Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CEF - Connecting Europe Facility

Nástroj pro propojení Evropy je víceletým programem pro období 2014-2020, který nabízí příležitosti pro financování evropských projektů pro rozšíření pilotních řešení. 

CEF Telecom - pracovní program pro rok 2014

  

Aktivity
Indikativní financování 2014
(v Eurech)
Typ akce
Termín spuštění akce
Velmi dobře zavedená infrastruktura digitálních služeb
Europeana
Hlavní platforma
8.9 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
Call 2
8. 4. 2014 – 23. 9. 2014
Safer Internet
Hlavní platforma
2.0 milionů
Veřejná zakázka
Q2 2014
Generické služby
9.7 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
Call 1
8. 4. 2014 – 27. 8. 2014
Vyspělá infrastruktura digitálních služeb
e-identifikace a e-podpis
Hlavní platforma
8 milionů
Veřejná zakázka
 -
Generické služby
7.8 milionů
Výzva k předkládání návrhů na projekt
Call 3
7. 10. 2014 – 27. 1. 2015
e-doručování
Hlavní platforma
8 milionů
Veřejná zakázka
 -
e-fakturace
Hlavní platforma
9 milionů
Veřejná zakázka
 -
Open Data
Hlavní platforma
8 milionů
Veřejná zakázka
Q2 2014
Infrastruktura digitálních služeb blížící se vyspělosti
Automatický překlad
Přípravné aktivity
4 milionů
Veřejná zakázka
Q2 2014
Kybernetická bezpečnost
Přípravné aktivity
2 milionů
Veřejná zakázka
Q2 2014
Infrastruktura širokopásmových sítí
Technická asistence
 -
6 milionů
 -
 -
Akce programové podpory
Studie
 -
220 000
Veřejná zakázka
 -
Konference
 -
200 000
Veřejná zakázka
 -
Projektové hodnocení a revize
260 789
 -
 -
Plné znění pracovního programu 2014 (.pdf, 228 KB)

Europeana

Název:
Přístup k digitálním zdrojům z evropského dědictví (Europeana)
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
8,9 milionů EUR
Typ finanční podpory pro:
Jeden grant s více příjemci pro podporu hlavní platformy služeb Europeany
Míra financování:
100 % uznatelných nákladů
Trvání akce:
Minimálně 1 rok
Datum zveřejnění:
2. čtvrtletí 2014
Další podmínky:
Aktivity jsou potřeba vytvořit na existující infrastruktuře Europeany a navázat bezproblémově na projekt Europeana_v3.
Aktivity v roce 2014 se týkají především udržení a dalšího rozšiřování hlavní platformy služeb Europeany a souvisejících partnerských programů. Zapojit by se měly všechny relevantní zainteresované skupiny (kulturní instituce, akademická obec, výzkumníci, malé a střední podniky). Komise vyčlenila 8,9 milionů EUR na jeden jediný projekt, který bude v roce 2014 vybrán a měl by trvat minimálně jeden rok.

Safer Internet

Název:
Infrastruktura služeb Safer Internetu
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
2 miliony EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka, jedna smlouva, 100% financování
Trvání akce:
18 měsíců
Datum zveřejnění:
Q2 2014
Specifickým cílem je rozšíření služeb, které podpoří přístup a doručení obsahu a zdrojů vhodných a bezpečnějších pro děti; dále pak vytvoření databáze pro podporu transakcí linek pomoci a horkých linek. Obsah a zdroje budou vyvíjeny na evropské i národní úrovni a sdíleny mezi Centry bezpečnějšího internetu přes platformu. Aktivity v roce 2014 se člení na technické úkoly, podporu a trénink, administrativu služeb a zapojení zainteresovaných osob.
Název:
Generické služby Safer Internetu – pro vytváření lepšího a bezpečnějšího internetu pro děti
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
9,7 miliony EUR
Typ finanční podpory:
Výzva pro předkládání projektů, několik grantů, 50% financování
Trvání akce:
18 měsíců
Datum zveřejnění:
Q2 2014
Specifickým cílem je založit a rozšířit národní platformy, aby fungovala celá řada služeb Safer Internetu, kterými jsou hlavně centra, která zvyšují povědomí a informují děti, jejich rodiče a učitele o lepším a bezpečnějším užívání internetu. Dále fungují online linky pomoci pro reportování a řešení situací, které se vyznačují nebezpečným kontaktováním, kybernetickou šikanou a škodlivým obsahem.

e-Identifikace a e-podpis

Název:
Hlavní platforma – elektronická identifikace a autentizace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
8 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka
Trvání akce:
4 roky
Cílem je vytvořit, udržet a zprovoznit hlavní komponenty platformy, která umožní rozsáhlou nezávislou hlavní platformu služby. Nástroje a řešení již pocházejí z řešení předchozího programu CIP z projektu STORK pro elektronickou identifikaci a z programu ISA pro elektronický podpis. Zapojit by se měly subjekty z členských států – poskytovatelé a uživatelské organizace, které se k těmto službám hlásí.
Název:
Generické služby – elektronická identifikace a autentizace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
7,8 milionů EUR
Typ finanční podpory:
granty
Trvání akce:
2014-2015
Datum zveřejnění:
Q4 2014
Generické služby se budou zabývat spuštěním, provozem a integrací Pan-evropských proxy služeb na národní úrovni tak, aby se propojila národní eID služba s hlavní platformou. Návrh na projekt by měl obsahovat minimálně dva subjekty z různých členských států.

e-Doručování

Název:
Elektronické doručování dokumentů
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
8 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka
Trvání akce:
4 roky
Bezprostředním technickým cílem je zlepšit a integrovat softwarové specifikace a komponenty, které vzešly z předchozích projektů programů CIP a ISA. Jednalo se o OpenPEPPOL, eSENS, SPOCS a eCODEX. Hlavním cílem služby je nastartovat a zprovoznit hlavní platformu elektronického doručování, který by měl zahrnovat technické úkoly, podporu a trénink, administrativu služby a zapojení zainteresovaných osob. Primárně by se měly účastnit státní orgány a instituce z členských států, které provozují služby elektronického doručování napříč poskytovanými veřejnými službami, například zdravotnictví, veřejné zakázky, mobilita podniků nebo soudnictví. Tato služba usnadní přeshraniční elektronické doručování a spolupráci mezi státy.

e-Fakturace

Název:
Elektronická fakturace
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
9 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka
Trvání akce:
4 roky
Elektronická fakturace znamená elektronický transfer fakturačních informací (vyúčtování i platby) mezi dodavateli a kupujícími, v tomto kontextu myšleno veřejnou správu. Takový transfer by probíhal na centrální úrovni. Akce v roce 2014 slouží k rozšíření počtu operačních služeb umožňujících technické a organizační řešení pro elektronickou fakturaci ve veřejných zakázkách. Řešení je založeno na výsledcích z velkých pilotních projektů programu CIP, částečně je to řešení z projektu PEPPOL a v delším časovém rámci z projektu eSENS. Služba zahrnuje start, udržení a provoz hlavní platformy služby.

Open data

Název:
Start a provoz hlavní platformy služby Open data
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
8 milionů EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka
Trvání akce:
Více než 3 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2014
Specifický cíl pro rok 2014 je uvést do chodu komplexní hlavní platformu otevřených dat založenou na zkušenostech získaných z existujícího pilotního portálu (http://publicdata.eu) a na odsouhlasených standardech pro metadata a data interoperability.

Automatický překlad

Název:
Příprava na start hlavní platformy služby Automatický překlad
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
4 miliony EUR
Typ finanční podpory:
Veřejná zakázka
Trvání akce:
Více než 2 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2014
Jedná se o přípravný projekt, který se bude skládat z definování specifikací potřebných IT, architektury služeb a funkcionalit, založené na analýze specifických požadavků alespoň tří vyspělých infrastruktur digitálních služeb CEFu. Bude fungovat zpočátku na bázi strojového překladového systému Komise (MT@EC). Bude propagován a podporován efektivním „poolem“ jazykových zdrojů (např. jazykové úložiště, státní centrální a místní administrativy, akademické instituce, národní jazyková a kompetenční centra, zdroje otevřených dat apod.).

Kybernetická bezpečnost

Název:
Přípravné akce pro start a provoz hlavní platformy sdílení informací mezi CERTy
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
2 miliony EUR
Typ finanční podpory:
Výzvy pro tender, jedna smlouva
Trvání akce:
3 roky
Datum zveřejnění:
Q2 2014
Všeobecným cílem této služby je stanovit a vytvořit komplexní platformu výměny informací pro zlepšení evropské schopnosti přípravy, sdílení informací, koordinace a odpovědnosti kybernetických hrozeb. Plánovaná infrastruktura umožní včas a efektivně spolupracovat mezi členskými státy. Tímto způsobem získají státy hlubší a rychlejší zprávy o nadcházejících kybernetických útocích díky efektivnímu využití dostupných zdrojů, které jim umožní eliminovat či omezit potenciální ekonomickou a politickou škodu. Této službě předcházely technické a organizační aspekty a vzešly z relevantních pilotních projektů (NEISAS, FISHA, EISAS, DENSEK). Na řešení z těchto pilotních projektů by měla navazovat přípravná akce pro start a provoz hlavní platformy sdílení informací mezi CERTy (Computer emergency Response Teams).Služba by se měla týkat všech zainteresovaných osob veřejného i soukromého sektoru, které se zabývají kybernetickou bezpečností. Jedná se zejména o iniciační skupiny členských států a CERTů.

Broadband

Název:
Širokopásmové připojení
Celkový vyčleněný rozpočet pro 2014:
6 milionů EUR pro technickou asistenci 2014-2017/2018 + prostředky z finančních nástrojů
Typ finanční podpory:
Technická asistence; využití finančních nástrojů
Trvání akce:
otevřeno
Datum zveřejnění:
červen 2014
Dle nařízení CEF Telecom je vyčleněno 15 % prostředků z rozpočtu oblasti telekomunikací na broadband. Komise má v plánu plnění cílů stanovených v Digitální agendě a zároveň chce dosáhnout usnadnění efektivního přílivu soukromých a veřejných investic pro stimulování a modernizaci širokopásmových sítí. Alespoň třetina financovaných broadbandových projektů musí překročit rychlost nad 100 Mb/s. Projekty musí být financovány přes finanční nástroje (dluhové či vlastním kapitálem). Projekty společného zájmu mohou být podpořeny horizontálními akcemi, včetně studií a programových pomocných akcí (tzv. technická asistence). Účastnit by se měly především společnosti, které řeší širokopásmové sítě.


Odbor eGovernmentu, 13. května 2020

vytisknout  e-mailem