Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přechodný pobyt

  1. Potvrzení o přechodném pobytu občana EU
  2. Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

English English

Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

Žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU (kdo je rodinným příslušníkem občana EU - viz oddíl „kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník), se podává na tiskopisu Žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie.

Žádost bude doložena:

Náležitosti žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být předloženy v originále. Všechny předkládané dokumenty také musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy.

Žádost se podává na území osobně na kterémkoli pracovišti MV ČR, a to do 3 měsíců ode dne vstupu na území. Pokud se cizinec stane rodinným příslušníkem občana EU v průběhu pobytu na území, je povinen požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se stal rodinným příslušníkem občana EU. Pokud se cizinec stane rodinným příslušníkem občana EU v průběhu pobytu na území a má jiné oprávnění k pobytu, je povinen požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne uplynutí platnosti tohoto oprávnění. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu.

Žádost se vyřizuje ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o podání žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU osvědčí MV ČR vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu, a to ve formě víza k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti; to neplatí, jde-li o cizince zařazeného do informačního systému smluvních států, kterému se vydá pouze potvrzení o oprávnění k pobytu. Platnost dokladu nebo potvrzení osvědčujícího oprávnění pobývat na území zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o žádosti.

Po kladném vyřízení žádosti je žadatel vyzván pracovištěm odboru azylové a migrační politiky MV ČR telefonicky nebo písemně k převzetí Průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana EU se vydává na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana EU,  nejdéle na 5 let.

MV ČR vydá cizinci zároveň s povolením automaticky také rodné číslo.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 29. ledna 2020

vytisknout  e-mailem