Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postup při přihlašování čekatele nebo strážníka ke zkoušce z odborných předpokladů

Přihlášku ke zkoušce podává obec, k níž je čekatel nebo strážník v pracovním poměru. Termín a místo konání zkoušky čekatele nebo strážníka stanoví Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) a písemně nebo jiným vhodným způsobem toto oznámí obci ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním zkoušky.
  
Obec podává přihlášku v dostatečném předstihu zejména s ohledem na délku platnosti osvědčení strážníka, tj. s časovou rezervou pro případ, že by strážník u zkoušky na první nebo druhý pokus neuspěl.
  
Neuspěje-li čekatel nebo strážník u zkoušky, je oprávněn zkoušku dvakrát opakovat bez podání přihlášky. Termín opakování zkoušky určí ministerstvo tak, aby se konala nejdříve měsíc a nejdéle tři měsíce ode dne jejího konání nebo prvého opakování. Termín a místo konání opakované zkoušky sdělí ministerstvo obci nejméně 15 dnů předem.
  
V případě, že čekatel nebo strážník ani při druhém opakování zkoušky neuspěje, ministerstvo stanoví termín další zkoušky nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne konání poslední neúspěšné zkoušky.
  
Přihláška ke zkoušce obsahuje tyto údaje týkající se čekatele nebo strážníka:
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
  2. datum narození,
  3. adresu místa trvalého pobytu,
  4. den vzniku pracovního poměru zaměstnance obce zařazeného do obecní policie,
  5. datum ukončení školení, a
  6. potvrzení o vykonání výcviku k používání služební zbraně a donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle zákona nebo podle jiného právního předpisu nebo prohlášení osoby, která řídí obecní policii, že výcvik bude absolvován nejpozději do termínu zkoušky stanoveného ministerstvem.
   
Přihlášku čekatele nebo strážníka ke zkoušce z odborných předpokladů podává obec. Obec navenek zastupuje podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), starosta (primátor), v době jeho nepřítomnosti místostarosta. Je však možné, tuto pravomoc delegovat např. na osobu, která řídí obecní (městskou) policii, tj. na jiného člena zastupitelstva nebo na určeného strážníka, a to např. organizačním řádem. Kdo tedy bude oprávněn podepisovat přihlášku čekatele nebo strážníka ke zkoušce se bude řídit zákonem o obcích, respektive rozdělením kompetencí v té které obci.
   
Upozorňujeme, že podmínkou pro vydání osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů je zaplacení správního poplatku formou kolkové známky ve výši Kč 1 000,- podle položky 22 Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Kolkové známky budou vybírány v den zkoušky tajemníkem zkušební komise.
  
Pokud správní poplatek nebude uhrazen v den úspěšného vykonání zkoušky, nebude osvědčení vydáno. Osvědčení bude do místa trvalého pobytu účastníka zkoušky ministerstvem zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, po zaplacení správního poplatku (doručení kolkové známky).


Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

vytisknout  e-mailem