Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podání žádostí o přiznání předčasného starobního důchodu před dosažením důchodového věku (2023)

V souvislosti s velkým nárůstem žádostí o starobní důchod před dosažením důchodového věku (dále jen „předčasný starobní důchod“) orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra upozorňuje na následující:

 • Řízení o přiznání předčasného starobního důchodu se zahajuje na základě písemné žádosti. Za den uplatnění nároku na tuto dávku se považuje den, kdy se oprávněný poprvé obrátil na příslušný orgán se žádostí o její přiznání.

 • Předčasný starobní důchod se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán (§ 31 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů).

 • Žádost o předčasný starobní důchod je nutné podat na předepsaném tiskopisu.

 • Pokud žadatel uplatní žádost u nepříslušného orgánu sociálního zabezpečení, např. u okresní správy sociálního zabezpečení, přizná orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra předčasný starobní důchod nejdříve ode dne obdržení této žádosti (§ 81 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).
   

Příklad 1:
Bývalý příslušník, který pobírá výsluhový příspěvek od Ministerstva vnitra, dosáhl důchodového věku dne 10. června 2023. Dne 14. prosince 2022 požádal nepříslušně u okresní správy sociálního zabezpečení o přiznání předčasného starobního důchodu od 1. ledna 2023. Okresní správa sociálního zabezpečení žádost z důvodu nepříslušnosti postoupila orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, který ji obdržel dne 15. července 2023. Dne 15. července 2023 je tedy zahájeno řízení o přiznání předčasného starobního důchodu. Tato žádost bude zamítnuta, neboť dne 10. června 2023 bývalý příslušník dosáhl důchodového věku.

Příklad 2:
Bývalý příslušník, který pobírá výsluhový příspěvek od Ministerstva vnitra, dosáhne důchodového věku dne 10. června 2024. Dne 14. prosince 2023 požádá nepříslušně u okresní správy sociálního zabezpečení o přiznání předčasného starobního důchodu od 1. ledna 2024. Okresní správa sociálního zabezpečení žádost z důvodu nepříslušnosti postoupí orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, který ji obdrží dne 15. dubna 2024. Dne 15. dubna 2024 bude zahájeno řízení o přiznání předčasného starobního důchodu. Klient bude vyzván k tomu, aby se vyjádřil, zda trvá na zvoleném datu 1. ledna 2024, nebo zda chce změnit datum přiznání na 15. dubna 2024. Pokud bude trvat na datu 1. ledna 2024, bude tato žádost zamítnuta.

 

 • Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb. Ministerstvo vnitra důchodové pojištění provádí, řídí a kontroluje u

  • ​příslušníků Policie České republiky,

  • příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky,

  • příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů,

  • příslušníků Bezpečnostní informační služby,

  • příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace a

  • osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního předpisu, a to i po ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci.
    

 • ​Orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra rozhoduje o dávkách důchodového pojištění a provádí jejich výplatu, jestliže:

  • ​občan byl příslušníkem ozbrojených sil po dobu aspoň 20 let,

  • jde o

   • příslušníka ozbrojených sil, který v době služby splnil podmínky nároku na starobní důchod,

   • příslušníka ozbrojených sil, kterému ke dni 31. prosince 1992 trval služební poměr a k tomuto dni konal službu alespoň po dobu 15 let,

   • příslušníka ozbrojených sil, který v době služby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení splnil podmínky nároku na invalidní důchod anebo se stal invalidním následkem úrazu nebo onemocnění vzniklých při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním,

   • příslušníka ozbrojených sil, který pobíral výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu podle zvláštních právních předpisů alespoň ke dni předcházejícímu dni vzniku nároku na důchod,

   • občana, který konal ve služebním poměru službu ve zpravodajských službách podle zvláštního právního předpisu,

   • osobu, které je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního předpisu, a to i po ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci,

   • 7. vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po příslušníkovi ozbrojených sil, který zemřel v době služby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení nebo splnil podmínku uvedenou v písmenu a), nebo po občanech uvedených v bodech 1 až 6.

  


Odbor sociálního zabezpečení, 12. září 2023

vytisknout  e-mailem