Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled států a kategorií státních příslušníků, kteří jsou nebo mohou být vyňati z povinnosti dokládat doklad o cestovním zdravotním pojištění na základě mezinárodní smlouvy

Albánie

Státním příslušníkům Albánské republiky je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však musí cizinec předložit formulář AL/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn. popř. předloží tzv. "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", není doba platnosti případně vystaveného "Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR" rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.
 

Bosna a Hercegovina

Státním příslušníkům Bosny a Hercegoviny je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost. Dále cizinec musí prokázat, že je v Bosně a Hercegovině zdravotně pojištěn, a to jedním z následujících dokladů Bosny a Hercegoviny: doklad o přiznání důchodu, zdravotní průkaz pojištěnce nebo potvrzení o zaměstnání.
 

Černá Hora

Státním příslušníkům Černé Hory je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář MNE/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", není doba platnosti případně vystaveného "Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR" rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.
 

Chorvatsko

Státním příslušníkům Chorvatska je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář HR/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", není doba platnosti případně vystaveného "Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR" rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.
 

Japonsko

 1. Vyslaní zaměstnanci japonského zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné
  Japonští občané, kteří jsou zaměstnáni na území Japonska a jsou vysláni svým zaměstnavatelem na území ČR, aby zde pro něj vykonávali smluvní činnost, nebo japonští občané, kteří na území Japonska vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a dočasně ji budou vykonávat na území ČR, jsou vyňati z povinnosti předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář  J/CZ101, jako doklad o tom, že se na něj vztahuje režim smlouvy.

 2. Rodinní příslušníci vyslaných zaměstnanců japonského zaměstnavatele a osob samostatně výdělečně činných
  Tito rodinní příslušníci předloží namísto dokladu o cestovním zdravotním pojištění potvrzení o svém zapojení do systému veřejné zdravotnické péče v Japonsku vystavené japonským velvyslanectvím a dále potvrzený formulář J/CZ 101, který bude vystaven na jméno osoby, od které je jejich zapojení do systému veřejné zdravotnické péče v Japonsku odvozeno.

 3. Zaměstnanci tuzemského zaměstnavatele a jejich rodinní příslušníci
  Občané Japonska, kteří jsou na území České republiky v postavení zaměstnanců u tuzemského zaměstnavatele [tedy nejde o vyslané pracovníky nebo občany Japonska, kteří na území Japonska vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a dočasně ji budou vykonávat na území ČR (nepředloží tedy formulář J/CZ101) – viz bod 1], spadají do českého systému veřejného zdravotního pojištění. Do tohoto systému pak na základě čl. 11 a 6 smlouvy spadají i jejich rodinní příslušníci (doprovázející manžel/ka a děti). Tyto osoby tedy předloží průkaz pojištěnce jedné z českých pojišťoven provozujících veřejné zdravotní pojištění.

 4. Ostatní občané Japonska nespadající pod body 1. - 3.
  U občanů Japonska, kteří nespadají do některé z kategorií uvedených v předchozích bodech, bude v zásadě vyžadován doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, pokud případně nebude prokázána jiná z výjimek uvedená v § 180j odst. 4 téhož zákona
   

Republika Severní Makedonie

Státním příslušníkům Republiky Severní Makedonie je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář RM/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", není doba platnosti případně vystaveného "Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR" rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.
 

Spojené státy americké

Občané USA vykonávající na území České republiky výdělečnou činnost jsou účastni systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, a to od 1. 5. 2016. Tyto osoby na důkaz této skutečnosti předkládají průkaz pojištěnce jedné z českých pojišťoven provozujících veřejné zdravotní pojištění. Nepojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění zůstávají vyslaní zaměstnanci (čl. 8 Smlouvy) a osoby, kterým byla udělena výjimka (čl. 10 smlouvy). Vyslaní zaměstnanci a osoby, kterým byla udělena výjimka, prokazují svou neúčast v systému českého veřejného zdravotního pojištění formulářem USA/CZ1 nadepsaným "Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům / Certificate of coverage". Tyto osoby jsou i nadále povinny doložit doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j odst. 1 ZPC, je - li náležitostí žádosti.
 

Srbsko

Státním příslušníkům Srbska je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář YU/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", není doba platnosti případně vystaveného "Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR" rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.
 

Tuniská republika

Státním příslušníkům Tuniské republiky je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení a vztahuje se na státní příslušníky Tunisu, stejně jako na uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti bydlící na území ČR, a na jejich rodinné příslušníky. Dle Sdělení MZV č. 10/2018 Sb.m.s. k provádění výše uvedené smlouvy jsou styčnými místy: Česká správa sociálního zabezpečení pro dávky v nemoci, v mateřství, dávky při invaliditě, ve stáří a pro pozůstalé a pro peněžité dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání poskytované z nemocenského a důchodového pojištění, dále Úřad práce České republiky - generální ředitelství pro pohřebné, dávky v nezaměstnanosti a přídavky na děti, a dále Centrum mezistátních úhrad pro věcné dávky v nemoci a mateřství, při pracovních úrazech a nemocích z povolání poskytované ze zdravotního pojištění.

Aby oprávněná osoba mohla pobírat peněžité dávky nemocenského pojištění po dobu pobytu na území ČR, musí se obrátit na instituci dle místa pobytu s dokladem potvrzujícím pracovní neschopnost, těhotenství nebo porod, které v souladu s právními předpisy vydal ošetřující lékař. Tuniský pojištěnec by se měl prokázat Potvrzením o registraci vydaným českou zdravotní pojišťovnou, u které se měl před návštěvou zdravotnického zařízení registrovat a předložit tam svůj formulář TN/CZ 111. V urgentních případech se může prokázat přímo formulářem TN/CZ 111. Potvrzení o registraci musí obsahovat definovaný rozsah péče, české číslo pojištěnce a dobu platnosti. Tuniský pojištěnec pak bude mít také vystavený speciální Průkaz pojištěnce pro cizince ze smluvních států v ČR, např. u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (TP - S) žluté barvy.

Zvláštní pravidla:

 • osoba zaměstnaná na území ČR podnikem, který ji vyslal na území ČR, aby zde provedla určenou práci, a tato práce nepřekračuje 36 měsíců (a není vyslána, aby nahradila jinou osobu, která dovršila dobu svého vyslání), bude pojištěna podle tuniských právních předpisů,

 • OSVČ, která vykonává svou samostatnou výdělečnou činnost na území ČR, nadále podléhá právním předpisům Tunisu, za předpokladu, že očekáváné trvání této činnosti nepřekračuje 24 měsíců,

 • osoba, která je členem posádky, která cestuje nebo létá pro podnik provádějící na svůj nebo cizí účet mezinárodní přepravu osob nebo zboží, podléhá právním předpisům smluvního státu, na jehož území má tento podnik sídlo, nicméně osoba zaměstnaná pobočkou nebo stálým zastoupením, které má tento podnik na území druhého smluvního státu, než má své sídlo, podléhá právním předpisům smluvního státu, kde se nachází pobočka nebo stálé zastoupení. Dále osoba zaměstnaná převážně na území toho smluvního státu, ve kterém bydlí, podléhá právním předpisům tohoto smluvního státu, i když podnik který ji zaměstnává, nemá na území tohoto smluvního státu ani sídlo ani pobočku nebo stálé zastoupení,

 • státní úředníci a osoby za takové považované vyslaní Tuniskou republikou na území ČR podléhají právním předpisům Tuniské republiky,

 • osoba, která vykonává svou činnost na palubě námořní lodi nikoli jen přechodně, podléhá právním předpisům smluvního státu, pod jehož vlajkou loď pluje, Osoba zaměstnaná při nakládce a vykládce, jakož i při opravách lodí nebo ve službách dozoru v přístavu, podléhá právním předpisům státu, ve které se nachází daný přístav.
   

Turecko

Státním příslušníkům Turecka je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář TR/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale "Potvrzení o registraci" nebo "Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR", není doba platnosti případně vystaveného "Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR" rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.
 

Stipendijní program ERASMUS (ERASMUS-MUNDUS)

Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia v rámci stipendijního programu Erasmus + nebo ještě probíhajícího programu Erasmus-Mundus, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný zastupitelskému úřadu před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území.
 

Držitel Evropského zdravotního průkazu EHIC (nebo GHIC)

Občan třetí země, kterému byla vydána karta EHIC v jiném členském státě EU, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle  § 180j odst.1 zákona o pobytu cizinců, a to z důvodu uvedených v § 180j odst. 4 téhož zákona (z důvodu existence mezinárodní smlouvy - tj. Smlouvy o Evropské unii). Totéž platí pro občana třetího státu, pokud mu byla vydána ve Velké Británii karta GHIC (Global Health Insurance Card). 
 

Fulbrightův stipendijní program
- doklad o zdravotním pojištění Fulbrightovy komise předkládaný stipendisty, stážisty a dalšími cizinci, kteří získali toto stipendium

Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia jako stipendisté, stážisté apod., kteří získali stipendium od Fulbrightova programu, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný ZÚ před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území. Fulbrightova komise vydává těmto cizincům pro účely žádosti o vydání víza nebo povolení k pobytu "Potvrzení o zajištění finančních prostředků a účelu pobytu". Vynětí z povinnosti předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění však neplatí pro rodinné příslušníky stipendistů Fulbrightova programu.
 

Program Evropský sbor solidarity
- akce dobrovolnická činnost

Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání dlouhodobého pobytu za účelem studia z titulu výkonu dobrovolnické činnosti  v rámci  akce "dobrovolnická činnost" v programu Evropský sbor solidarity nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný zastupitelskému úřadu před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 21. prosince 2021

vytisknout  e-mailem