Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence kriminality v resortu Ministerstva vnitra

Program MV v oblasti prevence kriminality 

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2024

Praha 5. prosince 2023
V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027, schválenou usnesením vlády č. 276 ze dne 6. dubna 2022, případně dalšími strategiemi a koncepcemi schválenými vládou ČR, které upravují působení rezortu MV v oblasti prevence kriminality a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2024 (dále „Program“).
 
Účelově poskytnuté finanční prostředky (dále jen „finanční prostředky“) jsou určeny na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra1, Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra2. Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:
 
a) Aktuální hrozby v kyberprostoru (bezpečný pohyb v on-line prostředí, eliminace podvodného chování a kyberkriminality, nové hrozby - smishing, spoofing, vishing, phishing a legalizace výnosů TČ, sexting a mravnostní trestná činnost v digitálním prostředí) – priorita pro rok 2024;
 
b) Eliminace bezpečnostních hrozeb a dopadů potencionální kriminality v souvislosti s migrační politikou a integrací občanů Ukrajiny na našem území (osvěta příslušníků jiných států v právním prostředí ČR, osvěta v bezpečném pohybu v silničním provozu, cizinecká problematika, hate-crime apod.);
 
c) Péče o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce s oběťmi, domácí násilí, práce policie ve vztahu k menšinám, eliminace rasových konfliktů, neakceptování agresivního chování);
 
d) Senioři (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v on-line prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků);
 
e) Děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, děti a domácí násilí, trestná činnost páchaná dětmi, prevence závadového chování představujícího šikanu, smlouvání bitek apod.); f) Závislostní problematika (nadužívání alkoholu a drog s dopady do oblasti BESIP a majetkové trestné činy, aktivity podporující zákaz prodeje alkoholu dětem, zákaz hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování právního vědomí, systémové vzdělávání v této oblasti);
 
g) Prevence majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství, osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje).
 
Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.
 
Předkládány mohou být rovněž projekty zaměřené na dotisk již vyhotovených letáků v rámci projektů schválených v Programu v předchozích dvou letech (2022 a 2023).
 
Žadatelé o finanční prostředky z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:
Uzávěrka žádostí o finanční prostředky je stanovena do 31. ledna 2024
 
Případné dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575, 704 844 410; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz ).

JUDr. Michal Barbořík
ředitel

 
1 Čl.3 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu nejvyššího státního tajemníka a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra ze dne 30. června 2023, kterým se mění nařízení Ministerstva vnitra a společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.
 
2 Čl. 76 odst. 2 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu nejvyššího státního tajemníka a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra ze dne 30. června 2023, kterým se mění nařízení Ministerstva vnitra a společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

 
 


Odbor prevence kriminality, 6. prosinec 2023

vytisknout  e-mailem