Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu

 • Podmínky vstupu a základní povinnosti po vstupu na území ČR
 • Bilaterální bezvízové dohody sjednané Českou republikou před vstupem do Schengenu

Podmínky vstupu a základní povinnosti po vstupu na území ČR

English English

Podmínky vstupu a základní povinnosti po vstupu na území ČR

Základním principem fungování schengenského prostoru je překračování vnitřních hranic, aniž by se prováděla hraniční kontrola, a to na jakémkoli místě, bez ohledu na státní příslušnost. Hraniční kontrola se provádí pouze na vnějších schengenských hranicích. Vzhledem k poloze České republiky, která přímo sousedí pouze se schengenskými státy, se vnější hranice nachází jen na mezinárodních letištích (letiště s lety mimo schengenský prostor).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) stanoví příslušníkům třetích zemí pro vstup na území schengenského prostoru (překročení vnější hranice) tyto podmínky:

 • mají platný cestovní doklad opravňující držitele k překročení hranice, který splňuje tato kritéria:

  • je platný nejméně tři měsíce po předpokládaném datu odjezdu z území členských států a

  • byl vydán v předchozích deseti letech;

 • mají platné krátkodobé vízum, pokud je požadováno, nebo platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu či platné dlouhodobé vízum;

 • zdůvodní účel a podmínky předpokládaného pobytu;

 • mají zajištěny dostatečné prostředky pro obživu jak na dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do své země původu nebo na průjezd do třetí země, ve které je zaručeno jejich přijetí, nebo jsou schopni si tyto prostředky legálním způsobem opatřit;

 • nejsou osobami vedenými v Schengenském informačním systému (SIS II), jimž má být odepřen vstup;

 • nejsou považováni za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy kteréhokoliv z členských států, zejména nejsou osobami, jimž má být podle vnitrostátních databází členských států odepřen vstup ze stejných důvodů;

Detailnější informace o podmínkách vstupu a krátkodobého pobytu na území schengenského prostoru naleznete v Schengenském hraničním kodexu.

Další informace související s hraniční kontrolou.

Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na státního příslušníka třetí země mladšího 15 let, který je zapsán do cestovního dokladu jiné osoby, s níž cestuje.

Cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí se, až na výjimky, při vstupu a výstupu do/z schengenského prostoru, opatřují vstupním / výstupním razítkem. Je dobré vždy překontrolovat, že byl cestovní doklad razítkem opatřen.

Dostatečné prostředky jsou stanoveny § 13 zákona č. 326/1999 Sb. a liší se podle délky pobytu. Občan třetí země je povinen prokázat prostředky ve výši:

 • 0,5násobku částky existenčního minima na 1 den pobytu (existenční minimum je v současné době stanoveno na 2.490 Kč) stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, jestliže tento pobyt nemá přesáhnout dobu 30 dnů,

 • 15násobku částky existenčního minima, jestliže má tento pobyt přesáhnout 30 dnů s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima,

 • 50násobku existenčního minima, jestliže se jedná o pobyt za účelem podnikání, který má vcelku přesáhnout 90 dnů, nebo

 • předložit doklad potvrzující zaplacení služeb spojených s pobytem občana třetí země nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně.

Povinnosti občanů třetích zemí po vstupu na území České republiky

Občané třetích zemí jsou povinni ohlásit místo svého pobytu na území ČR příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR (výjimky viz níže). V případě, že přijíždíte do ČR k vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, můžete ohlašovací povinnost splnit ve stejné lhůtě též na pracovišti MV ČR, kde zároveň splníte své povinnosti týkající se odebrání biometrických údajů. V případě plnění ohlašovací povinnosti předkládá občan třetí země platný cestovní doklad a vyplněný přihlašovací lístek (k dispozici na pracovišti). Policie je oprávněna při plnění ohlašovací povinnosti dále požádat  o předložení  dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Více informací získáte zde.

Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na občana třetí země, který tuto povinnost splnil u ubytovatele. Ohlašovací povinnost se rovněž nevztahuje na osoby mladší 15 let, člena personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo občana třetí země, kterému Ministerstvo vnitra zajišťuje ubytování. V případě příjezdu k vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu však i v těchto případech platí povinnost  se do 3 pracovních dnů  dostavit na pracoviště MV ČR k odebrání biometrických údajů.

Občan třetí země má dále povinnost hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu a změnu údajů v dokladu vydaném k pobytu na území ČR (tj. např. v průkazu o povolení k pobytu). V případě bezvízového pobytu nebo pobytu na krátkodobé vízum hlásí občan třetí země změny na cizinecké policii, v případě dlouhodobého víza či dlouhodobého nebo trvalého pobytu na pracovišti MV ČR.

Občan třetí země má povinnost na požádání policie prokázat svou totožnost platným cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k pobytu (biometrický průkaz). Občan třetí země tedy může namísto cestovního dokladu předložit pouze tento biometrický průkaz. Pro účely cestování mimo území ČR však biometrický průkaz nenahrazuje cestovní doklad a je tedy nutné, aby občan třetí země disponoval obojím – jak platným cestovním dokladem, tak platným biometrickým průkazem o povolení k pobytu.
 
Státní občan třetí země je dále povinen kdykoli v průběhu pobytu na území České republiky na požádání při pobytové kontrole předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, sjednaném na celou dobu pobytu. To platí pro všechny cizince bez ohledu na druh pobytového oprávnění, tedy i pro cizince, kteří pobývají v České republice v rámci bezvízového pobytu.

Druhy pobytů - základní rozdělení

Podle délky pobytu na území ČR / schengenského prostoru je rozlišováno mezi:

Bilaterální bezvízové dohody sjednané Českou republikou před vstupem do Schengenu

English English

Bilaterální bezvízové dohody sjednané Českou republikou před vstupem do Schengenu

Pravidla pro krátkodobé pobyty (vstup, pobyt, vízovou povinnost, osvobození od vízové povinnosti, i postupy a podmínky týkající se udělování krátkodobých víz) jsou až na výjimky stanovena evropskou legislativou. Krátkodobým pobytem je pobyt v max. délce 90 dní v jakémkoli 180 denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu). Evropská legislativa dále stanovuje seznam těch zemí, jejichž občané pro tento krátkodobý pobyt na území členských států schengenského prostoru nemusejí disponovat vízem.

Podrobné informace o krátkodobých pobytech v rámci schengenského prostoru naleznete zde.

Další možností krátkodobého bezvízového pobytu na území České republiky je pobyt na základě bilaterální bezvízové dohody. Schengenská prováděcí úmluva ponechává členským státům možnost i nadále uplatňovat bilaterální bezvízové dohody uzavřené členskými státy před tím, než se staly součástí schengenského prostoru; v případě ČR se jedná o dohody uzavřené před 21. prosincem 2007 (tyto výjimky jsou zachována jen pro ty třetí země, které jsou bezvízové pro krátkodobé pobyty). Bilaterální dohody byly uzavřeny mezi Českou republikou a konkrétním třetím státem, uplatňování těchto dohod se proto vztahuje pouze na území České republiky.

V praxi se uplatňování těchto dohod týká zejména možnosti pobývat na území České republiky i v případě, že již byla vyčerpána max. doba pobytu v rámci schengenského prostoru (90/180). Délka tohoto pobytu "navíc" se pak odvíjí od konkrétního znění těchto dohod následovně (A, B, C):

 1. Maximální doba bezvízového pobytu 3 měsíce na území České republiky

  Krátkodobý pobyt v rámci schengenského prostoru je vymezen max. délkou 90 dnů v jakémkoli 180denním období. Nad rámec pravidla 90/180 mohou občané níže uvedených třetích zemí pobývat bez víza v České republice po max. dobu 3 měsíců. Protože se jedná o pobyt nad rámec max. doby pobytu stanovené pro schengenský prostor, je nutné posoudit možnosti vycestování/přicestování do ČR. V období po vyčerpání max. doby pobytu 90/180 je nutné využít přímý letecký spoj do cílové destinace nebo s přestupem mimo schengenský prostor nebo vycestovat / přicestovat přes území členského státu, který má s danou třetí zemí sjednanou bilaterální bezvízovou dohodu a stále ji nad rámec schengenských pravidel uplatňuje.

  Do této kategorie spadají tyto třetí země:

  Argentina
  Chile
  Izrael
  Korejská republika
  Kostarika
  Malajsie
  Uruguay

 2. Maximální doba bezvízového pobytu 30 dnů na území České republiky

  Obdobně jako v případech uvedených v sekci A), ale s jinou max. délkou pobytu. Na základě bilaterální bezvízové dohody mezi Českou republikou a Singapurem, mohou občané Singapuru pobývat max. 30 dnů na území ČR nad rámec schengenského pravidla 90/180.

 3. Maximální doba pobytu 3 měsíce v 6měsíčním období v schengenském prostoru

  Co se týče pobytu na území ČR nad rámec schengenského pravidla 90/180 neposkytují bilaterální dohody občanům níže uvedených třetích zemí v principu žádná zvýhodnění. Podle ustanovení těchto dohod se totiž do pobytu na území České republiky započítává i doba strávená na území ostatních členských států (tzv. schengenská klauzule).

  Do této kategorie spadají tyto třetí země:

  Guatemala
  Honduras
  Mexiko
  Nikaragua
  Panama
  Paraguay
   

Poznámka k různě stanoveným maximálním dobám pobytu

Výše uvedený přehled obsahuje několik různě stanovených maximálních dob pobytu (v měsících či dnech). Maximální délka pobytu závisí na konkrétním textu dohody, která vychází z  právní úpravy platné v době jejího sjednání.
 

Bilaterální bezvízové dohody pro držitele diplomatických, služebních a speciálních pasů

Ve výše uvedeném přehledu bilaterálních bezvízových dohod mezi Českou republikou a třetími zeměmi jsou uvedeny pouze dohody týkající se držitelů běžných cestovních pasů. Bezvízový vstup může být ale vázán přímo na určitý typ cestovního dokladu, konkrétně - diplomatický, služební nebo zvláštní pas. Maximální doba pobytu je stanovena bilaterální dohodou. Zde naleznete přehled výjimek z vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty vázané na tyto speciální typy cestovních dokladů (xls, 53 kB).

  

vytisknout  e-mailem