Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Potvrzování změny rodného čísla

Nemůže-li nositel rodného čísla prokázat, že mu byla provedena změna jemu přiděleného rodného čísla, může Ministerstvo vnitra požádat o její potvrzení.

Potvrzováním změny rodného čísla se rozumí soubor činností vedoucích k vydání potvrzení, že nositeli rodného čísla:

 • byla v minulosti provedena změna rodného čísla, včetně uvedení data a důvodu provedení této změny a původního rodného čísla, lze-li tyto údaje zjistit z archivních materiálů spravovaných Ministerstvem vnitra,

 • nebyla provedena změna rodného čísla.

  

Kdo a za jakých podmínek

Žádost o potvrzení změny rodného čísla může podat:

 • nositel rodného čísla, tj. fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (občan České republiky nebo cizinec),

 • jeho zákonný zástupce,

 • opatrovník,

 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, anebo

 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby, o jejíž potvrzení změny rodného čísla je žádáno, bylo schváleno soudem.

  

Jak a kam se obrátit

Žádost o potvrzení změny rodného čísla lze podat:

 • osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy: Ministerstvo vnitra – odbor správních činností, oddělení rodných čísel, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4,

 • prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra (identifikační číslo datové schránky: 6BNAAWP),

 • na e-mail odboru správních činností Ministerstva vnitra: eorc@mvcr.cz (V takovém případě však musí být podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Pokud je podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě (e-mail) bez  použití zaručeného podpisu, je nutné jej do 5 dnů potvrdit, tj. učinit jej písemně, osobně, nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.).

  

Co musíte předložit

Žádost o potvrzení změny rodného čísla musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o jehož potvrzení změny je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil, (Pozn.: Místem narození se rozumí obec, kde se fyzická osoba narodila, nikoliv část obce, okres, oblast či např. region. V případě, že se fyzická osoba narodila v Praze, je místem narození obvod Praha 1 až 10.),

 • adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o jehož potvrzení změny je žádáno,

 • důvod, pro který je podávána žádost o potvrzení změny rodného čísla,

 • podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, nebo opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem, uvede se v žádosti též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině tohoto zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce, nebo člena domácnosti,

 • podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce anebo člena domácnosti, který žádost o potvrzení změny rodného čísla podává (podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen).
   

K žádosti o potvrzení změny rodného čísla je nezbytné připojit:

 • kopii rodného listu nositele rodného čísla, popřípadě kopii jiného dokladu o datu a místě jeho narození (např. kopii cizozemského dokladu totožnosti); je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do českého jazyka (úřední překlad do jazyka českého se nevyžaduje v případě předložení dokladu ve slovenském jazyce), kopii platného občanského průkazu nebo kopii platného cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o potvrzení změny rodného čísla.

Úředně ověřená kopie výše uvedených dokladů není vyžadována.

Je-li žádost o potvrzení změny rodného čísla podána v elektronické podobě, musí se jako přílohy přiložit elektronické obrazy dokumentů (dokladu o datu a místě narození, občanského průkazu nebo cestovního dokladu) ve formátu PDF nebo JPEG.

  

Formuláře

Žádost o potvrzení změny rodného čísla (pdf, 67 kB) lze podat na předepsaném tiskopise nebo jinou volnou písemnou formou.

Tiskopis žádosti o potvrzení změny rodného čísla je k dispozici v budově Ministerstva vnitra (náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, úřední hodiny kontaktního místa Po a St 8.00-17.00h, Út a Čt 8.00-16.00h, Pá 8.00-12.00h) nebo dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Je-li žádost o potvrzení změny rodného čísla podána v elektronické podobě, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Jako přílohy se musí přiložit elektronické obrazy dokumentů ve formátu PDF nebo JPEG.

  

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Potvrzení změny rodného čísla nepodléhá úhradě správního poplatku.
 

Lhůty

Lhůta pro vyřízení žádosti o potvrzení změny rodného čísla se řídí správním řádem v platném znění

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
   

Související zákony a předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně, některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.
 

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

  

Další informace

Potvrzení o změně rodného čísla je doručeno do vlastních rukou nositele rodného čísla (případně jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem).

  

Nejčastější dotazy

Úřední překlad u slovenských dokladů

 • Narodil jsem se na území Slovenské republiky/jsem státní občan Slovenské republiky. Je nutné opatřit mnou doložené doklady ve slovenském jazyce úředním překladem do jazyka českého?
  Odpověď: Pokud se jedná o platný slovenský doklad totožnosti nebo slovenský rodný list, případně jiné podkladové materiály vydané na území Slovenské republiky ve slovenském jazyce, není třeba tyto doklady opatřit jejich úředním překladem do jazyka českého.
   

Možnost podání žádosti o potvrzení změny rodného čísla/převzetí potvrzení o změně rodného čísla jinou fyzickou osobou

 • Může za mne vyřídit žádost o potvrzení změny rodného čísla někdo jiný?
  Odpověď: Žádost může za fyzickou osobu podat její zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem. Zastupující fyzická osoba rovněž doloží k žádosti kopii platného dokladu totožnosti a kopii listiny opravňující ji k zastupování.
  V žádosti se v takovém případě také uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo člena domácnosti.
  Pokud podává žádost zmocněnec na základě plné moci, je nezbytné takovou plnou moc opatřit úředně ověřeným podpisem zmocnitele a přesně specifikovat, pro jaké účely plná moc slouží. Pokud je v rámci žádosti o potvrzení změny rodného čísla požadováno osobní převzetí tohoto potvrzení zmocněncem, nebo jeho zaslání do vlastních rukou zmocněnce, tato skutečnost musí být v plné moci přesně uvedena. Např. "pro účely podání žádosti o potvrzení změny rodného čísla" nebo/a zároveň "převzetí potvrzení o změně rodného čísla".
   

Zasílání do zahraničí

 • Je možné zaslat potvrzení o změně rodného čísla do zahraničí?
  Odpověď: Ministerstvo vnitra zasílá potvrzení o změně rodného čísla na adresu, kterou fyzická osoba uvede ve své žádosti, tzn. i do zahraničí.

  

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení rodných čísel
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: eorc@mvcr.cz

  


Odbor správních činností, 23. července 2020

vytisknout  e-mailem