Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příprava předsednictví na Ministerstvu vnitra

Program a priority předsednictví

Stěžejní stránku každého předsednictví představují jeho programová náplň a deklarované priority. Základní rámec agendy předsednictví je výrazně ovlivněn dlouhodobými koncepčními dokumenty EU a „zděděnou“ agendou z předchozího období. Na obsah předsednictví může mít významný vliv i vývoj v širším mezinárodním prostředí. V neposlední řadě jsou jedním z důležitých faktorů při formulování programové náplně předsednictví dlouhodobé národní priority dotčené země. Hlavní témata předsednictví by přitom měla odrážet vyvážený poměr zájmů předsednické země k agendě EU jako celku. 

V současné době jsou detailně zmapovány agendy v kompetenci Ministerstva vnitra, kterými se bude Česká republika během svého předsednictví zabývat. Na jejich základě budou v nadcházejících týdnech stanoveny priority resortu pro předsednictví, jež budou rozpracovány v předsednickém programu. V oblastech spadajících do působnosti Ministerstva vnitra bude cílem zejména navázat na práci předchozích předsednictví se zaměřením na klíčové agendy, a to v intencích 18měsíčního programu předsednického tria Francie, České republiky a Švédska.

Ministerstvo vnitra bude muset během předsednictví zabezpečit zejména agendy spadající pod Radu pro spravedlnost a vnitřní věci (vnitřní bezpečnost a policejní spolupráce, ochrana vnějších hranic, Schengen, migrace, civilní ochrana a ochrana kritické infrastruktury). V gesci resortu vnitra jsou též některé otázky projednávané v rámci Rady pro obecné záležitosti (problematika voleb, evropských politických strana a nadací; služební a pracovní řád EU) a Rady pro dopravu, energetiku a telekomunikace (spolupráce v oblasti digitalizace veřejné správy).

České předsednictví bude společně s institucemi pružně reagovat na migrační situaci v EU, zejména s ohledem na válečný konflikt na Ukrajině a jeho dopady na migraci v EU i mimo ni. Rovněž naváže na probíhající diskuse o budoucí podobě azylové a migrační politiky. Zvláštní důraz bude klást na spolupráci s relevantními třetími zeměmi v boji proti nelegální migraci a v oblasti návratů. V návaznosti na první české předsednictví v roce 2009 se ve dnech 25. – 26. října 2022 v Praze uskuteční ministerská konference o migraci v rámci tzv. Pražského procesu za početné účasti zemí západního Balkánu, východní Evropy a střední Asie.

V oblasti vnitřních věcí se české předsednictví zaměří především na další posilování vnitřní bezpečnosti, a to mj. prostřednictvím zlepšování a modernizace spolupráce orgánů vymáhajících právo a výměny informací. Jedním z klíčových témat v tomto kontextu bude zefektivnění boje proti sexuálnímu zneužívání dětí.

Další stěžejní oblast představuje reforma Schengenu. V popředí zájmu bude zavádění interoperability informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, zejména pak zprovoznění systému Vstup/výstup (Entry/Exit System) na podzim 2022. České předsednictví se též zaměří na naplňování Strategie k plně fungujícímu, bezpečnému a odolnému Schengenskému prostoru.


Předsednické akce

Doplňkem k řadě jednání, která v průběhu předsednictví probíhají v Bruselu, popřípadě Lucemburku, jsou akce na území předsednického státu, v rámci nichž pokračují jednání o agendách předsednictví. Akce tak zároveň představují jeden z hlavních nástrojů pro prosazování programu a priorit daného předsednictví.

Hladký průběh předsednických akcí vyžaduje dlouhé a náročné přípravy, například jejich bezpečnostní zajištění.

Ministerstvo vnitra plánuje během předsednictví uspořádat 41 akcí na území České republiky. Většina z nich proběhne v  konferenčních prostorech Kongresového centra Praha a hotelu Vienna House Diplomat Prague.  

Seznam akcí zahrnuje vedle řady expertních a seniorních setkání též několik akcí na ministerské úrovni. Dne 11. července 2022 se v Praze pod vedením ministra vnitra uskuteční neformální setkání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (část vnitřní věci), na jehož okraji je plánována schůzka s ministry vnitra a spravedlnosti zemí Východního partnerství. 

Ve dnech 25. – 26. října 2022 bude Česká republika hostit v Praze ministerskou konferenci k migraci v rámci tzv. Pražského procesu. Na podzim 2022 proběhne za účasti českého předsednictví pravidelné ministerské zasedání EU – USA k oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí ve Washingtonu. Obdobná akce bude v podzimních měsících zorganizována ve formátu ministerského fóra EU – země západního Balkánu pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí v některém ze západobalkánských států.


Kalendář jednání v Bruselu

Ministerstvo vnitra bude muset zajistit předsedání Radě pro spravedlnost a vnitřní věci a všem jejím pracovním orgánům, zejména 18 pracovním skupinám, podskupinám a výborům. Všechny pracovní skupiny, kterým bude resort předsedat, mají již zajištěny předsednické týmy. Vedle zmíněných pracovních orgánů Rady spadá do působnosti resortu též řada dalších pracovních platforem, s nimiž jsou svázány předsednické povinnosti naší země.

V současné době je již zveřejněn základní kalendář českého předsednictví s termíny zasedání Evropské rady, Rady a Výboru stálých zástupců (Coreperu). Zároveň probíhají práce na kalendáři pracovních skupin Rady.

vytisknout  e-mailem