Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence kriminality na regionální a lokální úrovni

Metodiky, doporučení a krajské koncepce prevence kriminality 

  • Doporučení a metodika k tvorbě koncepcí prevence kriminality
  • Typy projektů prevence kriminality
  • Ochrana osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů
  • Krajské koncepce prevence kriminality
  • Mapy rizikovosti
  • Průmyslové zóny
  • Výzkumy postojů občanů k prevenci kriminality

Doporučení a metodika k tvorbě koncepcí prevence kriminality

Typy projektů prevence kriminality

Ochrana osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

Ochrana osobních údajů v oblasti využívání kamerových systémů

V poslední době se velmi množí dotazy starostů měst a obcí na legální možnosti instalace, provozování, monitorování a zejména zaznamenávání a archivaci událostí z kamerových systémů. Z tohoto důvodu zpracoval odbor bezpečnostní politiky prevence kriminality MV následující informace.

 

Krajské koncepce prevence kriminality

Krajské koncepce prevence kriminality

Archiv

  

Mapy rizikovosti

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra (OPK MV) zpracoval údaje (indexy) kriminality, nezaměstnanosti, vyplacených sociálních dávek (závislých na výši příjmu) a rizikovosti (součet předchozích indexů) ze statistických podkladů Policejního prezidia ČR (PP ČR), Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Generálního ředitelství Úřadu práce (GŘ ÚP) a Českého statistického úřadu (ČSÚ). Indexy jsou využívány pro potřeby OPK MV při hodnocení projektů prevence kriminality. Je možné je také využít při zpracování bezpečnostních analýz. Ve spolupráci s Odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV byla nově vytvořena mapa, která uvedené indexy zobrazuje na úrovni okresů.

Mapa zobrazuje situaci v roce 2022, vlevo je možné si vybrat konkrétní index, spodní grafy zobrazují hodnoty za období 2016–2022 za celou Českou republiku, a s použitím funkce „Výběr“ také pro konkrétní jednotlivé okresy. Mapa pod názvem Index rizikovosti je dostupná v Atlasu veřejnésprávyZDE.

Index kriminality je počítán z „živých“ dat databáze PP ČR obvykle v lednu následujícího roku a je spočítán jako podíl počtu trestných činů na 10 tis. obyvatel dle dat ČSÚ.

Index nezaměstnanosti je počítán z dat poskytnutých ze strany GŘ ÚP a je spočítán jako podíl počtu nezaměstnaných na 10 tis. obyvatel dle dat ČSÚ.

Index vyplacených sociálních dávek je počítán z dat poskytnutých ze strany MPSV a je spočítán jako podíl počtu dávek na 1 tis. obyvatel dle dat ČSÚ.

Index rizikovosti je součtem předchozích 3 indexů.


Starší zobrazení indexů ve statických mapách za jednotlivé roky:

Mapy rizikovosti za rok 2020
Mapy rizikovosti za rok 2019

Průmyslové zóny

Aktualizovaná Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

MV v roce 2017 ve spolupráci s dalšími relevantními subjekty vytvořilo Metodickou příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami (dále jen "Metodická příručka"), a to v návaznosti na skutečnost, že některé obce a města sousedící s průmyslovými zónami byly zatíženy vyšší kriminalitou a dalšími negativními jevy, včetně porušování právních předpisů, a to kvůli zvýšené koncentraci osob, jež s příslušným regionem nejsou spojeny pevnějšími osobními či rodinnými vazbami. Zástupci samospráv požádali MV mj. o zpracování Metodické příručky, která popíše možnosti měst a obcí, jak výše uvedený stav řešit, respektive včasně přijatými opatřeními mu předejít.

V roce 2020 byla provedena aktualizace Metodické příručky a její rozšíření o nová relevantní témata.

Metodická příručka poskytuje samosprávám, v jejichž blízkosti  jsou průmyslové zóny, souhrnné, přehledné a aktuální informace (legislativní a metodické), jak předcházet vzniku bezpečnostních a dalších problémů (integrace cizinců, vymáhání práva, zdravotní péče, ubytování cizinců, integrace dětí cizinců do školského systému, průmyslové zóny z pohledu územního plánování atd.), případně, jak tyto vzniklé problémy efektivně řešit, kde hledat pomoc při jejich řešení (např. Centra na podporu integrace cizinců), a to vše ve znění předpisů účinných ke dni 1. listopadu 2020.

Metodická příručka je ke stažení ZDE.

Výzkumy postojů občanů k prevenci kriminality

Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 2020

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra nechal zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřený na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky.

Výzkum s názvem „Názory a postoje obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí“ provedla na základě výběrového řízení firma ppm factum research s.r.o., se sídlem v Praze. V srpnu 2020 proběhl sběr dat a v září 2020 byla vytvořena zpráva, která má dvě části. Dotazováno bylo 3 045 obyvatel ČR, dotazování probíhalo v každém ze 14 krajů včetně hlavního města Prahy. Odpovědi byly dále tříděny také dle pohlaví, věku či vzdělání.

Dotazník připravilo Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve spolupráci se členy Republikového výboru pro prevenci kriminality. Partnerem realizovaného výzkumu je Institut pro kriminologii a sociální prevenci (výzkumné pracoviště Ministerstva spravedlnosti), který také provede podrobnou interpretaci získaných dat a výsledek předá k využití Ministerstvu vnitra a vrcholnému meziresortnímu poradnímu orgánu Republikovému výboru pro prevenci kriminality.

Zjištění průzkumu byla rozdělena do 5 kapitol: 1. Prevence kriminality, 2. Vlivy na kriminalitu, 3. Vnímání a hodnocení policie, 4. Občané a kriminalita, 5. Postoje k vybraným tématům.

Průzkum byl realizován v rámci plnění úkolů Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 a byl realizován celkem 4 krát, a to v letech 2017-2020. V letech 2017 a 2020 proběhlo velké dotazníkové šetření, v letech 2018 a 2019 byla realizována menší omnibusová šetření. Závěry v roce 2020 obsahují srovnání a ukázky trendů za celé 4leté období.

Podrobnější informace naleznete v hlavních zjištěních (pdf, 1 MB) a ve zprávě z průzkumu (pdf, 2 MB).

Informace o zjištěních v jednotlivých krajích naleznete v krajských zprávách:


Výzkumy postojů občanů k prevenci kriminality 

vytisknout  e-mailem