Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Politika rovných příležitostí

 • Politika rovných příležitostí
 • Aktuality
 • Soutěž Úřad na cestě k rovnosti
 • Výroční zprávy o aktivitách v oblasti podpory rovnosti žen a mužů
 • Výroční zprávy o aktivitách v oblasti podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
 • Další odkazy a materiály ke stažení

Politika rovných příležitostí

Politika rovných příležitostí

V rámci Ministerstva vnitra jsou zásady politiky rovných příležitostí podporovány a naplňovány jak z hlediska rovnosti žen a mužů, tak i z hlediska rovnosti v širším pojetí. Důraz je kladen nejen na to, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, věku, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, nebo sexuální orientace, ale též na podporu zdravého společenského prostředí, v němž se k odlišnostem přistupuje s respektem. Tato koncepce je směřována jak dovnitř Ministerstva vnitra jako služebního úřadu, resp. zaměstnavatele, tak i navenek, směrem k občanům jako adresátům veřejné správy.

V Ministerstvu vnitra je k ochraně práv státních zaměstnanců a zaměstnanců zřízena funkce ombudsmana Ministerstva vnitra, do jehož gesce, kromě dalšího, přísluší též agenda prosazování rovných příležitostí.

  

Aktuality

Aktuality

2019

 • Na Ministerstvu vnitra proběhl v souladu se zněním opatření č. 5 (Provést genderový audit na všech resortech a implementovat doporučení vyplívající z jeho výsledků) Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018, schválených usnesením vlády č. 355 ze dne 6. června 2018, tzv. genderový audit, který byl pojat jako sociální audit diverzity a rovných příležitostí, v jehož rámci proběhlo též dotazníkové šetření ke spokojenosti státních zaměstnanců a zaměstnanců v Ministerstvu vnitra. Genderový audit byl realizován externí auditorkou v období červen - listopad 2019 a jeho postup vycházel ze Standardu genderového auditu, zpracovaného Úřadem vlády České republiky v březnu 2016.
   

2020

 • Byl zpracován Plán implementace závěrů genderového auditu k podpoře rovných příležitostí v Ministerstvu vnitra. Tento plán byl vytvořen v návaznosti na závěry genderového auditu Ministerstva vnitra provedeného v roce 2019. Realizací jednotlivých konkrétních aktivit, jež jsou v něm zahrnuty, bude Ministerstvo vnitra prakticky implementovat doporučení vzešlá z genderového auditu v Ministerstvu vnitra do praxe, čímž bude pokračovat reálně v rozvoji prostředí podporujícího diverzitu, rovné příležitosti, work-life balance politiku a společenskou odpovědnost.

 • Zástupci Ministerstva vnitra se podíleli na tvorbě nového navazujícího Národního plánu k implementaci rezoluce RB OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti (tzv. agenda WPS; Woman, Peace, Security), který vznikal v rámci meziresortní pracovní skupiny za účasti resortů Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničních věcí.

  

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha a s Úřadem vlády ČR pořádá opakovaně soutěž „Úřad na cestě k rovnosti“ (dříve pod názvem Úřad „Půl na půl“). Jednotlivé ročníky soutěže se zaměřují zejména na zavádění opatření podporujících slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň úřadu i obyvatel a obyvatelek, kteří v územně samosprávném celku žijí. Hodnoceny jsou obce I., II. a III. typu a krajské úřady.

Součástí vyhlášení výsledků soutěže jsou také odpolední bloky spojené s odbornou konferencí, která je zaměřena vždy na jedno konkrétní téma (např. Bezpečnost veřejného prostoru z hlediska rovnosti žen a mužů, Rovné příležitosti - slaďování pracovního a rodinného života, Rovné příležitosti; výměna zkušeností a příklady dobré praxe ze zahraničí, atpod.).

Partnery a hosty soutěže i konference jsou například Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, zástupci Městské policie, Policie ČR, dále například organizace Gender Consulting s.r.o., WPS Prague, škola Moderní sebeobrany a další vybrané neziskové organizace.

Více informace o tématech a aktuálním ročníku soutěže naleznete zde.

  

Výroční zprávy o aktivitách v oblasti podpory rovnosti žen a mužů

Výroční zprávy o aktivitách v oblasti podpory rovnosti žen a mužů

Resort Ministerstva vnitra plní aktuálně platná opatření Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a každoročně vykazuje plnění resortu Ministerstva vnitra u  těch opatření, která má v gesci či spolugesci. Popis plnění je následně zapracován sekretariátem Rady vlády pro rovnost žen a mužů do souhrnné zprávy, spolu s plněními ostatních dotčených resortů. Souhrnná zpráva pak poskytuje ucelený přehled o vývoji v dané oblasti.

  

Výroční zprávy o aktivitách v oblasti podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Výroční zprávy o aktivitách v oblasti podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Resort Ministerstva vnitra plní aktuálně platná opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a každoročně vykazuje plnění resortu Ministerstva vnitra u těch opatření, která má v gesci či spolugesci. Popis plnění je následně zapracován sekretariátem Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením do souhrnné zprávy, spolu s plněními ostatních dotčených resortů. Souhrnná zpráva poskytuje podrobné zmapování způsobu plnění opatření obsažených v Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením daného období.

  

Další odkazy a materiály ke stažení

vytisknout  e-mailem