Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podání žádosti a odstranění vad na místě

English English

Žádosti o povolení k pobytu na území ČR je třeba podávat na území na pracovišti MV ČRpracovišti cizinecké policie nebo na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí v závislosti na druhu podávané žádosti a postavení žadatele. Žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu jiným účelem, žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU či povolení k trvalému pobytu musí být podány osobně! Žádost o osvědčení o registraci občana EU nebo o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za dosavadním účelem, je možno podat i jiným způsobem.

  

Typ žádosti Kde ji podat
Vízum k pobytu do 90 dnů ZÚ ČR v zahraničí
Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů Cizinecká policie v ČR
Vízum k pobytu nad 90 dnů ZÚ ČR v zahraničí
Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů MV ČR
Povolení k dlouhodobému pobytu MV ČR nebo ZÚ ČR v zahraničí
Povolení k trvalému pobytu MV ČR nebo ZÚ ČR v zahraničí
Osvědčení o registraci občana EU MV ČR
Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU MV ČR

Podání je možno učinit:

  • Osobně
  • prostřednictvím zákonného zástupce, zmocněnce nebo opatrovníka *
     

Podání se nejčastěji činí:

  • na pracovišti MV ČR
  • písemně doporučenou poštou nebo *
  • v elektronické podobě datovou schránkou nebo *
  • e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.*
     

* Žádost o udělení dlouhodobého víza, o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území, žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU a žádost o vydání povolení k trvalému pobytu musí být podány žadatelem osobně.  Je-li žadatel mladší 15ti let , žádost za něj osobně podává jeho zákonný zástupce (rodič). Jestliže žádost není doručena žadatelem osobně nebo do 5 dnů ode dne, kdy byla doručena, žadatelem osobně potvrzena,  není podána a řízení o ní není zahájeno (viz. § 37 odst. 4 správního řádu).

Ve smyslu § 169d odst. 2 zákona o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb.), je nutné žádosti o pobytová oprávnění, které mají být podány žadatelem osobně, podávat osobně na k tomu určených pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (seznam pracovišť naleznete zde).  Povinnost podat žádost osobně nelze splnit na Centrálních podatelnách Ministerstva vnitra ČR ani na jeho jiných pracovištích. Žádost je ve smyslu § 169d odst. 2 zákona o pobytu cizinců podána osobně pouze tehdy, je – li žadatelem osobně doručena k tomu určené úřední osobě. Takovou osobou je pouze pracovník odboru azylové a migrační politiky na určeném pracovišti odboru azylové a migrační politiky, nikoliv pracovník centrální podatelny.

V případě žádosti o vydání osvědčení o registraci či prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za stejným účelem se žadatel nemusí osobně dostavit k podání žádosti. V ostatních případech, nebo když není žádost podána osobně na pracovišti nebo není podána žadatelem, se žadatel musí osobně do 5 dnů dostavit na pracoviště MV ČR, aby tuto svou žádost potvrdil. V opačném případě je žádost žadateli vrácena a řízení není zahájeno (§37 odst. 4 správního řádu).

Žádost se podává na příslušném tiskopisu (formuláři). Není-li žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o prodloužení jeho platnosti a doby pobytu na něj podána na úředním tiskopise, je nepřijatelná.  Není-li žádost o vydání povolení k pobytu nebo o jeho prodloužení podána na úředním tiskopise, Ministerstvo vnitra nebo zastupitelský úřad řízení zastaví.

Pracoviště MV ČR je povinno vždy žádost přijmout. Z žádosti musí být zřejmé, o co cizinec žádá. Pokud o to žadatel požádá, vydá mu MV ČR potvrzení o podání žádosti.

Pracoviště MV ČR poskytuje žadateli pomoc a poučení. Poučení a pomoc směřují k odstranění nedostatků žádosti na základě konkrétní situace žadatele. Zjevné vady žádosti pomůže pracovník MV ČR žadateli odstranit na místě, pokud je to možné a účelné.

Při přijetí žádosti podané osobně žadatelem pracovník MV ČR přijímající žádost vyzve žadatele, aby pro účely snazší komunikace na žádost nebo na potvrzení o přijetí žádosti uvedl telefonní spojení.

Podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu, je řízení o žádosti zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, byl doručen věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (MV ČR). Od tohoto dne běží lhůta pro vydání rozhodnutí. Více o lhůtách a počítání času zde.

  

Způsob podání Podmínky
Na ZÚ ČR v zahraničí řiďte se informacemi MZV ČR ohledně místní příslušnosti ZÚ. Na stránkách MZV naleznete též kontakty na jednotlivé ZÚ.
Na pracovišti MV ČR učiňte tak na pracovišti příslušném vašemu místu pobytu v ČR viz zde.
Na pracovišti
cizinecké policie
v případě žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů se dostavte na pracoviště příslušné vašemu místu pobytu v ČR viz zde.

Poštou v ČR
s tím, že se do 5 dnů dostavíte osobně na pracoviště MV ČR, a jedná se o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, zašlete žádost na pracoviště příslušné vašemu místu pobytu v ČR viz zde. V ostatních případech není nutná osobní účast!
Datovou schránkou
v ČR
s tím, že se do 5 dnů dostavíte osobně na pracoviště MV ČR, a jedná se o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, zašlete žádost na ID adresu MV ČR 6bnaawp. V ostatních případech není nutná osobní účast!
E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že se do 5 dnů dostavíte osobně na pracoviště MV ČR, a jedná se o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, dlouhodobý nebo trvalý pobyt, zašlete žádost na ID adresu MV ČR posta@mvcr.cz. V ostatních případech není nutná osobní účast!

Více o podání datovou schránkou nebo e-mailem se dočtete zde.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. srpna 2021

vytisknout  e-mailem