Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pilotní projekt Domovník probíhá v Orlové

První domovní preventisté třetího tisíciletí v  České republice jsou z Orlové. Vybraní účastníci do pilotního projektu Domovník – tři ženy a jeden muž - absolvovali v prvním týdnu měsíce června základní přípravu. Koncem června se sešli v bývalé obřadní síni Městského úřadu Orlová. Slavnostního aktu se zúčastnili garant projekt v rámci ČR JUDr. Tomáše Koníčka z odboru prevence kriminality MV a lektor Dr. Zdeněk Pankrác a dále představitelé města - garant Mgr. David Pěntka, pracovnice odboru správy majetku městského úřadu Pavlína Staniczková a další školitelé z řad Policie ČR Bc. Rostislav Kolek, za městskou policii Mgr. Romana Galii, dvě asistentky prevence kriminality paní Makulová a Janová, mentor asistentů – strážník městské policie Mgr. Martin Bardon a velitel stanice Hasičského záchranného sboru Orlová – Ing. Tomáš Blatoň.
 
Záměrem projektu je získat zájemce z řad nájemníků bytových domů města pro aktivní účast na zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v jejich domě a jeho bezprostředním okolí a zároveň prolomit stávající neutěšenou situaci v oblasti správy bytového fondu. Prostřednictvím tzv. „řízené samosprávy“ ukázat ostatním spoluobčanům, že za jejich přispění, cestou odbourání lhostejnosti a nezájmu, je možné dosáhnout standardů prevence kriminality, jejichž výsledkem je bezpečný občan – bezpečný byt – bezpečný dům – bezpečná lokalita, a tím i bezpečné město.
 
Projekt bude probíhat za spolupráce Odboru správy majetku města, Městské policie, asistentů prevence kriminality ve čtyřech vytypovaných domech s cca 220 bytovými jednotkami. Jeho podstatou je nastavení systému dodržování základních bezpečnostních standardů nájemníky bytových domů, snížení rizik vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu, posílení odpovědnosti nájemníků za údržbu a užívání svěřeného majetku a eliminace společensky nežádoucího jednání zvláště dětí a mládeže, kteří inklinují k řadě forem agresivních projevů, včetně ničení bytového fondu a majetku nájemníků.
 
Výše uvedená předsevzetí nejsou reálná bez důkladné profesní přípravy, vedení domovních preventistů a jejich každodenní podpory. Proto byla, v souladu s již osvědčeným vzorcem přípravy Asistentů prevence kriminality, základní příprava zaměřena především na znalost, respektování a vyžadování základních zásad v oblasti prevence kriminality, psychickou odolnost, předcházení a zvládání nestandardních, konfliktních situací a také na znalost podmínek součinnosti s dalšími subjekty, podílející se na bezpečnosti a veřejném pořádku ve městě.
 
Na nejbližších domovních schůzích budou všem nájemníkům představeni domovní preventisté, budou znovu specifikovány povinnosti vyplývající nejen z nájemních smluv, Domovního řádu, ale i ustanovení Občanského zákoníku a těch vyhlášek města, které jsou nejčastěji porušovány nájemníky domu.
Domovní preventista je zaměstnanec města, který se spolu s městskou policií podílí na bezpečnosti a veřejném pořádku ve svém domě a jeho bezprostředním okolí a je také pověřenou osobou pronajímatele s konkrétními právy a povinnostmi. Je současně i preventistou v oblasti sociální, situační, požární, zdravotní, hygienické prevence, každodenně reagující na konkrétní projevy svých sousedů a osob pohybujících se v dané lokalitě. Cílem činnosti preventisty-domovníka je dosáhnout změny stávajícího stavu v domě za účinné podpory ostatních nájemníků a zavést systém, který garantuje bezpečný a bezproblémový režim v domě.  
 
Do svých funkcí nastoupí čtyři domovníci od 1. července 2013 a budou pracovat do konce roku 2013.
 
 
Informuje: Mgr. David Pěntka, manažer prevence kriminality města Orlová, mobil 602492828 , e-mail: david.pentka@muor.cz.

vytisknout  e-mailem