Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Registrace a průkaz zbraně

 • Základní informace
 • Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit
 • Co musíte předložit, formuláře
 • Lhůty a účastníci řízení o registraci
 • Opravné prostředky a sankce
 • Bližší informace

Základní informace

Základní informace

Každá zbraň kategorie A, B nebo C musí být zaregistrována. Registrace se nevztahuje na střelivo, zakázané střelivo (§ 41 odst. 1 zákona o zbraních) a zbraně kategorie D. Naopak například zakázané doplňky zbraní (noktovizní zaměřovače, tlumiče hluku výstřelu, laserové zaměřovače) registraci podléhají. Dokladem o registraci je průkaz zbraně, který je veřejnou listinou (§ 41 odst. 2 zákona o zbraních).
  
Povinnost registrace se netýká zbraní, které jsou předmětem podnikání podnikatelů v oboru zbraní a střeliva. Tyto osoby jsou však povinny vést evidenci v Centrálním registru zbraní.
 
Povinnost registrovat zbraň nemá také fyzická nebo právnická osoba, která
 • nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva,
 • nabyla zbraň na základě povolení k vývozu vydaného podle zákona č. 228/2005 Sb., nebo která
 • dovezla zbraň na území České republiky na základě zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva s tím, že ji opět vyveze mimo území České republiky, anebo ji prováží přes území České republiky (§ 43 zákona o zbraních).
 
Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde o zbraň
 • která není označena zkušební značkou, pokud jde o zbraň podléhající ověřování podle zákona č. 156/2000 Sb., nebo
 • kterou ten, kdo o registraci žádá, není oprávněn vlastnit, držet nebo nosit.
                                                                                                                   
Pokud není zbraň podléhající ověřování označena zkušební značkou nebo vzniklo-li při předložení zbraně důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci; v těchto případech je řízení o registraci přerušeno a příslušný útvar policie vyzve vlastníka zbraně, aby ve lhůtě do 20 pracovních dnů předložil zbraň k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Odbor bezpečnostní politiky, 5. 8. 2014

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek
Registraci zbraně provádí příslušný útvar policie na základě oznámení fyzické nebo právnické osoby o nabytí vlastnictví ke zbrani a po předložení zbraně.

Jak a kam se obrátit
Vyplněný tiskopis oznámení o nabytí nebo převodu vlastnictví zbraně je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby (§ 10 odst. 2 zákona o zbraních), to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince. Oznámení o nabytí nebo převodu vlastnictví zbraně je současně žádostí o vydání průkazu dané zbraně a jeho přijetí příslušným útvarem policie je zpoplatněno správním poplatkem.

Odbor bezpečnostní politiky, 5. 8. 2014

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit, formuláře

Při oznámení o nabytí vlastnictví zbraně je osoba, která nabyla vlastnictví ke zbrani, povinna předložit (§ 41 odst. 2 zákona o zbraních):
Při oznámení o převodu vlastnictví ke zbrani je osoba, která převedla vlastnictví ke zbrani na jinou osobu, povinna (§ 42 odst. 2 zákona o zbraních):

Odbor bezpečnostní politiky, 5. 8. 2014

Lhůty a účastníci řízení o registraci

Lhůty a účastníci řízení o registraci

Lhůty pro vydání průkazu zbraně
Na řízení o registraci zbraně a o znehodnocení zbraně se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.
 
Další lhůty
 • Nabytí nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C je fyzická nebo právnická osoba povinna oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví. U nabytí zbraně děděním se počítá tato lhůta ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci. (§ 42 odst. 1 zákona o zbraních). 
 • Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu průkazu zbraně (jakož i zbrojního průkazu) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní. 
 • Držitel zbrojního průkazu je rovněž povinen ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně
 • Převod nebo nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, ale též fyzické převzetí (např. do komisního prodeje či k opravě) takové zbraně v rámci podnikatelské činnosti zaznamenává podnikatel v oboru zbraní a střeliva do Centrálního registru zbraní bezodkladně, nejpozději pak do 2 dnů.
Účastníci řízení o registraci
Účastníkem správního řízení je jen žadatel o registraci zbraně či žadatel o znehodnocení nebo zničení zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výrobu řezu zbraně nebo střeliva. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

Odbor bezpečnostní politiky, 5. 8. 2014

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Opravné prostředky lze uplatnit v souladu s tímto zákonem.
 
Sankce
Fyzická osoba, která neoznámí podle nabytí nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C se dopouští přestupku podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona o zbraních, za který jí hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč, případně propadnutí zbraně. Tento přestupek má rovněž vliv na posouzení spolehlivosti držitele zbrojního průkazu podle § 23 zákona o zbraních.
 
Podnikatel v oboru zbraní a střeliva, který nezapisuje změny stavu zbraně či střeliva (tj. včetně jejich převodu, nabytí, převzetí apod.) do Centrálního registru zbraní, se dopouští správního deliktu, za který mu může být mimo jiné uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Odbor bezpečnostní politiky, 5. 8. 2014

Bližší informace

Kde získáte bližší informace

Ministerstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství
Nad Štolou 3, Praha 7
adresa: pošt. schránka 21/OBP, 170 34 Praha 7
e-mail: zbrane@mvcr.cz
fax: 974 833 557 nebo 974 833 566

vytisknout  e-mailem