Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence kriminality v resortu Ministerstva vnitra

Program MV v oblasti prevence kriminality 

Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2024

Praha 14. května 2024

Doplnění výsledků resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2024

Dne 14. května  2024 schválili členové Komise pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality per rollam přidělení finančních prostředků ve výši Kč 300 000 na projekt KŘP Pardubického kraje. U tohoto projektu doporučila hodnotící komise přepracování rozpočtu projektu. Žadatel předložil projekt s upraveným rozpočtem a splnil tak požadavky komise. Uvolnění finančních prostředků bylo odsouhlaseno vrchním ředitelem sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání.

Zápis z dodatečného jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality pro rok 2024 – zde

Tabulka s rozpočtem – zde

                                                                                               JUDr. Michal Barbořík
                                                                                                          ředitel


Informuje: odbor prevence kriminality
 

Praha 19. dubna 2024

Výsledky resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2024

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027, schválenou usnesením vlády č. 276 ze dne 6. dubna 2022, vyčlenilo Ministerstvo vnitra finanční prostředky na resortní program v oblasti prevence kriminality v roce 2024. Finanční prostředky jsou určeny na preventivní projekty předložené organizačními útvary MV, Policie České republiky, organizačními složkami státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyšší a střední policejní školy Ministerstva vnitra.  

Po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality byl na webových stránkách MV vyhlášen Program Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2024.  Na výzvu reagovalo Policejní prezidium ČR a 13 krajských ředitelství Policie ČR.  Požadovaná částka na 29 projektů činila 2,976.089 Kč.

Pro rok 2024 byla na Program MV v oblasti prevence kriminality vyčleněna částka 1,500.000 Kč. V rozpočtu PP ČR je navíc 1.849 Kč na projekty PP ČR na rok 2024 z nespotřebovaných výdajů Programu 2023 a z let předchozích.  Z důvodu nesprávného finančního vyhodnocení projektu z roku 2023 zůstává na účtu KŘP Pardubického kraje nevyužitých 3.980 Kč a na účtu KŘP hl. m. Prahy 44.592 Kč, které budou použity k úhradě projektů těchto krajů.  

Posuzování Komise pro uvolňování vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality (dále jen „komise“) se řídilo zejména následujícím přístupem, který komise, v souladu s Podmínkami pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků, stanovila:

Podporovány budou:

Celostátní preventivní projekty, které jsou k dispozici všem KŘP, reagující na aktuální témata a související s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 a schválenými prioritami ve výzvě.

Projekty zaměřené na následující prioritní oblasti:

a) Aktuální hrozby v kyberprostoru (bezpečný pohyb v on-line prostředí, eliminace podvodného chování a kyberkriminality, nové hrozby – smishing, spoofing, vishing,
phishing a legalizace výnosů TČ, sexting a mravnostní trestná činnost v digitálním prostředí) – priorita pro rok 2024. 

b) Eliminace bezpečnostních hrozeb a dopadů potencionální kriminality v souvislosti s migrační politikou a integrací občanů Ukrajiny na našem území (osvěta příslušníků jiných států v právním prostředí ČR, osvěta v bezpečném pohybu v silničním provozu, cizinecká problematika, hate-crime apod.).

c) Péče o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce s oběťmi, domácí násilí, práce policie ve vztahu k menšinám, eliminace rasových konfliktů, neakceptování agresivního chování).

d) Senioři (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v on-line prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků). 

e) Děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, děti a domácí násilí, trestná činnost páchaná dětmi, prevence závadového chování představujícího šikanu, smlouvání bitek apod.).  
 
f) Závislostní problematika (nadužívání alkoholu a drog s dopady do oblasti BESIP a majetkové trestné činy, aktivity podporující zákaz prodeje alkoholu dětem, zákaz hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování právního vědomí, systémové vzdělávání v této oblasti).  

g) Prevence majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství, osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje).

Podporovány budou projekty, které lze v rámci dobré praxe využít na celém území ČR a nejsou licenčně omezeny pouze na určité území.

  • Nebudou podporovány zejména[1]:

a)  projekty a položky, které jsou zaměřeny na propagaci P ČR a nemají vysloveně preventivní charakter; 

b)  dále projekty KŘP, které se zabývají problematikou řešenou celorepublikovými projekty a kampaněmi;

c)  projekty, které by měly být řešeny jednotně celorepublikově a jejich řešení v rámci jednotlivých krajů či dokonce jen územních odborů (navíc v každém regionu řešené jinak) není efektivní a správné;

d) opakující se projekty, které nemají nastavena kritéria hodnocení efektivity a/nebo jejichž účinnost není dostatečně doložena, vydávání letáčků bez navazujících aktivit, dárků s logem PČR (až na výjimky), atd..

  • Současně musí projekty navržené k poskytnutí finančních prostředků splňovat podmínky pro uvolňování prostředků a sledují schválené priority uvedené ve výzvě k předložení projektů a v podmínkách pro uvolňování prostředků čl. 2 (viz přílohy).
  • Členové komise se usnesli, že pokud některý z hodnocených projektů bude hodnocen v některém z hodnotících kritérií 0 body, nebude dále hodnocen; nejnižší počet bodů pro přidělení finančních prostředků je 30 bodů (včetně). Počet bodů je uveden v tabulce s podpořenými projekty a položkami.

Vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání v souladu s doporučením komise schválil dne 18. dubna 2024 přidělení finančních prostředků ve výši 1,553.048 Kč na realizaci 19 projektů.  

U jednoho projektu doporučuje vyzvat žadatele k úpravě žádosti (do maximální výše cca 300.000 Kč odpovídající běžným standardům).

Seznam projektů najdete zde.

Zápis z jednání Komise pro uvolňování účelově vyčleněných prostředků na realizaci Programu MV v oblasti prevence kriminality ze dne 8. dubna 2024 – zde.

Informuje: odbor prevence kriminality MV

 

[1] Nad rámec schválených Podmínek pro uvolňování účelově vyčleněných finančních prostředků na realizaci resortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality v roce 2024 (dále jen „Podmínky“)

Vyhlášení Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2024

Praha 5. prosince 2023
V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027, schválenou usnesením vlády č. 276 ze dne 6. dubna 2022, případně dalšími strategiemi a koncepcemi schválenými vládou ČR, které upravují působení rezortu MV v oblasti prevence kriminality a po dohodě s Metodickou radou Policie ČR pro prevenci kriminality informuji o vyhlášení rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2024 (dále „Program“).
 
Účelově poskytnuté finanční prostředky (dále jen „finanční prostředky“) jsou určeny na projekty předložené útvary Ministerstva vnitra1, Policie České republiky, organizační složkou státu Muzeum Policie České republiky, Policejní akademie České republiky v Praze a vyššími a středními policejními školami Ministerstva vnitra2. Jednotlivé projekty, na které budou uvolňovány finanční prostředky, musí být zaměřeny k podpoře a rozvíjení aktivit v následujících oblastech preventivního působení:
 
a) Aktuální hrozby v kyberprostoru (bezpečný pohyb v on-line prostředí, eliminace podvodného chování a kyberkriminality, nové hrozby - smishing, spoofing, vishing, phishing a legalizace výnosů TČ, sexting a mravnostní trestná činnost v digitálním prostředí) – priorita pro rok 2024;
 
b) Eliminace bezpečnostních hrozeb a dopadů potencionální kriminality v souvislosti s migrační politikou a integrací občanů Ukrajiny na našem území (osvěta příslušníků jiných států v právním prostředí ČR, osvěta v bezpečném pohybu v silničním provozu, cizinecká problematika, hate-crime apod.);
 
c) Péče o oběti trestných činů, vzájemná tolerance a potlačování agresivity (práce s oběťmi, domácí násilí, práce policie ve vztahu k menšinám, eliminace rasových konfliktů, neakceptování agresivního chování);
 
d) Senioři (senioři jako zvlášť zranitelné oběti, podvody na seniorech, senioři v on-line prostředí, ochrana majetku a finančních prostředků);
 
e) Děti (děti jako zvlášť zranitelné oběti, děti a domácí násilí, trestná činnost páchaná dětmi, prevence závadového chování představujícího šikanu, smlouvání bitek apod.); f) Závislostní problematika (nadužívání alkoholu a drog s dopady do oblasti BESIP a majetkové trestné činy, aktivity podporující zákaz prodeje alkoholu dětem, zákaz hazardního hraní u dětí, prevence rizik a zvyšování právního vědomí, systémové vzdělávání v této oblasti);
 
g) Prevence majetkové trestné činnosti (včetně poškozování cizí věci a sprejerství, osvětové a edukační aktivity, informace a rady pro veřejnost, inovativní nástroje).
 
Vítané jsou inovativní přístupy k řešení uvedených oblastí preventivního působení.
 
Předkládány mohou být rovněž projekty zaměřené na dotisk již vyhotovených letáků v rámci projektů schválených v Programu v předchozích dvou letech (2022 a 2023).
 
Žadatelé o finanční prostředky z Programu se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:
Uzávěrka žádostí o finanční prostředky je stanovena do 31. ledna 2024
 
Případné dotazy směřujte na Mgr. Ivu Fürbacherovou (tel. 832 575, 704 844 410; e-mail: iva.furbacherova@mvcr.cz ).

JUDr. Michal Barbořík
ředitel

 
1 Čl.3 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu nejvyššího státního tajemníka a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra ze dne 30. června 2023, kterým se mění nařízení Ministerstva vnitra a společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.
 
2 Čl. 76 odst. 2 přílohy k nařízení Ministerstva vnitra a společnému služebnímu předpisu nejvyššího státního tajemníka a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra ze dne 30. června 2023, kterým se mění nařízení Ministerstva vnitra a společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 23/2016, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů.

 
 


Odbor prevence kriminality, 19. dubna 2024

vytisknout  e-mailem