Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Registrace a průkaz zbraně

 • Základní informace
 • Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit
 • Co musíte předložit, formuláře
 • Lhůty a účastníci řízení o registraci
 • Opravné prostředky a sankce
 • Bližší informace

Základní informace

Základní informace

Každá zbraň kategorie A, A-I, B nebo C musí být zaregistrována. Dokladem o registraci je průkaz zbraně, který je veřejnou listinou.

Registrace se nevztahuje na střelivo, zakázané střelivo a zbraně kategorie C-I a D.Nabytí nebo převod zbraní kategorie C-I ale musí být ohlášeny příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.

Povinnost registrace se netýká zbraní kategorie A, A-I, B nebo C, které jsou předmětem podnikání podnikatelů v oboru zbraní a střeliva. Tyto osoby jsou však povinny vést evidenci v Centrálním registru zbraní.

Povinnost registrovat zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nemá také fyzická nebo právnická osoba, která

 • nabyla zbraň na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva,
 • nabyla zbraň na základě povolení k vývozu vydaného podle zákona č. 228/2005 Sb., nebo která
 • dovezla zbraň na území České republiky na základě zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva s tím, že ji opět vyveze mimo území České republiky, anebo ji prováží přes území České republiky.
   

Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde o zbraň

 • kterou ten, kdo o registraci žádá, není oprávněn vlastnit, držet nebo nosit.
   

Pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický stav zbraně podléhající registraci, zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje o ověření příslušné zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva do centrálního registru zbraní.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 15. července 2021

  

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek

Registraci zbraně provádí příslušný útvar policie na základě oznámení fyzické nebo právnické osoby o nabytí vlastnictví ke zbrani a po předložení zbraně.
 

Jak a kam se obrátit

Vyplněný tiskopis oznámení o nabytí nebo převodu vlastnictví zbraně je nutné podat u příslušného útvaru policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, podle místa pobytu fyzické osoby (§ 10 odst. 2 zákona o zbraních), to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky anebo adresy trvalého nebo přechodného pobytu cizince. Oznámení o nabytí nebo převodu vlastnictví zbraně je současně žádostí o vydání průkazu dané zbraně a jeho přijetí příslušným útvarem policie je zpoplatněno správním poplatkem.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 5. srpna 2014

  

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit, formuláře

Při oznámení o nabytí vlastnictví zbraně je osoba, která nabyla vlastnictví ke zbrani, povinna předložit (§ 41 odst. 2 zákona o zbraních):

Při oznámení o převodu vlastnictví ke zbrani je osoba, která převedla vlastnictví ke zbrani na jinou osobu, povinna (§ 42 odst. 2 zákona o zbraních):

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 5. srpna 2014

  

Lhůty a účastníci řízení o registraci

Lhůty a účastníci řízení o registraci

Lhůty pro vydání průkazu zbraně

Na řízení o registraci zbraně a o znehodnocení zbraně se vztahuje správní řád, přičemž obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.

Další lhůty

 • Nabytí nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C je fyzická nebo právnická osoba povinna oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví nebo jeho převodu. U nabytí zbraně děděním se počítá tato lhůta ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.

 • Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu průkazu zbraně (jakož i zbrojního průkazu) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní.

 • Držitel zbrojního průkazu je rovněž povinen ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.

 • Převod nebo nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, ale též fyzické převzetí (např. do komisního prodeje či k opravě) takové zbraně v rámci podnikatelské činnosti zaznamenává podnikatel v oboru zbraní a střeliva do Centrálního registru zbraní bezodkladně, nejpozději pak do 2 dnů.

Účastníci řízení o registraci

Účastníkem správního řízení je jen žadatel o registraci zbraně. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 15. července 2021

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Opravné prostředky lze uplatnit v souladu s tímto zákonem.
 

Sankce

Fyzická osoba, která neoznámí nabytí nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C se dopouští přestupku podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona o zbraních, za který jí hrozí pokuta až do výše 15 000 Kč, případně propadnutí zbraně.

Podnikatel v oboru zbraní a střeliva, který nezapisuje změny stavu zbraní kategorie  A, A-I, B nebo C  či střeliva (tj. včetně jejich převodu, nabytí, převzetí apod.) do Centrálního registru zbraní, se dopouští přestupku podle § 76d odst. 1 písm. l) zákona o zbraních, za který mu může být mimo jiné uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Držitel zbraně kategorie C-I, který neohlásí nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie C-I nebo převod takové zbraně anebo nevede evidence zbraní této kategorie, které jsou předmětem podnikatelské činnosti, se dopouští přestupku podle § 76a odst. 1 písm. f) zákona o zbraních, za který hrozí pokuta až do výše 30 000 Kč.

Tyto přestupky mají rovněž vliv na posouzení spolehlivosti držitele zbrojního průkazu podle § 23 zákona o zbraních.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 14. července 2021

  

Bližší informace

Bližší informace

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství
Nad Štolou 3, Praha 7

Adresa: pošt. schránka 21/OBP
             170 34 Praha 7
E-mail: zbrane@mvcr.cz
Fax: 974 833 557
        974 833 566

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 5. srpna 2014

  

vytisknout  e-mailem