Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Registrace a průkaz zbraně

Lhůty a účastníci řízení o registraci

Lhůty pro vydání průkazu zbraně
Na řízení o registraci zbraně a o znehodnocení zbraně se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.
 
Další lhůty
  • Nabytí nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C je fyzická nebo právnická osoba povinna oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví. U nabytí zbraně děděním se počítá tato lhůta ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci. (§ 42 odst. 1 zákona o zbraních). 
  • Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu průkazu zbraně (jakož i zbrojního průkazu) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní. 
  • Držitel zbrojního průkazu je rovněž povinen ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně
  • Převod nebo nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C, ale též fyzické převzetí (např. do komisního prodeje či k opravě) takové zbraně v rámci podnikatelské činnosti zaznamenává podnikatel v oboru zbraní a střeliva do Centrálního registru zbraní bezodkladně, nejpozději pak do 2 dnů.
Účastníci řízení o registraci
Účastníkem správního řízení je jen žadatel o registraci zbraně či žadatel o znehodnocení nebo zničení zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně nebo výrobu řezu zbraně nebo střeliva. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

Odbor bezpečnostní politiky, 5. 8. 2014


Odbor bezpečnostní politiky, 17.7.2009

vytisknout  e-mailem