Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Programy prevence kriminality

Program prevence kriminality a extremismu – „Úsvit“

Program ÚsvitProgram ÚsvitDne 21. září 2009 podepsal ministra vnitra ing. Martin Pecina, MBA a primátor města Most ing. Vlastimil Voska Memorandum o spolupráci při realizaci Programu prevence kriminality a extremismu – „Úsvit“. Memorandum doplnila svým podpisem i Iveta Millerová, jednatelka Komunitního centra Chanov, v němž program probíhá. Tato část města Most je desítky let známa jako sociálně vyloučená lokalita, ze které se časem odstěhovali téměř všichni obyvatelé majoritní populace a zůstali zde jen ti, kteří jsou v posledních letech označování jako společensky nepřizpůsobiví.

Náš program staví na předpokladech, že situace v rámci sociálně vyloučených lokalit je perspektivně řešitelná, že obyvatelé těchto lokalit jsou schopni se na řešení podílet, že úspěšné řešení situace je podmíněno efektivní spoluprací státní správy, samosprávy a členů sociálně vyloučených komunit a že tento proces něco stojí, a tak do něj musí být účelně investovány finanční prostředky. Dlouhodobým cílem programu Úsvit je zmírnění napětí mezi obyvateli lokality Chanov a ostatními obyvateli města Most, které je živnou půdou pro výstřelky extremistů.

V rámci programu Úsvit jde o zlepšení osobních perspektiv dětí a dospělých obyvatel Chanova, o zlepšení kvality života a bezpečnosti v Chanově a o maximální účast jeho obyvatel na všech aktivitách, které se zde postupně realizují. Konkrétně jde o jejich zapojení do nejrůznějších pracovních činností, např. při úpravách a zabezpečení bloku V.

Zcela inovativním projektem je zřízení „Asistentů prevence kriminality“, kteří dbají na zlepšení pořádku na veřejných prostranstvích a v jednotlivých bytových domech, na předcházení trestné činnosti zejména dětí a mladistvých. Tímto projektem reagujeme na skutečnost, že způsob života lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách, a to zejména Romů, je velkým mediálním tématem extremistických seskupení, které díky tomu, že nabízejí rasantní a rychlé řešení otázky „společensky nepřizpůsobivých Romů“ (mimochodem ne jen těch „problematických“, ale všech, bez ohledu na jejich sociální úroveň a dosažené výsledky), získávají podporu veřejnosti, a tak i politické body.

Během podzimních měsíců roku 2009 proběhl výběr a školení Romů – tzv. romských mentorů zaměřených na práci s mladými lidmi, kterým byl uložen některý z alternativních trestů. Romští mentoři zaznamenávají nečekané úspěchy již v řadě měst České republiky. Pracují pod vedením Sdružení pro probaci a mediaci v justici a Probační a mediační služby Ministerstva spravedlnosti.

Velmi zajímavý je „Projekt rozšířené estetické výchovy“, který spočívá v použití prvků tance, kreslení a zpěvu k výuce běžných vyučovacích předmětů. V zásadě jde o to, aby děti chodily do školy rády, aby se něco naučily, zažily pocit, že jsou úspěšné a obstály tak v konkurenci dětí z většinové populace. To je něco, čeho se jim ve školách s běžnou výukou nedostává. Paradoxně tak škola, která by měla zprostředkovávat dítěti ze sociálně vyloučené komunity život, normy a pravidla většinové společnosti, a tak je připravit na bezkonfliktní život v rámci české společnosti, stvrzuje jejich pozici na jejím okraji - v rámci sociálně i psychicky deprivovaných komunit. V rámci projektu se pracuje nejen s dětmi, ale i s pedagogy a rodiči.

Samozřejmě probíhají i další specifická školení, k nimž například patří školení v policejní práci v sociálně vyloučených komunitách, či školení sociálních pracovníků a asistentů ve finanční gramotnosti a zadlužování, které je velkým problémem lidí žijících v těchto lokalitách. Pokračuje se i v zavádění projektu Ministerstva vnitra „Systém včasné intervence“. Projekt je zaměřen na multidisciplinární přístup k práci s rizikovými dětmi – oběťmi, svědky a pachateli trestných činů.

Velkým a dlouhodobě nedostatečně řešeným problémem, který zdaleka přesahuje možnosti pracovní skupiny, která program Úsvit vytvořila, jsou DROGY. Drogy jsou v masivní míře rozšířené a zneužívané právě v sociálně vyloučených lokalitách. Odhlédnu-li od fatálních důsledků drog na ty, kteří je zneužívají a propadají se tak do stále horšího marasmu, pak je třeba zmínit i kriminalitu, které se jedinec dopouští proto, aby na drogy získal finanční prostředky, zejména na veřejných prostranstvích a v obchodní síti. Přičemž tato trestná činnost je páchána nejen v sociálně vyloučené lokalitě, ale hlavně mimo ni. V této souvislosti má řadu úkolů Policie ČR, NNO a zdravotnická zařízení (zdravotní rizika a onemocnění šířící se zejména nesterilní injekční aplikací).

Na závěr bych chtěla zdůraznit, že program Úsvit je program typový, v němž postupně zkoušíme, co je možné a efektivní a naopak, co je cesta do ztracena. Uvědomujeme si, že jsou jedinci i celé rodiny, s nimiž nelze udělat nic, kteří jsou inertní vůči jakékoliv pozitivní změně. Pak je ovšem potřebné vytvořit strategii práce i s těmito lidmi, protože právě oni zásadně škodí pověsti Romů jako celku a stvrzují tak jejich vnímání jako společensky nepřizpůsobivých osob ze strany české veřejnosti.

Máte-li zájem o podrobnosti k Programu prevence kriminality a extremismu – „Úsvit“ a o jeho jednotlivých dílčích projektech, najdete je na webu Ministerstva vnitra, stejně jako film Barevný úspěch – dokument o mladých úspěšných Romech, který byl natočen z iniciativy odboru prevence kriminality a z finančních zdrojů Ministerstva vnitra.

Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality MV

Program Úsvit (PPT, 461 kB)
 

Tematicky blízký je i dokumentární film Barevný úspěch mapující příčiny úspěchu Romů v české společnosti.

Odbor prevence kriminality, 9. 5. 2012

vytisknout  e-mailem