Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poradní sbor ministra vnitra pro správní řád a správní trestání

 

Dne 24. června 2004 byl přijat zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, který byl publikován ve Sbírce zákonů 24. září 2004. Reforma správního procesu je součástí celkové reformy právního řádu v České republice. Cílem nové úpravy správního řízení je především realizace ústavní zásady zákonnosti výkonu veřejné správy, tedy principu, že veškerá výsostná veřejná správa musí být vykonávána v případech, v mezích a způsobem stanoveným zákonem, a posílení právního postavení a odpovědnosti účastníků řízení ve správním řízení. Dalším cílem nového správního řádu je komplexní úprava správního řízení, která má vést k budoucímu odstranění nedůvodných procesních odchylek upravených ve zvláštních zákonech tak, aby se občan při styku s orgány veřejné správy nemusel seznamovat s novými procesními pravidly podle toho, v jaké oblasti orgán veřejné správy vykonává svoji působnost.

Dne 2. února 2005 ministr vnitra zřídil pokynem1 poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu. Účelem poradního sboru je zajištění plnění úkolů vyplývajících z § 12 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 501/2004 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím správního řádu. Úkolem poradního sboru je sjednocovat právní úpravu správního procesu, sjednocovat výklad správního řádu a publikací doporučujících stanovisek koordinovat aplikační praxi ve veřejné správě. V návaznosti na přijetí zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který nabyl účinnosti dne 1. července 2017, byla rozšířena působnost Poradního sboru i na oblast správního trestání.

Členy poradního sboru jsou zástupci Ministerstva vnitra a dalších resortů, které se z povahy věci podstatně zabývají správním řízením a také odborníci z řad právnických fakult. Zastoupení jednotlivých resortů a nauky správního práva má umožnit široký konsensus v otázkách týkajících se správního řádu a správního trestání. Kromě členství v poradním sboru se předpokládá spolupráce s externími odborníky. Poradní sbor spolupracuje s předními odborníky na správní právo, kteří pro jeho činnost poskytují expertní stanoviska.

1 pokyn ministra vnitra č. 4/2005, kterým se zřizuje poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu

 • Kontaktní adresa:
  Ministerstvo vnitra
  odbor legislativy a koordinace předpisů
  Náměstí Hrdinů 1634/3
  P.O. Box 155/LG
  140 21 Praha 4
   
 • dotazy k novému správnímu řádu:
  e-mail: spravrad@mvcr.cz  
  telefon: 974 817 349
  Pondělí až čtvrtek: 7.30 - 16.15
  Pátek: 7.30 - 15.00

Členové

Jednací řád

Statut

Závěry ze zasedání Poradního sboru ministra vnitra pro správní řád a správní trestání


 

Členové

Předsedou poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání je náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend. Činnost sekretariátu poradního sboru vykonává odbor legislativy a koordinace předpisů, oddělení správního řízení. Členy poradního sboru jsou zástupci Ministerstva vnitra a odborné veřejnosti, zejména zástupci jiných ministerstev a ústředních správních úřadů a zástupci akademické obce.

Jednací řád

Článek 1
Zasedání poradního sboru

 1. Zasedání poradního sboru (dále jen "zasedání") svolává předseda poradního sboru (dále jen "předseda"), zpravidla prostřednictvím sekretariátu poradního sboru (dále jen "sekretariát"). Nemůže-li tak předseda učinit, svolává zasedání místopředseda, případně jiný člen poradního sboru, kterého předseda pověřil (dále jen "předsedající").

 2. Pozvánku na zasedání, která obsahuje místo, čas, program zasedání a materiály k projednání, pokud nebyly členům doručeny dříve, obdrží členové a přizvaní experti zpravidla nejpozději 5 pracovních dnů před zasedáním. Pokud nelze lhůtu dodržet, mohou být materiály k projednání členům předloženy až na zasedání.

 3. V případě potřeby si může předseda k projednávaným materiálům vyžádat pouze písemná vyjádření členů, na jejichž základě budou sestaveny závěry poradního sboru (dále jen "závěry").

 4. Zasedání řídí a program stanovuje předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí zasedání předsedající.

 5. Zasedání jsou neveřejná, pokud poradní sbor nerozhodne jinak.
   

Článek 2
Závěry poradního sboru

 1. Závěry jsou vždy součástí zápisu.

 2. Závěry týkající se aplikace správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich se zpravidla zveřejňují na webových stránkách Ministerstva vnitra, případně se publikují v odborné literatuře.

 3. Závěry formuluje předseda; požádá-li však o to alespoň 5 členů, přijímají se hlasováním.

 4. Přijímají-li se závěry hlasováním, poradní sbor hlasuje zpravidla o každém bodu jednání zvlášť, výjimečně může hlasovat o znění závěrů ke všem bodům najednou. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, případně předsedajícího.
   

Článek 3
Záznam a zápis ze zasedání poradního sboru

 1. Ze zasedání se pořizuje zvukový záznam, který je podkladem pro zápis. K zápisu se přikládá prezenční listina.

 2. Zápis podepisuje předseda nebo předsedající, tajemník a zapisovatel.

 3. Zápis se rozesílá členům a dalším osobám uvedeným v zápisu.

 4. Za vyhotovení a rozeslání zápisu odpovídá tajemník.

 5. Námitky k zápisu zašlou členové předsedovi nejpozději 3 dny po obdržení zápisu. Na jejich základě předseda zápis upraví, případně námitku předloží na dalším zasedání k projednání.

 6. V případě, že se o závěrech hlasuje a člen o to požádá, připojí se k zápisu jeho odlišné stanovisko.
   

Článek 4
Předávání informací a materiálů

Předávání informací a materiálů, zejména pozvánek, podkladů k podanému návrhu a písemných vyjádření k věci, probíhá zpravidla elektronickou formou.
 

Článek 5
Informace o činnosti poradního sboru

 1. Souhrnnou informaci o činnosti poradního sboru za uplynulý rok (dále jen „souhrnná informace“) předloží předseda poradnímu sboru k projednání nejpozději 15. února. Součástí souhrnné informace je výhled činnosti na další období.

 2. Předseda předkládá ministru vnitra souhrnnou informaci nejpozději 31. března.

 3. Pokud je to nutné, předseda o záležitostech poradního sboru informuje ministra vnitra neprodleně.

Statut

Článek 1

Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání (dále jen „poradní sbor“) přispívá při přípravě norem správního práva procesního k vyhodnocování efektivnosti stávajících norem, k dodržování koncepčního přístupu při dalším utváření právního řádu, k vytváření základů pro jeho zjednodušení cestou odstranění nežádoucích duplicit právních norem a sjednocení institutů pro úpravu týchž věcí ve zvláštních zákonech, tedy k zajištění jednotné právní úpravy postupu správních orgánů, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy při zohlednění odůvodněných procesních výjimek ve zvláštních zákonech. V této souvislosti poradní sbor vydává výkladová stanoviska nezávazného charakteru za účelem sjednocení výkladu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a souvisejících zákonů.
 

Článek 2
Složení poradního sboru

 1. Poradní sbor má nejvýše 15 členů, kterými jsou předseda, místopředseda, tajemník a další členové.

 2. Předsedu, místopředsedu, tajemníka a další členy poradního sboru z resortu Ministerstva vnitra a z řad nezávislých odborníků jmenuje a odvolává ministr vnitra. Místopředsedou je vždy člen, který je zaměstnancem Ministerstva vnitra. Ministr vnitra může na základě jmenování jiného ministerstva nebo správního úřadu stanovit členem i jinou osobu. Stanovení takové osoby uveřejní ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů ve druhé části Věstníku Ministerstva vnitra.

 3. Členství je nezastupitelné. Členové, kteří nejsou zaměstnanci Ministerstva vnitra, se mohou na zasedání poradního sboru nechat zastoupit osobou, která bude pro tyto účely jmenována způsobem uvedeným v odstavci 2.
   

Článek 3
Předseda poradního sboru

 1. Předseda odpovídá za činnost poradního sboru ministrovi vnitra.

 2. Předseda poradního sboru zejména

  1. určuje program zasedání,

  2. řídí a organizuje činnost poradního sboru,

  3. schvaluje a podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály poradního sboru,

  4. prostřednictvím sekretariátu poradního sboru (dále jen „sekretariát“) předkládá členům návrhy právních předpisů a další materiály k projednání.

 3. Předsedu zastupuje na základě jeho pověření místopředseda nebo jiný člen, kterého předseda určí.
   

Článek 4
Práva a povinnosti členů poradního sboru

 1. Členové se účastní zasedání poradního sboru.

 2. Členové předkládají poradnímu sboru návrhy k projednávaným materiálům.

 3. Pokud se člen nemůže jednání poradního sboru zúčastnit, omluví se předem předsedovi a podle možnosti zašle své písemné vyjádření k jednotlivým bodům programu.

 4. Členové poskytují potřebnou součinnost sekretariátu, především mu předkládají potřebné podklady k podanému návrhu a písemné vyjádření k věci.
   

Článek 5
Přizvání expertů

Předseda může, zpravidla na základě návrhu poradního sboru, požádat o spolupráci s poradním sborem odborníka, který není členem (dále jen "expert"). Expert se může na základě pozvání předsedy účastnit jednání poradního sboru a vyjádřit své stanovisko.
 

Článek 6
Agenda poradního sboru

 1. Činnost poradního sboru zabezpečuje sekretariát, v jehož čele stojí tajemník.

 2. Sekretariát zejména

  1. zabezpečuje administrativní a organizační agendu,

  2. soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost poradního sboru,

  3. vypracovává podklady pro činnost poradního sboru,

  4. vypracovává zápisy ze zasedání.

vytisknout  e-mailem