Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Práce policie ve vztahu k menšinám

Menšiny a policie

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality systematicky pracuje na adaptaci Policie ČR na podmínky vzrůstající společenské diverzity již od roku 2002. Cílem je vybavit policisty patřičnými sociálními kompetencemi a vědomostmi tak, aby byli schopni efektivní práce ve vztahu k menšinám, včetně cizinců, a rovného, předsudky nezatíženého přístupu k nim.
 
Odbor zodpovídá za shromažďování informací z oblasti policejní práce s menšinami, analýzu těchto informací a podrobný monitoring naplňování cílů Strategie. V rámci své působnosti se podílí na organizačním zajištění podmínek činnosti policistů vyčleněných pro práci s menšinami i na dílčích aktivitách jednotlivých útvarů MV a Policie ČR věnujících se této problematice (metodicky se podílí na projektech na celorepublikové i místní úrovni, účastní se kulatých stolů, seminářů apod.). Pořádá také řadu workshopů pro resortní i mimorezortní specialisty a specializační kurzy pro policisty k danému tématu.

V oblasti bezpečnostních aspektů integrace menšin spolupracuje odbor s mimorezortními experty, akademickou obcí a organizacemi nevládního sektoru, zejména při vzdělávacích aktivitách, tvorbě odborných textů a dokumentů a realizaci kvalitativních výzkumů zaměřených na mapování aktuálních problematik spojených s menšinovými skupinami.
 
Během uplynulých let se podařilo úspěšně konsolidovat základní nástroje pro práci s menšinami, byli jmenováni styční důstojníci pro menšiny a jejich pracovní skupiny ve všech krajích a přijata systémová opatření v rámci Policie ČR, která směřují k posilování metodického, personálního a organizačního zázemí Policie ČR. Současně byly zavedeny standardy činnosti ve všech krajích tak, aby byla umožněna co nejužší a nejefektivnější spolupráce mezi Policií ČR a příslušníky nejrůznějších menšinových skupin.
 
Odbor je věcným gestorem základního koncepčního materiálu, věnujícího se této problematice – Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám (pdf, 921 kB) aktuálně pro období let 2015–2017, kterou ministr vnitra schválil dne 9. září 2015 pod č. j.: MV-113550-10/OBP-2015. Strategie kromě vyhodnocení plnění úkolů za období let 2013–2014 přináší souhrn aktuální situace v oblasti menšinové problematiky v ČR i ve světě a v návaznosti na současný vývoj ustanovuje nové strategické cíle. Hlavními cíli pro období 2015–2017 jsou zvyšování důvěry mezi Policií ČR a příslušníky menšin a prohlubování odborných kompetencí příslušníků Policie ČR pro práci s menšinami. Pro realizaci těchto cílů byla vytyčena 4 základní opatření, mezi která patří mimo jiné podpora náboru příslušníků národnostních menšin do policejního sboru nebo identifikace nejzátěžovějších situací, ke kterým dochází při kontaktu Policie ČR s příslušníky menšin.
 
I nadále je kladen důraz na důsledné uplatňování antidiskriminačních postupů v policejní práci, transparentnost a prevenci kriminality v menšinových skupinách a na spolupráci Policie ČR se samosprávou, nevládním sektorem i samotnými menšinami. Smyslem policejní práce ve vztahu k menšinám dle zásad Strategie je uplatňování rovného, korektního přístupu a respektování menšinových odlišností.
 


Odbor prevence kriminality, 18. října 2023

vytisknout  e-mailem