Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence kriminality v resortu Ministerstva vnitra

Program MV v oblasti prevence kriminality 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2021


Praha 25. března 2021

Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2021

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (usnesení vlády č. 66 ze dne 25. ledna 2016), prodloužené usnesením vlády č. 652 ze dne 15. června 2020, vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2021. Finanční prostředky jsou určeny na preventivní projekty předložené organizačními útvary MV, Policie České republiky, organizační složky státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra.  

Po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality byl na webových stránkách MV vyhlášen Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2021. Na výzvu reagovaly 2 útvary Policejního prezidia ČR, 2 útvary MV ČR a 11 krajských ředitelství Policie ČR. Požadovaná částka na 37 projektů činí 3,687.538 Kč.

Pro rok 2021 byla vyčleněna částka 2,000.000 Kč. V rozpočtu PP ČR je navíc 292.664 Kč na projekty PP ČR na rok 2021 z nespotřebovaných výdajů Programu 2020 a z let předchozích. Z důvodu pozdního vyúčtování dále zůstává na účtu KŘP Moravskoslezského kraje 63.185,73 Kč, které budou, v případě podpory, použity k úhradě projektů tohoto kraje.

Posuzování Komise pro uvolňování vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality (dále jen „komise“) se řídilo zejména následujícím přístupem, který komise, v souladu s Podmínkami pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků, stanovila:

Podporovány budou:

Celostátní preventivní projekty, které jsou k dispozici všem KŘP, reagující na aktuální témata a související s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a schválenými prioritami ve výzvě.

Projekty zaměřené na následující prioritní oblasti:

a) Děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, trestná činnost páchaná dětmi, prevence závadového chování představujícího šikanu, smlouvání bitek apod.) – priorita pro rok 2021;

b) Senioři (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v on-line prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků);

c) Bezpečnost v digitálním prostředí(bezpečný pohyb v on-line prostředí, eliminace podvodného chování a kyberkriminality);

d) Závislostní problematika (alkohol a drogy za volantem, aktivity podporující zákaz prodeje alkoholu dětem, zákaz hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování právního vědomí, systémové vzdělávání v této oblasti);

e) Péče o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce s oběťmi, domácí násilí, práce policie ve vztahu k menšinám, eliminace rasových konfliktů, neakceptování agresivního chování včetně agresivity za volantem);

f) Prevence majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství, osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje).

Podporovány budou projekty, které lze v rámci dobré praxe využít na celém území ČR a které nejsou licenčně omezeny pouze na určité území.

Nebudou podporovány zejména:

a) projekty a položky, které jsou zaměřeny na propagaci P ČR a nemají vysloveně preventivní charakter; 

b) dále projekty KŘP, které se zabývají problematikou řešenou celorepublikovými projekty a kampaněmi;

c) projekty, které by měly být řešeny jednotně celorepublikově a jejich řešení v rámci jednotlivých krajů či dokonce jen územních odborů (navíc v každém regionu řešené jinak) není efektivní a správné;

d) opakující se projekty, které nemají dostatečně nastavena kritéria hodnocení efektivity a/nebo jejichž účinnost není dostatečně doložena, vydávání letáčků bez navazujících aktivit, dárků s logem PČR atd.;

Současně musí projekty navržené k poskytnutí finančních prostředků splňovat podmínky pro uvolňování prostředků a sledují schválené priority uvedené ve výzvě k předložení projektů a v podmínkách pro uvolňování prostředků čl. 2;

Členové komise se usnesli, že pokud některý z hodnocených projektů bude hodnocen v některém z hodnotících kritérií 0 body, nebude dále hodnocen; nejnižší počet bodů pro přidělení finančních prostředků je 30 bodů (včetně). Počet bodů je uveden v tabulce s podpořenými projekty a položkami.

Předseda komise informoval členy komise, že jako ředitel odboru prevence kriminality využil svého oprávnění a udělil zcela mimořádnou výjimku z důvodu komplikací spojených s pandemií nemoci COVID-19 z Podmínek pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2020, kdy je v čl. 6, odst. 2 uvedeno, že nepředložení finančního vyhodnocení a závěrečné zprávy nejpozději do 15. února 2021 bude mít za následek neposkytnutí finančních prostředků v roce 2021. Výjimka byla udělena Krajskému ředitelství Libereckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, a to na základě řádně odůvodněné žádosti o udělení výjimky.  Důvodem bylo zvážení reálného stavu pandemické situace, která trvá už druhým rokem, přičemž Policie ČR plní v této situaci zásadní úkoly v rozsahu zákona a opatření vlády ČR a je rovněž co do personálních zdrojů a organizace práce zásadně negativně ovlivněna souvisejícími omezujícími opatřeními. Zároveň ale platí, že v době konání této komise všechna krajská ředitelství požadované finanční vyhodnocení a závěrečnou zprávu předložila.

Ministr vnitra v souladu s doporučením komise schválil dne 22. března 2021 přidělení finančních prostředků ve výši 1,847.000 Kč na realizaci 22 projektů. U jednoho projektu doporučuje vyzvat žadatele k úpravě žádosti (do maximální výše cca 300.000 Kč odpovídající běžným standardům).   

Seznam projektů najdete zde, zápis z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality ze dne 16. března 2021 zde.
 

Nové

Doplnění výsledků resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality 
v roce 2021

Dne 29. dubna 2021 schválili členové komise per rollam přidělení finančních prostředků ve výši 299 379 Kč na projekt KŘP Královéhradeckého kraje. U tohoto projektu doporučila hodnoticí komise přepracování jeho rozpočtu. Žadatel předložil projekt s upraveným rozpočtem a splnil i další požadavky komise. Uvolnění finančních prostředků bylo odsouhlaseno ministrem vnitra.

Zápis z dodatečného jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality pro rok 2021 najdete zde, tabulku s rozpočtem zde.

Informuje: odbor prevence kriminality MV

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2021


Praha 19. listopadu 2020

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2021


V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020“ (usnesení vlády č. 66/2016), prodlouženou usnesením vlády č. 652 ze dne 15. června 2020, případně dalšími strategiemi a koncepcemi schválenými vládou ČR, které upravují působení resortu MV v oblasti prevence kriminality a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2021 (dále „Program“).

Účelově poskytnuté neinvestiční finanční prostředky (dále jen „finanční prostředky“) jsou určeny na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra[1], Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra[2].  Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:

a) Děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, trestná činnost páchaná dětmi, prevence závadového chování představujícího šikanu, smlouvání bitek apod.) – priorita pro rok 2021;

b) Senioři (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v on-line prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků);

c) Bezpečnost v digitálním prostředí(bezpečný pohyb v on-line prostředí, eliminace podvodného chování a kyberkriminality);

d) Závislostní problematika (alkohol a drogy za volantem, aktivity podporující zákaz prodeje alkoholu dětem, zákaz hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování právního vědomí, systémové vzdělávání v této oblasti);

e) Péče o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce s oběťmi, domácí násilí, práce policie ve vztahu k menšinám, eliminace rasových konfliktů, neakceptování agresivního chování včetně agresivity za volantem);

f) Prevence majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství, osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje).

Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.

Žadatelé o finanční prostředky z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Uzávěrka žádostí o finanční prostředky je stanovena na 31. ledna 2021.
 

Případné dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz ).

                       JUDr. Michal Barbořík
ředitel

Pozn.: Příjemci finančních prostředků z roku 2020 musí také dbát na to, aby dočerpali finanční prostředky a dokončili projekty, které byly schváleny v roce 2020, ale z důvodu nepříznivé pandemické situace nemohly být v roce 2020 realizované (a byla jim z toho důvodu prodloužena platnost do roku 2021).

 

[1] Čl. 3 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Čl. 76 odst. 2 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, ve znění pozdějších předpisů


Odbor prevence kriminality, 30. dubna 2021

vytisknout  e-mailem