Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podmínky použití občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro účely elektronické identifikace a doporučená bezpečnostní opatření

Ministerstvo vnitra níže zveřejňuje podmínky použití občanského průkazu vydávaného od 1. července 2018 s kontaktním elektronickým čipem pro účely elektronické identifikace a související doporučená bezpečnostní opatření pro uživatele. 

 • Podmínky použití občanského průkazu
 • Doporučená bezpečnostní opatření pro držitele
 • Identifikační certifikát občanského průkazu
 • Mobilní aplikace eObčanka - ochrana osobních údajů

Podmínky použití občanského průkazu

Podmínky použití občanského průkazu

Občanský průkaz je možné používat pouze v souladu s právním řádem České republiky. Občanský průkaz lze použít pro účely elektronické identifikace, a to pouze za předpokladu, že je používán současně s originální aplikací "eObčanka - identifikace". Aplikace "eObčanka - identifikace" je volně ke stažení na internetové adrese: https://info.identitaobcana.cz/ jako součást instalačního balíčku.

Občanský průkaz lze použít také pro účely podepisování elektronických dokumentů a dále pro přihlašování do informačních systémů s využitím autentizačních certifikátů. Za tímto účelem je držitel občanského průkazu oprávněn uložit do kontaktního elektronického čipu kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy a autentizační certifikáty (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech). Pro účely správy kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy, autentizačních certifikátů a změny přístupových kódů, je k dispozici aplikace "eObčanka -správce karty", která je rovněž volně ke stažení na internetové adrese: https://info.identitaobcana.cz/ jako součást instalačního balíčku.

Není povoleno používat elektronické funkce občanského průkazu prostřednictvím jiného, než originálního softwaru. Originální software zahrnující aplikace "eObčanka - identifikace" a "eObčanka -správce karty" je k dispozici ke stažení formou instalačního balíčku na adrese:  https://info.identitaobcana.cz/.

Čtečka čipových karet by měla splňovat základní parametry -  soulad s normou ISO 7816, CCID (Chip Card Interface Device), komunikační standard PC/SC a být kompatibilní s operačním systémem počítače.

  

Doporučená bezpečnostní opatření pro držitele

Doporučená bezpečnostní opatření pro držitele

Občanský průkaz je Váš osobní identifikační doklad a proto občanský průkaz nikomu, kdo k tomu nemá zákonné oprávnění, nepředávejte ani nepůjčujte! Občanský průkaz je možné používat pouze v souladu s právním řádem České republiky.

S občanským průkazem je spjata řada přístupových kódů. Přístupové kódy mějte pod svou výhradní kontrolou. Kódy chrání elektronické funkce občanského průkazu. Hodnoty všech kódů znáte pouze Vy. Hodnoty kódů nikomu nesdělujte, ani příbuzným či jakémukoli veřejnému orgánu.

Žádný z těchto kódů si prosím nepoznamenávejte na kartu, nebo je nenoste poznamenané společně s kartou, aby nemohlo dojít k případnému odcizení kódu společně s občanským průkazem.
Pokud máte problém si hodnotu kódu zapamatovat, raději si jej změňte na jinou hodnotu, kterou si zapamatujete snáze.

Nenastavujte hodnoty kódů, které lze snadno uhodnout (jako např. 1111, 12345, apod.), nebo jednoduše odvodit z údajů, které jsou na občanském průkazu uvedeny (např. rok narození občana apod.).

V případě podezření na zneužití uvedených kódu je neprodleně změňte (prostřednictvím originálního softwaru), případně můžete prostřednictvím Správy základních registrů zablokovat identifikační funkci občanského průkazu. Zablokovat funkci elektronické identifikace občanského průkazu je možné na tomto telefonním čísle: +420 227 023 444. Telefonní linka je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zablokování identifikační funkce občanského průkazu nevede ke skončení platnosti tohoto průkazu.

V případě poškození / zničení / ztráty / odcizení občanského průkazu nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu ohlaste prosím neprodleně:

 • kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

 • v případě, že k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu došlo v zahraničí, pak příslušnému zastupitelskému úřadu,

 • ztrátu nebo odcizení občanského průkazu lze nahlásit také Polici České republiky,

 • prostřednictvím své datové schránky příslušnému správnímu orgánu (kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností),

 • prostřednictvím emailu podepsaném uznávaným elektronickým podpisem odeslaným na adresu elektronické pošty příslušnému správnímu orgánu (kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností),

 • Ministerstvu vnitra (pracoviště MV pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách), pokud občan u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu,

 • ohlásit poškození / zničení / ztrátu / odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu může za držitele občanského průkazu rovněž zmocněnec na základě zvláštní plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem držitele občanského průkazu.
   

Upozorňujeme, že výše uvedené případy povedou ke skončení platnosti občanského průkazu. V případě, kdy je držitel občanského průkazu v zahraničí a má podezření na zneužití dat v identifikačním certifikátu, a zároveň je jeho jediným osobním identifikačním dokladem „na který cestuje“ občanský průkaz, doporučujeme nejprve požádat prostřednictvím Správy základních registrů o zablokování identifikační funkce občanského průkazu (zablokování identifikační funkce nevede ke skončení platnosti občanského průkazu) na již zmíněném telefonním čísle +420 227 023 444. A následně po návratu do České republiky nahlásit nebezpečí zneužití občanského průkazu, což povede ke skončení platnosti občanského průkazu.

Dbejte prosím na zabezpečení počítače, kde občanský průkaz používáte.

Občanský průkaz byste měli používat obezřetně, vždy v prostředí, kterému důvěřujete. Počítač, kde občanský průkaz používáte, by měl být dostatečně zabezpečen - vybaven aktuálním antivirovým programem, firewallem, případně dalšími bezpečnostními prvky, aby nemohlo dojít k napadení škodlivým software. Přístup do počítače by měl být chráněn kvalitním heslem, které dostatečně často obměňujete.

Pro vyšší bezpečnost zadávání přístupových kódů doporučujeme čtečku čipových karet s integrovanou klávesnicí. Hodnoty kódů pak zadáváte na klávesnici čtečky; nehrozí jejich odcizení v prostředí počítače.

  

Identifikační certifikát občanského průkazu

Identifikační certifikát občanského průkazu

Identifikační certifikáty občanských průkazů jsou vydávány Správou základních registrů za účelem zajištění autentizace držitelů občanských průkazů při dálkovém přístupu k informačnímu systému nebo elektronické aplikaci s využitím postupu podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci (zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, v platném znění), jak plyne ze zákona č. 297/2021 Sb. a § 11 vyhlášky č. 281/2021 Sb.

Systém elektronické identifikace využívající občanský průkaz a identifikační certifikát občanského průkazu byl vybudován jako uzavřený, tzn. identifikační certifikát občanského průkazu není určen pro jiné použití (např. komerční použití).

Ministerstvo vnitra nezveřejňuje nadřazené certifikáty identifikačních certifikátů občanských průkazů  - identifikační certifikáty byly vydány pouze za účelem použití v uzavřeném systému "identity providera občanských průkazů".

Využití kvalifikovaného systému elektronické identifikace k prokázání totožnosti osob prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci, se řídí zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

Pozn.
Držitel občanského průkazu si může uložit do svého občanského průkazu tzv. autentizační certifikát (certifikát sloužící k autentizaci držitele občanského průkazu při dálkovém přístupu k informačnímu systému nebo elektronické aplikaci) vydaný kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (certifikáty jsou často označovány jako komerční certifikáty) a to v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 281/2021 Sb.
Tyto autentizační certifikáty je pak možné využívat v rámci různých komerčních řešení vyžadujících online identifikaci a autentizaci osob. Držitel certifikátu a poskytovatel služby se musí řídit podmínkami použití certifikátů uvedených v certifikační politice, podle které byly certifikáty vydány.

  

Mobilní aplikace eObčanka - ochrana osobních údajů

Mobilní aplikace eObčanka - ochrana osobních údajů

Aplikace eObčanka může získat přístup k informacím o Vašem zařízení (např. model, výrobce, verze operačního systému), o integritě aplikace (identifikátor aplikace, otisk a verze aplikace, informace o vydavateli), informacím týkající se stavu bezpečnosti zařízení (zámek obrazovky, stav biometrie, administrátorská práva, apod.), anonymním identifikátorům zařízení, a to z důvodu monitoringu zabezpečení Vašeho zařízení. Veškerá zasílaná data jsou anonymizovaná. Data jsou zpracovávána za účelem prevence podvodů, vyhodnocování potencionálních hrozeb a zlepšení zabezpečení.

  

vytisknout  e-mailem