Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předkládací zpráva

V souladu s usnesením vlády ze dne 25. srpna 2004 č. 794 bod III. 2 k "Modelovému mezioborovému projektu k vytvoření právního rámce a metodických postupů pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí", předkládá ministr vnitra vládě každoročně "Informaci o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí " (dále jen "Informace").  

První Informace - stav ke dni 31. prosince 2004 byla předložena vládě České republiky dne 20. dubna 2005 . Další Informace byly předloženy v letech 2005 – 2009. Šestá Informace o plnění opatření při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2009 byla předložena vládě České republiky dne 9. dubna 2010.

Tato, v pořadí již sedmá Informace, dokumentuje pokrok dosažený na poli ochrany před domácím násilím a nápravy jeho následků v roce 2010. Za nejvýznamnější přínos je třeba považovat možnost srovnání a hodnocení aplikace zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou před domácím násilím, který nabyl účinnosti 1. ledna 2007. Rok 2010 byl již čtvrtým rokem aplikace právní úpravy, která vytváří možnost zásahu státu do vztahu osob, mezi nimiž dochází k domácímu násilí prostřednictvím krátkodobého vykázání násilné osoby z obydlí, které sdílí s osobou ohroženou. Opomenout nelze též přijetí zákona č. 273/2008, o Policii České republiky, který přinesl zjednodušení postupu při aplikaci institutu vykázání. Za důležité lze považovat rovněž přijetí nového trestního kodexu, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který s účinností k 1. lednu 2010 zavedl nový trestný čin Nebezpečné pronásledování.

Informace vychází z podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra, Policie České republiky, krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností, dále ze statistických výkazů Policie České republiky a Ministerstva spravedlnosti a údajů nestátních neziskových organizací či Asociace pracovníků intervenčních center.

Přílohy obsahují :

1. údaje o plnění opatření při odhalování a stíhání případů domácího násilí v roce 2010
2. vybraná statistická data – skutkové podstaty tr. činů Týrání osoby žijící ve společném obydlí (dále jen „společné obydlí“) podle § 199 trestního zákona a Nebezpečné pronásledování podle § 354 trestního zákona
3. vyhodnocení řízení ve věcech přestupků proti občanskému soužití, které mají souvislost s domácím násilím
4. aktualizovaný přehled koordinátorů pro problematiku domácího násilí v jednotlivých krajích České republiky včetně adresáře intervenčních center, sociálních zařízení poskytujících pomoc osobám ohroženým domácím násilím.

Informace je určena k využití v praxi rozhodovacích orgánů veřejné správy, místní samosprávy, nestátních organizací, příslušných profesních komor, dále jako zdroj informací o současné situaci v oblasti ochrany před domácím násilím a pomoci jeho obětem, o mezioborovém přístupu k problému násilí a zejména jako podkladový materiál pro zprávy o plnění závazků přijatých Českou republikou v ratifikovaných mezinárodních úmluvách.

 

vytisknout  e-mailem