Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled států a kategorií státních příslušníků, kteří jsou nebo mohou být vyňati z povinnosti dokládat doklad o cestovním zdravotním pojištění na základě mezinárodní smlouvy

Bosna a Hercegovina

Státním příslušníkům Bosny a Hercegoviny je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost. Dále cizinec musí prokázat, že je v Bosně a Hercegovině zdravotně pojištěn, a to jedním z následujících dokladů Bosny a Hercegoviny: doklad o přiznání důchodu, zdravotní průkaz pojištěnce nebo potvrzení o zaměstnání.

Černá Hora

Státním příslušníkům Černé Hory je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář MNE/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Chorvatsko

Státním příslušníkům Chorvatska je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář HR/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Japonsko

 1. Vyslaní zaměstnanci japonského zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné
  Japonští občané, kteří jsou zaměstnáni na území Japonska a jsou vysláni svým zaměstnavatelem na území ČR, aby zde pro něj vykonávali smluvní činnost, nebo japonští občané, kteří na území Japonska vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a dočasně ji budou vykonávat na území ČR, jsou vyňati z povinnosti předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář  J/CZ101, jako doklad o tom, že se na něj vztahuje režim smlouvy.

 2. Rodinní příslušníci vyslaných zaměstnanců japonského zaměstnavatele a osob samostatně výdělečně činných
  Tito rodinní příslušníci předloží namísto dokladu o cestovním zdravotním pojištění potvrzení o svém zapojení do systému veřejné zdravotnické péče v Japonsku vystavené japonským velvyslanectvím a dále potvrzený formulář J/CZ 101, který bude vystaven na jméno osoby, od které je jejich zapojení do systému veřejné zdravotnické péče v Japonsku odvozeno.

 3. Zaměstnanci tuzemského zaměstnavatele a jejich rodinní příslušníci
  Občané Japonska, kteří jsou na území České republiky v postavení zaměstnanců u tuzemského zaměstnavatele [tedy nejde o vyslané pracovníky nebo občany Japonska, kteří na území Japonska vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a dočasně ji budou vykonávat na území ČR (nepředloží tedy formulář J/CZ101) – viz bod 1], spadají do českého systému veřejného zdravotního pojištění. Do tohoto systému pak na základě čl. 11 a 6 smlouvy spadají i jejich rodinní příslušníci (doprovázející manžel/ka a děti). Tyto osoby tedy předloží průkaz pojištěnce jedné z českých pojišťoven provozujících veřejné zdravotní pojištění.

 4. Ostatní občané Japonska nespadající pod body 1. - 3.
  U občanů Japonska, kteří nespadají do některé z kategorií uvedených v předchozích bodech, bude v zásadě vyžadován doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, pokud případně nebude prokázána jiná z výjimek uvedená v § 180j odst. 4 téhož zákona.

 

Kuba

Státním příslušníkům Kuby je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to již na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost.

Makedonie

Státním příslušníkům Makedonie je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář RM/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Spojené státy americké

Občané USA vykonávající na území České republiky výdělečnou činnost jsou účastni systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, a to od 1. 5. 2016. Tyto osoby na důkaz této skutečnosti předkládají průkaz pojištěnce jedné z českých pojišťoven provozujících veřejné zdravotní pojištění. Nepojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění zůstávají vyslaní zaměstnanci (čl. 8 Smlouvy) a osoby, kterým byla udělena výjimka (čl. 10 smlouvy). Vyslaní zaměstnanci a osoby, kterým byla udělena výjimka, prokazují svou neúčast v systému českého veřejného zdravotního pojištění formulářem USA/CZ1 nadepsaným „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům/ Certificate of coverage“. Tyto osoby jsou i nadále povinny doložit doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j odst. 1 ZPC, je – li náležitostí žádosti.

Srbsko

Státním příslušníkům Srbska je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář YU/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Turecko

Státním příslušníkům Turecka je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář TR/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

 

Stipendijní program ERASMUS (ERASMUS-MUNDUS)

Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia v rámci stipendijního programu Erasmus + nebo ještě probíhajícího programu Erasmus-Mundus, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný zastupitelskému úřadu před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území.

Držitel Evropského zdravotního průkazu EHIC

Občan třetí země, kterému byla vydána karta EHIC v jiném členském státě EU, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle  § 180j odst.1 zákona o pobytu cizinců, a to z důvodu uvedených v § 180j odst. 4 téhož zákona (z důvodu existence mezinárodní smlouvy – tj. Smlouvy o Evropské unii).

Fulbrightův stipendijní program
- doklad o zdravotním pojištění Fulbrightovy komise předkládaný stipendisty, stážisty a dalšími cizinci, kteří získali toto stipendium

Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia jako stipendisté, stážisté apod., kteří získali stipendium od Fulbrightova programu, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný ZÚ před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území. Fulbrightova komise vydává těmto cizincům pro účely žádosti o vydání víza nebo povolení k pobytu „Potvrzení o zajištění finančních prostředků a účelu pobytu“. Vynětí z povinnosti předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění však neplatí pro rodinné příslušníky stipendistů Fulbrightova programu.

Dřívější program "Mládež v akci" Evropské komise
- zdravotní pojištění sjednané s pojišťovnou AXA pro účastníky akce Evropská dobrovolná služba

Evropská komise (Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast - EACEA) uzavřela skupinovou pojistnou smlouvu ve prospěch účastníků akce Evropské dobrovolné služby garantovanou společností AXA Belgie. Pokud je k žádosti podané účastníkem dobíhajícího programu Mládež v akci, akce Evropská dobrovolná služba, předložen doklad o zmíněném pojištění, nevyžaduje se další doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění pro účastníka uvedené akce se v průběhu jeho účasti v tomto programu vztahuje rovněž na jeho manžela/manželku, za stanovených podmínek na partnera/partnerku a dále na děti účastníka Evropské dobrovolné služby a děti jeho manžela/manželky či partnera / partnerky. Tento program je od roku 2014 nahrazován programem Erasmus+.

 


Odbor azylové a migrační politiky, 26. července 2016

vytisknout  e-mailem