Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ověřování platnosti dokladů pro použití v cizině

Mají-li být rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list, (dále jen "matriční doklad"), doslovný výpis z matričních knih, prohlášení o určení otcovství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/ke vstupu do registrovaného partnerství, (dále jen "vysvědčení"), nebo potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí, které byly vydány v České republice, předloženy k úřednímu jednání v cizině, musí být opatřeny náležitým ověřením a úředním překladem do příslušného cizího jazyka.

 1. S některými státy uzavřela Česká republika smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, na základě kterých listiny vydané nebo ověřené příslušným orgánem v České republice mají v cizině důkazní moc veřejných listin a mohou být použity v řízení před cizími úřady bez dalšího ověření, popř. je v nich přesně stanoveno, jakým orgánem musí být doklad ověřen, aby měl důkazní moc veřejné listiny i na území druhé smluvní strany. Takové listiny se předkládají k úřednímu jednání opatřené pouze úředním překladem do příslušného cizího jazyka. Seznam smluvních států lze nalézt na webové stránce:
  https://www.justice.cz/web/msp/dvoustranne-smlouvy.

 2. Česká republika dále přistoupila k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (sdělení MZV č. 45/1999 Sb.), dále jen "Haagská úmluva". Mají-li být český matriční doklad nebo vysvědčení předloženy k úřednímu jednání ve státě, který stejně jako Česká republika přistoupil k Haagské úmluvě, musí být opatřeny ověřovací doložkou "Apostille" a poté úředně přeloženy do příslušného cizího jazyka. Seznam signatářů Haagské úmluvy lze nalézt na webové stránce:
  https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41.

 3. Mají-li být například český matriční doklad nebo vysvědčení předloženy k úřednímu jednání ve státě, se kterým Česká republika neuzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, ani tento stát nepřistoupil k Haagské úmluvě, potom matriční doklad nebo vysvědčení musí být opatřeny superlegalizační doložkou a poté úředně přeloženy do příslušného cizího jazyka.

 4. Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen "nařízení"), které bylo vyhlášeno v úředním věstníku EU pod č. 206/1191 dne 26. 7. 2016 (L 200/1).
   

Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad v České republice k matričnímu dokladu nebo k vysvědčení pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář. Podle uvedeného nařízení musí být stanovené veřejné listiny, které byly vydány orgány jednoho členského státu EU, přijaty orgány jiného členského státu EU jako pravé, aniž by pravost dané listiny musela být ověřena. Formulář nemůže být vydán samostatně, vždy doprovází veřejnou listinu a údaje v něm zanesené musí odpovídat obsahu veřejné listiny. Každý formulář obsahuje rovněž vícejazyčný glosář názvů standardních položek i názvů specifických pro danou zemi ve všech úředních jazycích orgánů EU. Vydání vícejazyčného standardního formuláře je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč.

  

Kam se obrátit

Matriční doklad, doslovný výpis z matričních knih, prohlášení o určení otcovství, vysvědčení, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, jde-li o narození, zavření manželství nebo úmrtí, na žádost vydá příslušný matriční úřad (podrobněji viz kapitola Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih a Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/vstupu do registrovaného partnerství). Poté příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad provede na žádost ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka úřadu, který matriční doklad nebo vysvědčení vydal.

 • Ověřovací doložku Apostille připojí na doklad na žádost fyzické osoby Ministerstvo zahraničních věcí v Praze až po ověření příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným krajským úřadem. Např. rodný list vydaný Matričním úřadem v Děčíně ověří nejdříve Krajský úřad Ústeckého kraje a teprve poté jej opatří konečnou ověřovací doložkou Apostille Ministerstvo zahraničních věcí v Praze; nebo oddací list vydaný Úřadem městské části Praha 1 ověří Magistrát hl. města Prahy, následně jej opatří konečnou ověřovací doložkou Apostille Ministerstvo zahraničních věcí v Praze.

 • Superlegalizační doložka - poté, co došlo k ověření příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným krajským úřadem, provede ověření Ministerstvo zahraničních věcí v Praze. Následně se žadatel dostaví na zastupitelský úřad toho cizího státu, na jehož území má být příslušný doklad použit, který jej opatří superlegalizační doložkou.
   

Bližší informace k ověřování listin na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky v Praze lze nalézt na webové stránce:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html.

  

Poplatky

Za vyšší ověření dokladu pro použití v cizině příslušným matričním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným krajským úřadem.

Dle položky 5 písm. d) sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí ve výši 100,- Kč za každý podpis nebo otisk razítka.

Za opatření dokladu doložkou Apostille Ministerstvem zahraničních věcí.

Dle položky 5 písm. b) sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Ověření (doložka Apostille) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí ve výši 300,- Kč.

Za vydání vícejazyčného standardního formuláře.

Dle položky 3 písm. h) sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Vydání vícejazyčného standardního formuláře ve výši 100,- Kč.

  

Lhůty pro vyřízení

Ověření dokladu pro použití v cizině příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným krajským úřadem se provádí zpravidla obratem, nejpozději do 30 dnů.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.
   

Doplňující zákony a předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb.,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 opodpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

  

Kde získáte bližší informace

  

Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 1. února 2024

  

vytisknout  e-mailem