Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program pro Evidence Archivu

Název projektu:
Evidence Národního archivního dědictví na Národním portálu

EU-EFR_IROP_-_MMR.png

Registrační číslo projektu:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0006081

Zdroj financování:
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl 3.2:
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvalitu systémů IKT.

Průběžná výzva č. 17:
eLegislativa a eSbírka, Národní digitální archiv

Celkový rozpočet: 23 112 330 Kč

Termín zahájení: 6. 4. 2017
Termín ukončení: 30. 6. 2020

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem / předmětem projektu je aplikace pro vedení evidence Národního archivního dědictví (dále také "NAD") na Národním portálu (portál digitálního archivu zřízený Národním archivem). Evidence NAD bude prováděna prostřednictvím informačního systému - Programu pro Evidence Archivu II (dále jen "IS PEvA II" plně nahrazujícího původní aplikační řešení - Program pro Evidence Archivu (dále jen "IS PEvA"). Evidence NAD bude prostřednictvím IS PEvA II navázána na evidenci původců, evidenci archivů a další součásti Národního portálu. Používat ji budou subjekty, které vedou základní evidenci NAD podle § 16 archivního zákona. Zásadní význam bude mít rovněž vazba této evidence na elektronický výběr archiválií a zveřejňované archivní pomůcky. Národní portál bude zajištěn prostřednictvím projektu Národní digitální archiv II (dále také "NDA II") žadatele Národní archiv.
Projekt je koncipován tak, že jeho části jsou spolu provázány a tvoří jeden logický, smysluplný a funkční celek. Projekt je zároveň metodicky, funkčně i technicky provázán s projektem NDA II.

Dílčí cíle projektu:

  • Zprovoznění IS PEvA II zajišťujícího evidenci NAD a úložiště elektronických archivních pomůcek, jako IS integrovaného do systému NDA. Integrace se systémem NDA bude zahrnovat minimálně vazby na evidenci původců, evidenci archivů a dalších subjektů, které vedou základní evidenci NAD podle § 16 archivního zákona a další vazby IS PEvA II na další funkce národního portálu.

  • Zprovoznění IS PEvA II na národním portálu umožní on-line přístup subjektů podle §16 archivního zákona k vedení základní a druhotné evidence NAD, on-line přístup MV ČR k ústřední evidenci NAD včetně kontrolních a statistických funkcí a on-line přístup veřejnosti k evidenci.

  • Umožnit naplnění ustanovení §17, odst. 1 archivního zákona. IS PEvA II umožní vytvářet tiskové výstupy z evidence NAD pro potřeby listinného vedení evidence NAD, v rozsahu definovaném v archivním zákoně a jeho prováděcím předpisu.

  • Zvýšení stability a bezpečnosti IS. Využitím dostatečně dimenzovaného HW a SW (ze zdrojů Národního archivu - mimo projekt PEvA) a využitím bezpečnostních funkcí IS NDA vč. zajištění analytických modulů IS NDA umožňujících shromažďování a vyhodnocování provozních a bezpečnostních logů. Prostřednictvím integrace s IS NDA bude řešení IS PEvA II také splňovat požadavky zákona o kyber. bezpečnosti.

  • Modernizace IS PEvA II umožní úplný přechod z provozu na lokálních instalacích IS PEVA I s off-line aktualizací dat na on-line vedení evidence NAD v rámci celé ČR, součástí přechodu musí být migrace stávajících dat. Vzhledem ke stávajícím technologiím, na kterých je IS PEvA vystavěn a nutnosti jejich úplné náhrady kompletně novým řešením, bude modernizace IS PEvA řešena komplexní náhradou původního řešení.

  • Naplnění požadavků zákona o ISVS. Bude provedena atestace shody způsobilosti IS PEvA II k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní dle § 5 d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správ.
     

Výstupy projektu:

Bezpečný a stabilní IS PEvA II
IS PEvA II bude po naplnění cílů projektu provozován na dostatečně dimenzovaném HW a SW a bude disponovat dostatečnou úložnou kapacitou. Infrastruktura, na které bude IS PEvA II provozován, bude obsahovat HW i SW bezpečnostní prvky umožňující včasné odhalení bezpečnostních hrozeb. Realizace nových funkcionalit IS PEvA II (např. centrální serverové uložení dat) zásadně zvýší úroveň bezpečnosti dat IS PEvA II. Uvedené umožní v IS PEvA II bezpečně ukládat příslušná data a evidence. Na základě požadavku oprávněného uživatele (u vybraných dat i široké veřejnosti prostřednictvím on-line zpřístupnění) pak bude možno relativně jednoduchým procesem k uloženým datům a evidencím přistupovat.

Nové funkcionality IS PEvA II
IS PEvA II bude po ukončení projektu disponovat potřebnými funkcionalitami vč. schopnosti komunikace s ostatními částmi IS NDA, zejm. s Národním portálem. IS PEvA II se po naplnění cílů projektu stane kompletním on-line systémem, jenž umožní povinným subjektům efektivně naplňovat zákonné povinnosti. Zejména jde o on-line přístup subjektů podle §16 archivního zákona k vedení základní a druhotné evidence NAD, on-line přístup MV ČR k ústřední evidenci NAD včetně kontrolních a statistických funkcí a on-line přístup veřejnosti k evidenci NAD a elektronickým archivním pomůckám v rozsahu potřebném k badatelskému využití archiválií (prostřednictvím Národního portálu). IS PEvA II umožní ukládat elektronické archivní pomůcky evidované v evidenci NAD, pro potřeby jejich zveřejnění Národním portálem. Dále dojde k rozšíření stávajících funkcionalit IS PEvA zejména v oblasti evidence původců, zefektivnění změn v evidenci NAD a všech dalších operací, zejména převodů dat mezi jednotlivými archivy. Nové funkcionality IS PEvA II také odbourají řadu ručních úkonů spojených s exporty a přenosy dat do centra i mezi archivy navzájem, umožní snížit chybovost a zvýšit efektivitu všech povinných subjektů při pořizování dat.

  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  

vytisknout  e-mailem