Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Parádní web: Most k informacím

Tajemnice Magistrátu města Most Jaroslava Boudová. Foto: Radoslav Bernat.Tajemnice Magistrátu města Most Jaroslava Boudová. Foto: Radoslav Bernat.
Statutární město Most si dlouhodobě udržuje výborný standard při poskytování služeb občanům prostřednictvím internetu. V soutěži Parádní web jejich webové stránky zabodovaly bezbariérovou přístupností i rozsahem informací k veřejné správě. Další rozvoj stránek a změny na úřadě představuje tajemnice Jaroslava Boudová.

Jak vnímáte současný trend služeb pro občany? Jaká zlepšení radnice přijala k tomu, aby se zjednodušilo vyřizování záležitostí na úřadě a komunikace s úředníkem? Budete rozšiřovat on-line služby pro veřejnost či nabídku on-line formulářů?
Ano, připravujeme projekt s pracovním názvem Portál občana, ve kterém bude k dispozici rozhraní pro jeho on-line komunikaci s úřadem. Klient tak bude schopen ve vybraných agendách řešit svůj požadavek či získat potřebnou informaci z pohodlí domova. Data budou po kontrole automatizovaně zpracována, čímž dojde ke zrychlení a zefektivnění celého procesu. Na webu města získají uživatelé rozmanité zpravodajství počínaje on-line deníkem až po videoreportáže v Mosteckém televizním vysílání.

Fenoménem jsou sociální sítě. Mají význam pro městské úřady?
Most má svůj profil na Facebooku a ten byl dokonce ohodnocen v soutěži Firemní médium roku. V on-line deníku Mostecké listy máme u každého článku možnost propojení s Facebookem města. Na webu města a webu TV Most Expres je na tento profil města odkaz. Předloni se nám prostřednictvím sociální sítě podařilo svolat mládež na přímý přenos hokeje na mostecké náměstí. Účast a zájem byly tehdy obrovské.

Výtečně jsou na webu magistrátu zpracovány životní situace, dokonce multimediálně. Jak vzniknul tento nápad? S jakou odezvou jste se pak setkali?
Před časem jsme dostali nabídku od jisté firmy, že zpracovává životní situace formou grafického videa. Video bylo plné paragrafů a citací zákona, rozhodli jsme se, že to vlastní televizní štáb zvládne v rámci našeho zpravodajství lépe a ještě tím ušetříme peníze. A proč si myslíme, že lépe? Protože oproti obecně zpracovanému videu se naše návody natáčely na mosteckém magistrátu, na konkrétních odborech a informace podávali přímo úředníci mosteckého magistrátu. A to považujeme nejen za zajímavé, ale pro občany za přínosné.

Vedle zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstva je na webu k dispozici i jmenovité hlasování zastupitelů k projednávaným bodům. Chystáte další prvky otevřené radnice?
Archiv zápisů ze zastupitelstva i rady máme zpětně do roku 1995. Pro občana zveřejňujeme vedle zápisů i tiskové zprávy z jednání rady. Ty jsou mnohdy pro čtenáře formulačně přijatelnější a zajímavější. Na webu jsou k dispozici také pravidla rady, pravidla zastupitelstva, jednací řády a statuty jednotlivých komisí rady a výborů zastupitelstva, strategické dokumenty města a dlouhodobé koncepce. Principům otevřené radnice odpovídá i zveřejňování evidence poskytnutých finančních příspěvků s měsíční aktualizací.
 
Také bezbariérová přístupnost výrazně přispěla k úspěchu v soutěži Parádní web. Co poradíte městům, která by chtěla zlepšit přístupnost svých stránek? Uvažujete o zřízení zjednodušené verze stránek pro seniory či mentálně hendikepované občany?
Most. Foto: Radoslav Bernat.Most. Foto: Radoslav Bernat.
Pokud jde o bezbariérovou přístupnost, pak je třeba minimálně dodržovat principy bezbariérového webu, respektovat k nim přijaté metodiky a legislativu. O zřízení zjednodušené verze pro seniory a mentálně hendikepované osoby zatím neuvažujeme, dodržení všech výše zmíněných pravidel pomáhá určitě i jim. Od seniorů ze svého okolí máme konkrétní poznatky, že s webem pracovat umí a informaci dohledají. Pokud nám občan sdělí svůj názor na web, tak se jím samozřejmě zabýváme. Informace pro rodinu máme souhrnně sdružené na webu v části s názvem Obec přátelská rodině. I senior nebo hendikepovaný občan mohou v našem elektronickém katalogu sociálních služeb jednoduchou a přehlednou formou vyhledat pomoc, poradnu či informace. V současné době zde sdružujeme padesát dva organizací působících pro mosteckou oblast. A co bych poradila ostatním městům a obcím? Pokud se mohu vyjádřit více obecně, pak jednoznačně doporučuji obklopit se týmem odborníků, kteří dělají svoji práci profesionálně, s nadšením a nad rámec běžných povinností.
 
Jaké změny na úřadě způsobilo spuštění základních registrů v loňském roce? Co vám registry přinesly? Potýkáte se s problémy při registraci vozidel či vydávání elektronických občanských průkazů?
Spuštění základních registrů vnímám ve dvou polohách. V té první přinesly základní registry pro správní orgány usnadnění přístupu k informacím, které se týkají osobních údajů dotčených osob a rovněž k informacím vedených v Informačním systému územní identifikace adres a nemovitostí, například u přestupkového řízení. Díky základním registrům odpadlo zdlouhavé dopisování a zjišťování údajů od jiných orgánů veřejné správy a požadovaná informace je tak získána ve velmi krátkém čase. V druhé poloze však na kontaktních místech dochází k prodlužování samotného odbavení žadatele. Jedná se třeba o matriční úřad, který si takto ověřuje každého klienta. Obdobně je tomu i u klientů, kteří požadují úkony na úseku evidence motorových vozidel. Napojení základních registrů ještě více zpomaluje už značně pomalé stávající agendy, například centrální registr vozidel.

Jak jste spokojeni s převodem výplaty sociálních dávek na úřady práce?
Most. Foto: Radoslav Bernat.Most. Foto: Radoslav Bernat.
Převod výplaty dávek ze systému hmotné nouze reagoval na potřebu sjednotit výplatu takzvaných dávek nepojistných systémů. V tomto ohledu se jedná o systémový krok. Způsob, kterým se změna udála, byl však velmi rychlý, personálně a technicky pro úřady práce nedostatečně připravený. Pokud jde o fungování celého nově nastaveného systému, pak se jako významná ukázala spolupráce úřadů práce s pověřenými úřady, které mají na starosti sociální práci na obecní úrovni ve výkonu přenesené působnosti. Pracovníci odboru sociálních věcí magistrátu byli schopni i nad rámec svěřených povinností pružně reagovat na problémy, které byly často spojeny s převodem dávek. Převedení výplat dávek z obcí na úřady práce představovalo velkou změnu v životě tisíců lidí. Systém, který se organicky vyvíjel desítky let, postupně se obrušoval a přizpůsoboval potřebám lidí, byl naráz nahrazen systémem novým. Centralizace pak nevedla k lepšímu fungování systému, ale naopak k jeho určitému odcizení lidem. Obce do konce roku 2011 poskytovaly jak dávky, tak sociální poradenství. Měly, a stále mají, velmi slušný přehled o situaci konkrétních lidí. Před 1. Lednem 2012 měly i reálnou možnost tuto situaci ovlivnit, například poskytnutím mimořádné dávky, určením zvláštního příjemce dávek, zasláním dávky přímo pronajímateli bytu. Nyní je řešení mnoha problémů obtížnější, komplikovanější a zdlouhavější. Obce mají informace a plány pomoci, úřady práce mají peníze... Jedním z mála pozitiv nového uspořádání je určitá renesance „klasické“ sociální práce, jejíž výkon zůstal v přenesené působnosti obcím. Obce II. a III. typu disponují kvalifikovanými sociálními pracovníky, kteří jsou schopni s klientem probrat jeho specifické problémy a pomoci mu s jejich řešením. Smyslem sociální reformy mělo být zpřehlednění a zjednodušení systému, který měl přinést i úspory, a to hlavně v administrativě. Cílem bylo zejména zjednodušit systém sociální ochrany, zefektivnit práci orgánů státní správy, dosáhnout maximální možné účelnosti dávek, snížit administrativní zátěž pro uživatele služeb a zajistit adresnost sociálních dávek. Není však zcela jisté, zda k naplnění smyslu a cíle reformy vůbec došlo.

Jaké máte zkušenosti s elektronickým zadáváním veřejných zakázek?
Systém elektronické aukce, jako formy hodnocení veřejné zakázky, využívá statutární město Most již od roku 2008. Bylo tedy jedním z prvních uživatelů z řad veřejných zadavatelů v Ústeckém kraji. K využívání elektronických aukcí jsme přistoupili proto, že se jedná o nejtransparentnější formu zadání veřejné zakázky a dosahuje se při ní významných úspor. Od již zmíněného roku 2008 se statutárnímu městu Most takto podařilo z veřejných prostředků ušetřit přibližně patnáct milionů korun. Poslední dobou se i na městských úřadech objevují různé mobilní aplikace či uplatňují nové technologie jako QR kódy… Tyto vymoženosti už využíváme. Rozjíždíme mobilní verzi on-line deníku Mostecké listy a webu. QR kódy uvádíme v tištěném vydání Mosteckých listů a na měsíčních plakátech kulturních akcí na výlepových plochách a chystáme jejich rozšíření.

Radnice se dlouhodobě věnuje i rovným příležitostem. Vychází vstříc také rodinám s dětmi, za což byla i několikrát oceněna. Můžete uvést některé ze souvisejících aktivit?
Naše město, potažmo náš úřad se této problematice věnuje již delší dobu. Ne vždy se nám daří prosadit všechna opatření, která bychom si přáli. Někdy to závisí na finančních prostředcích a někdy na vůli politického zastoupení města. Uvnitř úřadu se asi jako první z opatření zavedla již v devadesátých letech pružná pracovní doba, individuální úprava pracovní doby či neplacené volno nad rámec dovolené, což uvítali zejména ti, kteří pečují o nezletilé děti. Od roku 2010 jsme zavedli e-learningové vzdělávání zaměstnanců či zaměstnankyň dlouhodobě nepřítomných. Ve službách pro veřejnost jsou nejmarkantnější opatření zaměřená na rodiče s dětmi, těhotné či kojící ženy a hendikepované osoby. Dětský koutek vznikl v roce 2003 a dnes je využíván s naprostou samozřejmostí. Před třemi lety jsme zřídili Pojízdný úřad, který umožňuje rodičům samoživitelům či samoživitelkám s nezletilými dětmi objednat si vybrané služby úřadu k sobě domů. Vždyť návštěva úřadu například s nemocným dítětem se někdy stává pro osamocené rodiče obtížným úkolem. Pyšní jsme i na uživatelsky vstřícný systém, v jehož rámci se lze objednat na konkrétní datum a hodinu. Zmíněný systém umožňuje přednostně vyřídit záležitosti rodičů s dětmi do dvou let věku a hendikepovaných osob. Systém je již při zadání požadavku směřuje přímo do největší kabinky, která při vyřizování cestovního pasu jako jediná splňuje technické parametry. Dalším doplněním služeb je vyčlenění prostoru pro kojící matky v budově úřadu a individuální služby poskytované rodičům s kočárky či hendikepovaným osobám přímo v informační recepci. V případě potřeby jsou úředníci či úřednice přivoláni dolů na recepci, kde vyřídí jejich požadavek. Nejnovější aktivitou je projekt Společné příležitosti pro město Most – spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a českým státním rozpočtem. Hlavním cílem je popularizace tématu rovných příležitostí mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Mostecku a pořádání informačních kampaní. Součástí této aktivity je i loňská analýza slaďování pracovního a rodinného života mezi konkrétními zaměstnavateli a analýza rovných příležitostí žen a mužů na našem magistrátu, která nás teprve čeká.

Zajímavým projektem je Most do minulosti. Jaké další aplikace, které by veřejnosti vizuálně atraktivní formou zpřístupnily informace z interních systémů, připravujete?
Doslova horkou novinkou, jejíž příprava právě vrcholí, je turistická mapa informující o restauracích, dětských hřištích, parkovištích, sportovištích a dalších objektech. V mapě si budou moci turisté, ale i naši občané vyhledat jednotlivé hřiště či restauraci a možnosti zaparkování. Dále budou moci zjistit, zda je restaurace nekuřácká, bezbariérová nebo zda má dětský koutek. Odezva od občanů města byla fantastická, velmi spolupracovali při sbírání dat. Mapa bude v průběhu dalších let vylepšovaná a doplňovaná. Na oddělení GIS byla vytvořena a bude dále rozvíjena aplikace pro stálou expozici starého města Mostu, která v interaktivní podobě zpřístupňuje fotografickou dokumentaci z období před bouráním starého Mostu. Nedávno také byly na jednom místě publikovány formou mapové a obrazové aplikace informace o válečných hrobech a pietních místech na Mostecku. Chystáme i další užitečné projekty, například právní předpisy obce v mapě, kulturní a přírodní zajímavosti a turistické cíle a trasy, vyhrazená parkovací místa.
 
Ivana Jungová
 

Mgr. Jaroslava Boudová (*1964) vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Jako učitelka působila na Základní škole v Mostě-Rudolicích a Soukromé sportovní základní škole s. r. o. Litvínov. V letech 2002–2003 se stala předsedkyní představenstva a ředitelkou cestovní agentury FIKOW a. s. V roce 2003 byla jmenována do funkce vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu v Litvínově. V roce 2007 se pak stala vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Mostu. Od roku 2011 je tajemnicí tohoto úřadu.

vytisknout  e-mailem