Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu

 1. Občané EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska
 2. Rodinní příslušníci občanů EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska - občané třetích zemí

English English

Rodinní příslušníci občanů EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska - občané třetích zemí

Překročení státních hranic

 • Státní hranice ČR, které jsou vnitřními hranicemi schengenského prostoru, lze v zásadě překročit v jakémkoliv místě, aniž by se prováděla hraniční kontrola osob bez ohledu na jejich státní příslušnost.

 • Hraniční kontrola se provádí pouze na vnějších schengenských hranicích, tj. na mezinárodních letištích ČR při letech z/do zemí mimo Schengen. Spočívá v tzv. minimální kontrole, během které je porovnána totožnost osoby s předloženým cestovním dokladem a ověřena platnost cestovního dokladu vč. rodinných vazeb.

 • Nemá-li rodinný příslušník občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska cestovní doklad nebo nemůže-li si jej obstarat, policie mu při hraniční kontrole umožní, aby svou totožnost a skutečnost, že je rodinným příslušníkem občana některého z uvedených států, prokázal jiným dokladem.

 • Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na osobu mladší 15 let, která je zapsána do cestovního dokladu jiné osoby, s níž cestuje.

 • Pokud podléhají vízové povinnosti, je od rodinných příslušníků občanů EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska v zásadě požadováno vízum. K pobytu do 3 měsíců nepotřebují vízum v případě, že jsou držiteli platného dokladu o povolení přechodného nebo trvalého pobytu, který vydal jiný stát EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska.

 • Rodinným příslušníkům, kteří na území ČR cestují společně s občanem EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska nebo za občanem některého z těchto států, který již na území pobývá, je možné udělit vízum na hraničním přechodu. V tomto případě vízum uděluje a do cestovního dokladu vyznačuje policie.
   

Pravidla překračování vnějších hranic detailně stanovuje tzv. Schengenský hraniční kodex.
 

Povinnosti po vstupu

 • Občané třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, jsou povinni ohlásit svoji přítomnost na území ČR odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR, a to:

  • ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR, pokud občan některého z uvedených států také pobývá na území ČR a zároveň pokud jejich předpokládaný pobyt v ČR bude delší než 30 dnů (pro kratší pobyty ohlašovací povinnost není stanovena);

  • ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR, pokud občan některého z uvedených států nepobývá na území ČR.
    

Tato povinnost neplatí v případě, že ohlašovací povinnost přísluší ubytovateli. Ohlašovací povinnost se rovněž nevztahuje na osoby mladší 15 let, člena personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo cizince, kterému Ministerstvo vnitra zajišťuje ubytování.

Občané třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, mají dále povinnost hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu a změnu údajů v dokladu vydaném k pobytu na území ČR (tj. např. v pobytové kartě rodinného příslušníka občana EU). V případě, že rodinný příslušník občana EU dosud nepožádal o vydání pobytového oprávnění, hlásí změny na cizinecké policii, v opačném případě na pracovišti MV ČR.

Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU, je na požádání policie povinen prokázat totožnost předložením cestovního dokladu nebo pobytové karty rodinného příslušníka občana EU anebo průkazu o povolení k trvalému pobytu. Nemá-li cestovní doklad nebo průkaz, může totožnost prokázat i jiným dokladem, současně však musí prokázat, že je rodinným příslušníkem občana EU.

Pro účely cestování mimo území ČR však pobytová karta či průkaz o povolení k trvalému pobytu nenahrazují cestovní doklad a je tedy nutné, aby cizinec disponoval obojím – jak platným cestovním dokladem, tak pobytovou kartou či průkazem o povolení k trvalému pobytu.
 

Krátkodobý pobyt (nepřekračující 3 měsíce

Rodinní příslušníci - občané třetích zemí bez vízové povinnosti mohou v ČR pobývat až 3 měsíce bez víza - pouze s cestovním pasem.

Rodinní příslušníci - občané třetích zemí podléhající vízové povinnosti, mohou pobývat na území ČR bez víza po dobu nepřesahující 3 měsíce za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního pasu a platného dokladu o povolení přechodného nebo trvalého pobytu vydaného jiným státem EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, nebo průkazu trvalého pobytu vydaného jiným státem EU.

 • Rodinní příslušníci mohou pobývat na území ČR přechodně bez víza rovněž v případě, že jejich krátkodobé vízum pozbylo platnost. Musí však na území pobývat s občanem EU nebo některého z výše uvedených států a doba jejich pobytu na území ČR nesmí překročit 3 měsíce.

 • Rodinní příslušníci mohou na zastupitelských úřadech ČR podat žádost o krátkodobé vízum. Náležitosti žádosti o udělení víza stanovuje čl. 10 Vízového kodexu. Na rozdíl od jiných státních příslušníků třetích zemí je rodinným příslušníkům takové vízum vydáno bezplatně. V případě zamítnutí žádosti o udělení víza má rodinný příslušník právo na písemné sdělení důvodu neudělení víza a právo požádat Ministerstvo zahraničních věcí o přezkoumání důvodu neudělení víza.

 • ČR uznává pro krátkodobý pobyt na svém území jednotná schengenská víza (C) vydaná jinými schengenskými státy za podmínky, že ČR není z platnosti daného víza územně vyloučena.
   

Pobyt překračující 3 měsíce

 • Při společném pobytu s občanem EU nebo některého z výše uvedených států, jehož předpokládaná doba pobytu na území ČR překročí 3 měsíce, jsou rodinní příslušníci povinni do 3 měsíců ode dne vstupu na území ČR požádat MV ČR o vydání povolení k přechodnému pobytu.

 • Pokud rodinný příslušník nepobývá v ČR společně s občanem EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska nebo Švýcarska, vztahují se na něj podmínky pobytu v ČR stejné jako pro státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají pod kategorii osob požívajících právo Společenství na volný pohyb.

 • Rodinní příslušníci občanů EU mohou též požádat o povolení k trvalému pobytu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. srpna 2021

vytisknout  e-mailem