Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rada vlády pro informační společnost

iniciačním a koordinačním orgánem Vlády ČR pro oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií. 

Rada vlády pro informační společnost

Rada vlády pro informační společnost (dále "RVIS" nebo Rada) vznikla usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961. RVIS je stálým odborným poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády pro reformu veřejné správy v oblasti rozvoje digitálních služeb ve veřejné správě, pro oblast eGovernmentu, řízení realizace Informační koncepce ČR ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. a využití informačních a komunikačních technologií (dále jen "ICT") ve veřejné správě, oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti a další oblasti digitální agendy. Dne 14. února 2018 usnesením Vlády České republiky č. 110 došlo ke změně statutu Rady a zřízení funkce vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci, který je zároveň předsedou Rady.

Dne 3. října 2018 bylo přijato usnesení Vlády České republiky č. 629 k programu Digitální Česko a návrhu změn Statutu Rady vlády pro informační společnost (pdf, 143 kB). Přijaté změny statutu Rady se týkají především nové struktury Rady, která byla dána do souladu s programem "Digitální Česko", neboť centrálním, koordinačním a řídícím orgánem programu "Digitální Česko" bude Rada vlády pro informační společnost, v čele s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, ve spolupráci s ministerstvy, v souladu s jejich gescí, dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Program "Digitální Česko" je souborem koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce. Jeho náplň je možné definovat pojmem: "Strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+". "Digitální Česko" zastřešuje tři hlavní pilíře (dílčí koncepce / strategie), které tvoří jeden logický celek s velkým počtem vnitřních vazeb, ale zároveň ve struktuře reflektují zacílení na různé příjemce a rovněž odlišnosti dané současným legislativním vymezením:

 1. Česko v digitální Evropě (v gesci Úřadu vlády)
 2. Informační koncepce České republiky (v gesci Ministerstva vnitra)
 3. Koncepce Digitální ekonomika a společnost (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu)
   

Program "Digitální Česko" je tvořen vrcholovými cíli uvedených dílčích strategií. Pokrývá oblasti od interakce České republiky v Evropské unii (dále "EU") v digitální agendě (1), přes digitální veřejnou správu (2), až po přípravu a interakci společnosti a ekonomiky České republiky na konzumaci digitalizace (3). Hlavním důvodem rozdělení materiálu do tří pilířů je konzistence a kontinuita daná již přijatými materiály na úrovni EU i ČR a potřeba shody s platnou národní legislativou, která poměrně přesně vymezuje obsahový rámec Informační koncepce ČR.

Hlavním cílem činnosti RVIS je rozvoj veřejné správy a eGovernmentu, především v oblastech vyplývajících ze strategických dokumentů Evropské komise a vlády České republiky (Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020, Národní program reforem České republiky 2014 a Evropa 2020).

Mezi hlavní témata, kterými se Rada zabývá, patří projektové okruhy, definování postoje České republiky k nařízení eIDAS nebo Návrh opatření zvyšující efektivitu elektronických služeb veřejné správy a podpůrných ICT služeb, který definuje slabá místa v oblasti ICT ve veřejné správě a navrhuje opatření, která mají tyto problematické oblasti vyřešit.

RVIS přispěje i k zavedení jednotných pravidel pro schvalování investičních záměrů a pravidel centrálního nákupu produktů a služeb v oblasti ICT. Všechny nové ICT projekty veřejné správy budou realizovány pouze v případě, že budou zapadat do tzv. Národního architektonického plánu. V souladu se záměrem sdílení dat a služeb musí platit, že služby jsou implementovány jenom jednou, jedno ministerstvo je zavádí pro celý stát.
Činnost Rady zabezpečuje Sekretariát Rady, kterým je určená organizační součást Ministerstva vnitra. Od počátku Rady vlády pro informační společnost vykonával funkci tajemníka Mgr. Bohdan Urban. Dne 9. října 2015 byl do funkce tajemníka Rady jmenován Mgr. Lubomír Valenta. Dne 28. dubna 2016 byl do funkce tajemníka Rady jmenován Ing. Roman Vrba.

Kontaktní údaje na sekretariát RVIS:

 • Telefon: 974 816 613
                974 816 629
                974 816 252
 • email: rvis@mvcr.cz

  

RVIS sdružuje 4 výkonné výbory dle struktury programu "Digitální Česko":

 • Výkonný výbor pro Česko v digitální Evropě,
 • Výkonný výbor pro Informační koncepci České republiky,
 • Výkonný výbor pro Digitální ekonomiku a společnost,
 • Výkonný výbor pro horizontální spolupráci.
   

Pro spolupráci s Radou vlády pro veřejnou správu je pak zřízen Společný řídící výbor pro eGovernment a služby informační společnosti ve veřejné správě.

Pod RVIS spadá rovněž pracovní skupina RVIS pro jednací řízení bez uveřejnění. Pracovní skupina řeší zakázky vypsané § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a její hlavní činností je posuzování záměru zadavatele realizovat nadlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění a dále doporučit zadavateli takový postup či koncepci nastavení projektu, aby nedocházelo k nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění.

Tajemníkem pracovní skupiny pro jednací řízení bez uveřejnění je Ing. Pavel Poledna.
Telefon: 974 816 252
E-mail: rvis@mvcr.cz
            pavel.poledna@mvcr.cz

  

Dokumenty

  


Rada vlády pro informační společnost, 8. června 2022

vytisknout  e-mailem