Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Registrace a průkaz zbraně

Lhůty a účastníci řízení o registraci

Lhůty pro vydání průkazu zbraně

Na řízení o registraci zbraně a o znehodnocení zbraně se vztahuje správní řád, přičemž obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.

Další lhůty

  • Nabytí nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C je fyzická nebo právnická osoba povinna oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví nebo jeho převodu. U nabytí zbraně děděním se počítá tato lhůta ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci.

  • Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu průkazu zbraně (jakož i zbrojního průkazu) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní.

  • Držitel zbrojního průkazu je rovněž povinen ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.

  • Převod nebo nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C, ale též fyzické převzetí (např. do komisního prodeje či k opravě) takové zbraně v rámci podnikatelské činnosti zaznamenává podnikatel v oboru zbraní a střeliva do Centrálního registru zbraní bezodkladně, nejpozději pak do 2 dnů.

Účastníci řízení o registraci

Účastníkem správního řízení je jen žadatel o registraci zbraně. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 15. července 2021

  

vytisknout  e-mailem