Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu

 1. Podmínky vstupu a základní povinnosti po vstupu na území ČR
 2. Bilaterální bezvízové dohody sjednané Českou republikou před vstupem do Schengenu

English English

Podmínky vstupu a základní povinnosti po vstupu na území ČR

Základním principem fungování schengenského prostoru je překračování vnitřních hranic, aniž by se prováděla hraniční kontrola, a to na jakémkoli místě, bez ohledu na státní příslušnost. Hraniční kontrola se provádí pouze na vnějších schengenských hranicích. Vzhledem k poloze České republiky, která přímo sousedí pouze se schengenskými státy, se vnější hranice nachází jen na mezinárodních letištích (letiště s lety mimo schengenský prostor).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) stanoví příslušníkům třetích zemí pro vstup na území schengenského prostoru (překročení vnější hranice) tyto podmínky:

 • mají platný cestovní doklad opravňující držitele k překročení hranice, který splňuje tato kritéria:

  • je platný nejméně tři měsíce po předpokládaném datu odjezdu z území členských států a

  • byl vydán v předchozích deseti letech;

 • mají platné krátkodobé vízum, pokud je požadováno, nebo platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu či platné dlouhodobé vízum;

 • zdůvodní účel a podmínky předpokládaného pobytu;

 • mají zajištěny dostatečné prostředky pro obživu jak na dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do své země původu nebo na průjezd do třetí země, ve které je zaručeno jejich přijetí, nebo jsou schopni si tyto prostředky legálním způsobem opatřit;

 • nejsou osobami vedenými v Schengenském informačním systému (SIS II), jimž má být odepřen vstup;

 • nejsou považováni za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví nebo mezinárodní vztahy kteréhokoliv z členských států, zejména nejsou osobami, jimž má být podle vnitrostátních databází členských států odepřen vstup ze stejných důvodů;

Detailnější informace o podmínkách vstupu a krátkodobého pobytu na území schengenského prostoru naleznete v Schengenském hraničním kodexu.

Další informace související s hraniční kontrolou.

Povinnost předložit cestovní doklad se nevztahuje na státního příslušníka třetí země mladšího 15 let, který je zapsán do cestovního dokladu jiné osoby, s níž cestuje.

Cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí se, až na výjimky, při vstupu a výstupu do/z schengenského prostoru, opatřují vstupním / výstupním razítkem. Je dobré vždy překontrolovat, že byl cestovní doklad razítkem opatřen.

Dostatečné prostředky jsou stanoveny § 13 zákona č. 326/1999 Sb. a liší se podle délky pobytu. Občan třetí země je povinen prokázat prostředky ve výši:

 • 0,5násobku částky existenčního minima na 1 den pobytu (existenční minimum je v současné době stanoveno na 2.490 Kč) stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, jestliže tento pobyt nemá přesáhnout dobu 30 dnů,

 • 15násobku částky existenčního minima, jestliže má tento pobyt přesáhnout 30 dnů s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima,

 • 50násobku existenčního minima, jestliže se jedná o pobyt za účelem podnikání, který má vcelku přesáhnout 90 dnů, nebo

 • předložit doklad potvrzující zaplacení služeb spojených s pobytem občana třetí země nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně.

Povinnosti občanů třetích zemí po vstupu na území České republiky

Občané třetích zemí jsou povinni ohlásit místo svého pobytu na území ČR příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR (výjimky viz níže). V případě, že přijíždíte do ČR k vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, můžete ohlašovací povinnost splnit ve stejné lhůtě též na pracovišti MV ČR, kde zároveň splníte své povinnosti týkající se odebrání biometrických údajů. V případě plnění ohlašovací povinnosti předkládá občan třetí země platný cestovní doklad a vyplněný přihlašovací lístek (k dispozici na pracovišti). Policie je oprávněna při plnění ohlašovací povinnosti dále požádat  o předložení  dokladu o cestovním zdravotním pojištění. Více informací získáte zde.

Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na občana třetí země, který tuto povinnost splnil u ubytovatele. Ohlašovací povinnost se rovněž nevztahuje na osoby mladší 15 let, člena personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo občana třetí země, kterému Ministerstvo vnitra zajišťuje ubytování. V případě příjezdu k vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu však i v těchto případech platí povinnost  se do 3 pracovních dnů  dostavit na pracoviště MV ČR k odebrání biometrických údajů.

Občan třetí země má dále povinnost hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu a změnu údajů v dokladu vydaném k pobytu na území ČR (tj. např. v průkazu o povolení k pobytu). V případě bezvízového pobytu nebo pobytu na krátkodobé vízum hlásí občan třetí země změny na cizinecké policii, v případě dlouhodobého víza či dlouhodobého nebo trvalého pobytu na pracovišti MV ČR.

Občan třetí země má povinnost na požádání policie prokázat svou totožnost platným cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k pobytu (biometrický průkaz). Občan třetí země tedy může namísto cestovního dokladu předložit pouze tento biometrický průkaz. Pro účely cestování mimo území ČR však biometrický průkaz nenahrazuje cestovní doklad a je tedy nutné, aby občan třetí země disponoval obojím – jak platným cestovním dokladem, tak platným biometrickým průkazem o povolení k pobytu.
 
Státní občan třetí země je dále povinen kdykoli v průběhu pobytu na území České republiky na požádání při pobytové kontrole předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, sjednaném na celou dobu pobytu. To platí pro všechny cizince bez ohledu na druh pobytového oprávnění, tedy i pro cizince, kteří pobývají v České republice v rámci bezvízového pobytu.

Druhy pobytů - základní rozdělení

Podle délky pobytu na území ČR / schengenského prostoru je rozlišováno mezi:


Odbor azylové a migrační politiky, 30. listopadu 2020

vytisknout  e-mailem