Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pilotní projekt Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Podíl majetkové trestné činnosti na celkové kriminalitě činí od roku 2005 asi 65% z celkově zjištěných trestných činů. Majetkovou trestnou činností jsou nejvíce zasažena velká města a lokality, v nichž se pohybuje velké množství navzájem anonymních osob (jako jsou např. nádraží, nákupní centra, dopravní prostředky, atp.). Obdobná situace je i v některých sídlištních komplexech a v obytných domech, zejména tam, kde se mohou nekontrolovatelně pohybovat cizí osoby, bezdomovci, drogoví dealeři a drogově závislé osoby, včetně problematických skupinek dětí a mladistvích. Pro tyto lokality platí, že se v nich cítí obyvatelé ohroženi, mají strach z majetkové i násilně trestné činnosti a z dalšího obtěžování, které je ohrožují, ruší a znepříjemňují jim život. Zejména na sídlištích a ve velkých bytových komplexech je značným problémech zajištění vchodů do domů před nezvanými návštěvníky.
 
Pro zlepšení bezpečnosti v těchto lokalitách a v obytných objektech byl vytvořen projekt Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení. Při jeho přípravě jsme vycházeli ze zahraničích zkušeností a ze zkušeností našich, které jsme získali za uplynulých 15 let z realizace preventivních programů ve městech a obcích.
 
Podstatou projektu je změna postojů občanů k problematice bezpečnosti, motivace k bezpečnějšímu chování, k zabezpečení bytů a obytných domů, ke zlepšení sousedských vztahů a respektování domovního řádu. Cílem pak je: 
 • Zvýšení bezpečnosti obyvatelů domů.
 • Snížení anonymity v domech.
 • Snížení rizika pohybu neoprávněných osob v prostorách domu.
 • Snížení rizika poškozování zařízení domů (vandalismu).
 • Zamezení páchání trestných činů a přestupků v prostorách domu.
 • Zlepšení situace v nabídce sociálních služeb přímo v domě či v jeho bezprostředním okolí.
Projekt bude nejdříve „pilotován“ ve dvou městech a během této doby bude zpracována metodika a standardy řešení problematiky bezpečného bydlení, a to z pohledu sociálního i technického. V domech, které budou do projektu zahrnuty, by se měla nejen zásadně zlepšit bezpečnost jeho obyvatel a pořádek ve společných prostorách domu, ale také by se měly zkvalitnit mezilidské vztahy.
  
Projekt se skládá z několika dílčích projektů - technická zabezpečení, režimová opatření, spolupráce s Policí ČR a s městskou policií.
 
Technickými a organizačními opatřeními lze řešit i otázku dlouhodobě neplatících nájemníků obecních domů. Těm, kteří nejsou ochotni řádně platit za služby spojené s bydlením, mohou být postupně omezována některá práva (např. možnost využívání výtahu) v souladu s domovním řádem. Nájemníci bytů, se kterými jsou problémy, tak budou nepřímo nuceni společná pravidla respektovat, nebo domy opustit. Společně s technickou úrovní zabezpečení domů je třeba také klást důraz na zvyšování právního vědomí obyvatelů domů s důrazem na práva a povinnosti v rámci sousedských vztahů. Technická opatření musejí být v souladu s evropskými normami pro prevenci kriminality řady CEN/TC 325, dalšími technickými normami (např. požární ochrany) a se zákony se zvláštním zaměřením na ochranu osobních údajů.
  
Dalším velmi důležitým prvkem projektu, je spolupráce obyvatel domu s policisty Policie ČR a strážníky městské policie. V rámci této spolupráce mohou být organizována pravidelná setkávání místně znalých policistů/strážníků se zástupci domovních samospráv, policisté a strážníci se také mohou účastnit domovních schůzí, při kterých by byly navazovány neformální vztahy mezi občany a „jejich“ policisty. Tyto vztahy tak mohou napomoci objasňování trestné činnosti a k rychlejším preventivním zásahům police v případech nepřístojného, či kriminálního jednáni v obytných domech. Uvažovat lze o přímém napojení zabezpečených domů na linky tísňového volání a na místní policejní oddělení, policistům a strážníkům je rozhodně třeba do zabezpečeného domu zajistit přístup. Nepřímým preventivním opatření může být označení domu jako objektu se zvýšeným dohledem policie.
 
Pilotní projekt ve městech Brno a Zlín
V rámci dlouhodobé spolupráce s magistrátem Brna a Zlína v oblasti prevence kriminality byla s vedením těchto měst dohodnuta pilotní realizace projektu Bezpečné bydlení – bezpečná lokalita. Obě města zpracovala v rámci Městské úrovně prevence kriminality neinvestiční preventivní projekty a předložila je odboru prevence kriminality MV k případnému poskytnutí finanční dotace. Projekty byly schváleny a podpořeny, takže v roce 2009 se realizuje I. etapa projektu, tj. neinvestiční analytická a projektová část (studie proveditelnosti), jejímž obsahem je:
 • Vytipování domu či domů v majetku obce.
 • Vedení podrobných přehledů kriminality a sociálně-patologických jevů v domě a v jeho bezprostředním okolí.
 • Sociologické šetření provedené ve vytipovaném domě, jehož cílem je zjištění hlavních příčin problémů a stanovení opatření, která by podle jeho obyvatel měla být přijata v oblasti sociální, technické a organizační ke zvýšení bezpečnosti v domě a přilehlé lokalitě.
 • Zpracování „studie udržitelného vývoje pro řešení konkrétních sociálních a technických problémů“ na základě zjišťovaných skutečností.
 • Zjištění, jak funguje v místě sociální síť, nabídka volnočasových aktivit apod.
 • Zpracování technického projektového řešení problémů ve vybraném bytovém domě v návaznosti na technickou proveditelnost a přijatelnost omezujících dopadů pro většinu obyvatel domu.
 • Zpracování režimových pravidel pro obyvatele domu v návaznosti na technická řešení, vnitřní a vnější rizika domu a přilehlé lokality, podmínky správce a vlastníka domu (viz domovní řád) a zapracování režimových pravidel do existujícího domovního řádu.
 • Zpracování komplexní dokumentace k projektu.
 • Školení policistů a strážníků s územní odpovědností a příprava na jejich úlohu v projektu a komunikaci s obyvateli domu.
 • Průběžná analýza a příprava podmínek pro konkrétní řešení plánovaná v dalším období.
 • Informování veřejnosti o probíhajícím pilotním projektu s cílem motivovat obyvatele dalších domů k obdobné aktivitě.
 • Zpracování ekonomických nákladů na realizaci projektu (technického řešení projektu, případně další náklady spojené s realizací – např. drobné technické úpravy na veřejné zeleni, městském mobiliáři, veřejném osvětlení, apod.).
 
Projekt „Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení“ projednal na svém 8. zasedání dne 10. prosince 2008 Poradní sbor pro situační prevenci kriminality a byl vyhlášen pilotním projektem partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership).
 
Realizaci projektu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ ve Zlíně a Brně bude po odborné i metodické stránce sledovat pracovní tým složený ze zástupců odboru prevence kriminality MV, Poradního sboru pro situační prevenci a zástupců Brna a Zlína, který následně vypracuje návrh podrobné metodiky projektu, včetně orientačních finančních nákladů, pro další využití v praxi. Dalším úkolem skupiny bude navrhnout metodiku vyhodnocování přijatých opatření.
 
 
Informují:
Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality, tel.: 974832872
a JUDr. Tomáš Koníček, projektový manažer pilotního projektu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“, tel.: 974833217,
e-mail: sekropk@mvcr.cz


Odbor prevence kriminality, 18.6.2009

vytisknout  e-mailem