Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přechodný pobyt

 1. Osvědčení o registraci
 2. Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

English English

Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

Žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU (kdo je rodinným příslušníkem občana EU - viz oddíl „kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník), se podává na tiskopisu Žádost rodinného příslušníka občana EU o vydání povolení k přechodnému pobytu.

Žádost bude doložena:

 • cestovním dokladem,

 • dokladem potvrzujícím, že je rodinným příslušníkem občana EU,

 • fotografiemi,

 • dokladem o zdravotním pojištění, v případě tzv. vzdálených rodinných příslušníků dokladem o cestovním zdravotním pojištění v rozsahu komplexní péče na celou dobu předpokládaného pobytu na území ČR

 • dokladem o zajištění ubytování na území ČR,

 • dokladem o pobytu občana Evropské unie na území (nevyžaduje se, pokud bylo občanu EU vydáno osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu nebo pokud je žadatel rodinným příslušníkem občana České republiky, který je přihlášen k trvalému pobytu na území ČR),

 • dokladem o úhrnném měsíčním příjmu rodiny po sloučení (pouze v případě žádostí tzv. vzdálených rodinných příslušníků) - prostředky k pobytu na území se v tomto případě prokazují obdobně jako v případě žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území; při vymezení společně posuzovaných osob (členů rodiny) se postupuje analogicky. Podrobnější informace týkající se této náležitosti naleznete na této stránce.
   

Náležitosti žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být předloženy v originále. Všechny předkládané dokumenty také musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy.

Žádost se podává na území osobně na kterémkoli pracovišti MV ČR, a to do 3 měsíců ode dne vstupu na území. Pokud se cizinec stane tzv. blízkým rodinným příslušníkem občana EU v průběhu pobytu na území, je povinen požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se stal rodinným příslušníkem občana EU. Pokud se cizinec stane tzv. blízkým rodinným příslušníkem občana EU v průběhu pobytu na území a má jiné oprávnění k pobytu, je povinen požádat o vydání povolení k přechodnému pobytu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne uplynutí platnosti tohoto oprávnění. V případě tzv. vzdáleného rodinného příslušníka není možné žádost podat v době, kdy žadatel není oprávněn pobývat na území, dále v době, kdy setrvává na území na základě výjezdního příkazu nebo je-li držitelem krátkodobého víza (vyjma krátkodobého víza uděleného rodinnému příslušníkovi občana EU). S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu.

Žádost se vyřizuje ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí, resp. v případě vzdálených rodinných příslušníků do okamžiku oznámení rozhodnutí o žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, osvědčí MV ČR vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu, a to ve formě víza k pobytu nad 90 dnů s dobou platnosti odpovídající předpokládané délce řízení o žádosti; to neplatí, jde-li o cizince zařazeného do informačního systému smluvních států, kterému se vydá pouze potvrzení o oprávnění k pobytu. Platnost dokladu nebo potvrzení osvědčujícího oprávnění pobývat na území zaniká nabytím právní moci rozhodnutí o žádosti, v případě tzv. vzdálených rodinných příslušníků pak již okamžikem oznámení (doručení) rozhodnutí o žádosti.

Po kladném vyřízení žádosti je žadatel vyzván pracovištěm odboru azylové a migrační politiky MV ČR telefonicky nebo písemně ke zpracování údajů nezbytných pro vydání pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů.

Pobytová karta se rodinnému příslušníku občana EU vydává na dobu shodnou s předpokládanou dobou pobytu občana EU, nejdéle na 5 let. Průkaz o povolení k pobytu se vydává rodinnému příslušníku občana EU s dobou platnosti nejdéle na tři roky.

MV ČR vydá cizinci zároveň s povolením automaticky také rodné číslo.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 27. srpna 2021

vytisknout  e-mailem