve veřejné správě a navrhuje opatření, která mají tyto problematické oblasti vyřešit.

RVIS přispěje i k zavedení jednotných pravidel pro schvalování investičních záměrů a pravidel centrálního nákupu produktů a služeb v oblasti ICT. Všechny nové ICT projekty veřejné správy budou realizovány pouze v případě, že budou zapadat do tzv. Národního architektonického plánu. V souladu se záměrem sdílení dat a služeb musí platit, že služby jsou implementovány jenom jednou, jedno ministerstvo je zavádí pro celý stát.
Činnost Rady zabezpečuje Sekretariát Rady, kterým je určená organizační součást Ministerstva vnitra. Od počátku Rady vlády pro informační společnost vykonával funkci tajemníka Mgr. Bohdan Urban. Dne 9. října 2015 byl do funkce tajemníka Rady jmenován Mgr. Lubomír Valenta. Dne 28. dubna 2016 byl do funkce tajemníka Rady jmenován Ing. Roman Vrba.

Kontaktní údaje na sekretariát RVIS:

 • Telefon: 974 816 613
                974 816 629
                974 816 252
 • email: rvis@mvcr.cz

  

RVIS sdružuje 4 výkonné výbory dle struktury programu "Digitální Česko":

 • Výkonný výbor pro Česko v digitální Evropě,
 • Výkonný výbor pro Informační koncepci České republiky,
 • Výkonný výbor pro Digitální ekonomiku a společnost,
 • Výkonný výbor pro horizontální spolupráci.
   

Pro spolupráci s Radou vlády pro veřejnou správu je pak zřízen Společný řídící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě.

Pod RVIS spadá rovněž pracovní skupina RVIS pro jednací řízení bez uveřejnění. Pracovní skupina řeší zakázky vypsané § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a její hlavní činností je posuzování záměru zadavatele realizovat nadlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění a dále doporučit zadavateli takový postup či koncepci nastavení projektu, aby nedocházelo k nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění.

Tajemníkem pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění je Ing. Pavel Poledna.
Telefon: 974 816 252
E-mail: rvis@mvcr.cz
            pavel.poledna@mvcr.cz

  

Dokumenty

  

Dokumenty a jednání RVIS

Dokumenty a jednání RVIS

Zápis ze společného zasedání Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro veřejnou správu

  

Zasedání Rady vlády pro informační společnost

2022

 • 1. zasedání RVIS ze dne 21. ledna 2022

2021

 • 8. zasedání RVIS ze dne 12. listopadu 2021
 • 7. zasedání RVIS ze dne 1. října 2021
 • 6. zasedání RVIS ze dne  13. srpna 2021
 • 5. zasedání RVIS ze dne 14. června 2021
 • 4. zasedání RVIS ze dne 14. května 2021
 • 3. zasedání RVIS ze dne 7. května 2021
 • 2. zasedání RVIS ze dne 19. března 2021
 • 1. zasedání RVIS ze dne 5. března 2021

2020

 • 4. zasedání RVIS ze dne 27. listopadu 2020
 • 3. zasedání RVIS ze dne 18. září 2020
 • 2. zasedání RVIS ze dne 24. dubna 2020
 • 1. zasedání RVIS ze dne 6. března 2020

2019

 • 4. zasedání RVIS ze dne 15. listopadu 2019
 • 3. zasedání RVIS ze dne 13. září 2019
 • 2. zasedání RVIS ze dne 26. dubna 2019
 • 1. zasedání RVIS ze dne 8. března 2019

2018

 • 4. zasedání RVIS ze dne 14. prosince 2018
 • 3. zasádní RVIS ze dne 12. října 2018
 • 2. zasedání RVIS ze dne 3. srpna 2018
 • 1. zasedání RVIS ze dne 27. dubna 2018

2017

 • 3. zasedání RVIS ze dne 15. září 2017
 • 2. zasedání RVIS ze dne 16. června 2017
 • 1. zasedání RVIS ze dne 10. března 2017

2016

2015

2014

Zasedání Předsednictva

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

  

Výroční zprávy RVIS

Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění

Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění

Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění projednává veřejné zakázky dle části čtvrté hlavy V zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a její hlavní činností je projednávání a posuzování záměru zadavatele realizovat nadlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění zadávané v oblasti informačních a komunikačních technologií a dále doporučit zadavateli takový postup či koncepci nastavení projektu, aby nedocházelo k nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění.

Materiály potřebné k projednání pracovní skupinou pro jednací bez uveřejnění prosím zasílejte:

Tajemníkem pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění je Ing. Pavel Poledna
Telefon: 974 816 252
E-mail: rvis@mvcr.czpavel.poledna@mvcr.cz

  

 • Formulář žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu a Metodický pokyn k vyplnění žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému ICT projektu jsou v aktuální verzi dostupné na stránkách Agendy odboru Hlavního architekta eGovernmentu.

  

  

  

Společný řidící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě

Společný řidící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě

Společný řidící výbor je ustanoven na základě usnesení vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 21 současně v souvislosti se Statutem Rady vlády pro veřejnou správu (čl.6 odst.1 písm.d) a Rady vlády pro informační společnost (čl.7 odst. 12).  Společný řidící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti je zřízen pro spolupráci s Radou vlády pro informační společnost a Radou vlády pro veřejnou správu. Slouží k zajišťování propojenosti a přenosu informací mezi těmito Radami. Současně zajišťuje spolupráci obou Rad při realizaci úkolů specifikovaných Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy v České republice pro období 2014-2020.

Předsedou Společného řidícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti je Ing. Roman Vrba, tajemnicí je Ing. Jolana Pastyříková (jolana.pastyrikova@mvcr.cz).

  

Program Digitální Česko

Program Digitální Česko

Dne 3. října 2018 bylo přijato usnesení Vlády České republiky č. 629 k programu Digitální Česko a návrhu změn Statutu Rady vlády pro informační společnost (pdf, 143 kB). Přijaté změny statutu Rady se týkají především nové struktury Rady, která byla dána do souladu s programem "Digitální Česko", neboť centrálním, koordinačním a řídícím orgánem programu "Digitální Česko" bude Rada vlády pro informační společnost, v čele s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, ve spolupráci s ministerstvy, v souladu s jejich gescí, dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Program "Digitální Česko" (pdf, 1,5 MB) je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem: "Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+". "Digitální Česko" zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce / strategie), které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti dané současným legislativním vymezením:

 1. Česko v digitální Evropě (v gesci Úřadu vlády) (pdf, 380 kB)
 2. Informační koncepce České republiky 2020 (v gesci Ministerstva vnitra) (pdf, 537 kB)
 3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu) (pdf, 455 kB)
   

Program "Digitální Česko" je tvořen vrcholovými cíli uvedených dílčích strategií. Pokrývá oblasti od interakce České republiky v Evropské unii (dále "EU") v digitální agendě (1), přes digitální veřejnou správu (2), až po přípravu a interakci společnosti a ekonomiky České republiky na konzumaci digitalizace (3). Hlavním důvodem rozdělení materiálu do tří pilířů je konzistence a kontinuita daná již přijatými materiály na úrovni EU i ČR a potřeba shody s platnou národní legislativou, která poměrně přesně vymezuje obsahový rámec Informační koncepce ČR.

Digitální zmocněnec ústředního správního úřadu (pdf, 338 kB)

Zpráva o plnění programu "Digitální Česko" - 2021 (pdf, 1,5 MB)
Zpráva o plnění programu "Digitální Česko" - 2020 (pdf, 1,3 MB)
Zpráva o plnění programu "Digitální Česko" - 2019 (pdf, 1,1 MB)
Zpráva o plnění programu "Digitální Česko" - 2018 (pdf, 1,1 MB)

Metodika řízení programu Digitální Česko (pdf, 1,7 MB)
 

Implementační plány programu Digitální Česko 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 13. září 2021 č. 794 k Implementačním plánům programu Digitální Česko (pdf, 206 kB)

Shrnutí implementačních plánů pro rok 2021 (pdf, 1,1 MB)

Prováděcí dokument programu Digitální Česko pro čerpání z IROP 2021-2027 (pdf, 1,3 MB)

Implementační plán koncepce České v digitální Evropě (pdf, 736 kB)

Implementační plán koncepce Digitální ekonomika a společnost (pdf, 1,3 MB)
 

Informační koncepce ČR (2021)

  

Implementační plány programu Digitální Česko 2020

Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. června 2020 č. 644 k Implementačním plánům programu "Digitální Česko" - aktualizace pro rok 2020 (pdf, 139 kB)

Implementační plán koncepce Česko v digitální Evropě (pdf, 381 kB)
Implementační plán koncepce Digitální ekonomika a společnost (pdf, 684 kB)

Shrnutí implementačních plánů pro 2020 (pdf, 522 kB)

Informační koncepce ČR (2020)

Implementační plány programu Digitální Česko 2019

Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. dubna 2019 č. 255 k Implementačním plánům programu "Digitální Česko" (pdf, 135 kB)

Shrnutí implementačních plánů pro 2019 (pdf, 811 kB)

Informační koncepce ČR (2019)

Česko v digitální Evropě

Digitální ekonomika a společnost

V lednu 2020 byla zveřejněna organizací Česko.Digital příručka řízení státních IT projektů (pdf, 572 kB), která shrnuje základní principy, které je potřeba dodržet při analýze, zadávání, řízení a provozu státních IT systému. Poskytuje nástroje k řešení problémů jako je například modernizace starších systémů, vendor lock-in či bariéry ve sdílení dat  a bezpečnostní rizika. Příručka vychází z amerických principů.

  

vytisknout  e-mailem