Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přestupky podle § 13 zákona č. 451/1991 Sb.

Přestupky podle § 13 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (dále je „zákon“)

Přestupku podle zákona se může dopustit:

 1. Fyzická osoba, která má učinit prohlášení podle zákona, se dopustí přestupku tím, že v úmyslu dosáhnout přijetí do některé z funkcí podle zákona nebo v ní setrvat, uvede v prohlášení nesprávný údaj nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají.
   
 2. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, vůči níž je osoba, která má splňovat některé další předpoklady pro zastávání určené funkce podle zákona, v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, se podle zákona dopustí přestupku tím, že:
 • nevyžádá předložení dokladů o splnění předpokladů pro výkon funkce;
 • neučiní stanovená opatření, přestože si je vědoma, že osoba, která zastává tuto funkci, nesplňuje předpoklady pro její výkon.

Správní orgán příslušný k projednání přestupku podle zákona:

Správním orgánem příslušným k projednání přestupku podle zákona je obecní úřad obce s rozšířenou působností, určený podle těchto kritérií:

 1. obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu došlo ke spáchání přestupku;


  nelze-li takový úřad určit

 2. obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu, má nebo naposledy měla fyzická osoba podezřelá z přestupku trvalý pobyt;

  obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má nebo naposledy měla právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podezřelá z přestupku své sídlo, vykonává nebo vykonávala činnost, nebo má či měla svůj majetek.

  Pokud nelze obecní úřad obce s rozšířenou působností podle těchto kritérií určit nebo je více příslušných úřadů, přestupek projedná ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu vyšel přestupek najevo.

Pokuta

Za přestupky podle zákona lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, obecní úřad může stanovit lhůtu odlišnou. V případě, že není pokuta ve stanovené lhůtě zaplacena, bude provedena exekuce.

vytisknout  e-mailem