Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ověřování rodného čísla

V případě, že nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce zjistí jakékoliv nesrovnalosti v přiděleném rodném čísle nositele rodného čísla anebo získá pochybnosti o jeho jedinečnosti, může písemně požádat Ministerstvo vnitra o ověření rodného čísla.

Žádost o ověření rodného čísla může podat:

 • nositel rodného čísla, tj. fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (občan České republiky nebo cizinec),

 • jeho zákonný zástupce,

 • opatrovník,

 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, anebo

 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby, o jejíž ověření rodného čísla je žádáno, bylo schváleno soudem

  

Jak a kam se obrátit

Žádost o ověření rodného čísla lze podat:

 • osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy: Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení rodných čísel, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4,

 • prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra (identifikační číslo datové schránky: 6BNAAWP),

 • na e-mail odboru správních činností Ministerstva vnitra: eorc@mvcr.cz (V takovém případě však musí být podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Pokud je podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě (e-mail) bez použití zaručeného podpisu, je nutné jej do 5 dnů potvrdit, tj. učinit jej písemně, osobně, nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.).

  

Co musíte předložit

Žádost o ověření rodného čísla musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil, (Pozn.: Místem narození se rozumí obec, kde se fyzická osoba narodila, nikoliv část obce, okres, oblast či např. region. V případě, že se fyzická osoba narodila v Praze, je místem narození obvod Praha 1 až 10.),

 • označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož ověření je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,

 • charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o ověření rodného čísla,

 • adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, nebo opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování nositele rodného čísla bylo schváleno soudem, uvede se v žádosti též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině tohoto zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce, nebo člena domácnosti,

 • datum sepsání žádosti,

 • podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo člena domácnosti, který žádost o ověření rodného čísla podává, (podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen).
   

K žádosti o ověření rodného čísla je nezbytné připojit:

 • kopii rodného listu, popřípadě kopii jiného dokladu o datu a místě narození nositele rodného čísla, jehož rodné číslo má být ověřeno (např. kopii cizozemského dokladu totožnosti); je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, je nutné přiložit k němu jeho úřední překlad do českého jazyka (úřední překlad do jazyka českého se nevyžaduje v případě předložení dokladu ve slovenském jazyce),

 • kopii platného občanského průkazu nebo kopii platného cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření.
   

Úředně ověřená kopie výše uvedených dokladů není vyžadována.

Je-li žádost o ověření rodného čísla podána v elektronické podobě, musí  se jako přílohy přiložit elektronické obrazy dokumentů (dokladu o datu a místě narození, občanského průkazu nebo cestovního dokladu) ve formátu PDF nebo JPEG.

  

Formuláře

Žádost o ověření rodného čísla (pdf, 63 kB) lze podat na předepsaném tiskopise nebo jinou volnou písemnou formou.

Tiskopis žádosti o ověření rodného čísla je k dispozici v budově Ministerstva vnitra (náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, úřední hodiny kontaktního místa Po a St 8.00-17.00h, Út a Čt 8.00-16.00h, Pá 8.00-12.00h) nebo dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra.

  

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Ověření rodného čísla podléhá správnímu poplatku ve výši 50,- Kč.

Úhrada správního poplatku se uskutečňuje formou kolkové známky nebo převodem na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710; v případě elektronického podání žádosti výhradně formou převodu na účet. V případě platby ze zahraničí je nezbytné uvést IBAN: CZ47 0710 0037 1100 0892 0071 a SWIFT CODE: CNBACZPP.

Jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111…, kdy se na pozice teček napíše část rodného čísla fyzické osoby, o jejíž ověření rodného čísla je žádáno, uvedené za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) - např. 11116823 nebo 1111297, případně datum narození fyzické osoby, o jejíž ověření rodného čísla je žádáno, tj. (šestimístné číslo) - např. datum narození 20. 01. 1971 - variabilní symbol ve tvaru 1111200171 (variabilní symbol nesmí obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.).

Specifický symbol je 43300. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení fyzické osoby, jejíž rodné číslo má být ověřeno.

Správní poplatek je splatný při přijetí podání, nebo později, vždy však před provedením úkonu.
 

Lhůty

Lhůta pro vyřízení žádosti o ověření rodného čísla se řídí správním řádem v platném znění.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů 
   

Související zákony a předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně, některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. 
 

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

  

Další informace

Sdělení o ověření rodného čísla je doručeno do vlastních rukou nositeli rodného čísla (případně jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo členu domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem).

  

Nejčastější dotazy

Úřední překlad u slovenských dokladů

 • Narodil jsem se na území Slovenské republiky/jsem státní občan Slovenské republiky. Je nutné opatřit mnou doložené doklady ve slovenském jazyce úředním překladem do jazyka českého?
  Odpověď: Pokud se jedná o platný slovenský doklad totožnosti nebo slovenský rodný list, případně jiné podkladové materiály vydané na území Slovenské republiky ve slovenském jazyce, není třeba tyto doklady opatřit jejich úředním překladem do jazyka českého.
   

Možnost podání žádosti o ověření rodného čísla/převzetí sdělení o ověření rodného čísla jinou fyzickou osobou

 • Může za mne vyřídit žádost o ověření rodného čísla někdo jiný?
  Odpověď: Žádost může za fyzickou osobu podat její zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem. Zastupující fyzická osoba rovněž doloží k žádosti kopii platného dokladu totožnosti a kopii listiny opravňující ji k zastupování.
  V žádosti se v takovém případě také uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo člena domácnosti.
  Pokud podává žádost zmocněnec na základě plné moci, je nezbytné takovou plnou moc opatřit úředně ověřeným podpisem zmocnitele a přesně specifikovat, pro jaké účely plná moc slouží. Pokud je v rámci žádosti o ověření rodného čísla požadováno osobní převzetí sdělení o ověření rodného čísla zmocněncem, nebo jeho zaslání do vlastních rukou zmocněnce, tato skutečnost musí být v plné moci přesně uvedena. Např. "pro účely podání žádosti o ověření rodného čísla" nebo/a zároveň "převzetí sdělení o ověření rodného čísla".
   

Zasílání do zahraničí

 • Je možné zaslat sdělení o ověření rodného čísla do zahraničí?
  Odpověď: Ministerstvo vnitra zasílá sdělení na adresu, kterou fyzická osoba uvede ve své žádosti, tzn. i do zahraničí.

  

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení rodných čísel
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: eorc@mvcr.cz

  


Odbor správních činností, 23. července 2020

vytisknout  e-mailem