Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otevřená data II

Název projektu:
Implementace strategií v oblasti otevřených dat II

EU (ESF-OPZ)

Informace o projektu

Identifikace projektu

Registrační číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172

Popis projektu:
Předmětem projektu je rozvíjení oblasti otevřených dat v prostředí veřejné správy ve vazbě na mezinárodní standardy. Jedná se o rozvoj metodik a standardů nutných pro zajištění kvality otevřených dat napříč veřejnou správou po technické, procesní i právní stránce a o vzdělávání, podporu a koordinaci jednotlivých institucí. V návaznosti na Národní architektonický plán eGovernmentu ČR budou vytvořeny architektonické vzory a standardy na úrovni datové vrstvy pro zajištění využití nejlepší praxe.

Realizace projektu od: 1. 1. 2017
Realizace projektu do: 31. 10. 2019

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity 01: Řízení a administrace projektu

Popis klíčové aktivity:
Aktivita bude zahájena současně se zahájením projektu a bude realizována po celou dobu jeho trvání. Řízení a administrace projektu bude prováděno v souladu s pravidly Operačního programu Zaměstnanost, v souladu s právním aktem a dalšími metodickými dokumenty. Administrace projektu bude doložena zejména prostřednictvím zpráv o realizaci a žádostí o platbu. Projekt bude řízen na úrovni každodenního průběhu projektovým manažerem, který bude hrazen z nepřímých nákladů projektu. Za řádnou realizaci projektu z hlediska kvality, času, financí a dosažení stanovených výstupů zodpovídá ředitel projektu, který bude pověřen ministrem vnitra řízením projektu.

Název klíčové aktivity 02: Rozvoj Národního katalogu otevřených dat

Popis klíčové aktivity:
Klíčová aktivita bude analyzovat existující standardy používané v EU v oblasti katalogizace otevřených dat (např. CKAN API, DCAT-AP, GeoDCATAP). Budou popsány souvislosti mezi standardy a doporučený dopad na Českou republiku, resp. na Národní katalog otevřených dat. Rešerše bude zpracována formou dokumentu a zveřejněna. Její první verze bude vypracována již v prvním roce řešení projektu. Ve druhém a třetím roce budou vypracovány nové verze reflektující aktuální vývoj standardů. Dále bude vypracován a zveřejněn dokument s návrhem rozšíření Národního katalogu otevřených dat o mechanismy kontroly kvality katalogizovaných datových sad včetně detailní specifikace konkrétních kontrolních mechanismů. Bude vypracován a zveřejněn dokument, který bude popisovat požadavky na úpravu Národního katalogu otevřených dat o novou prezentační vrstvu pro katalogizační záznamy zaznamenané v katalogu, která usnadní prohledávání katalogizačních záznamů.

Název klíčové aktivity 03: Zasazení otevřených dat do kontextu NAP

Popis klíčové aktivity:
Klíčová aktivita se zaměří na vytvoření Datové politiky, která bude popisovat zasazení otevřených dat do Národního architektonického plánu. Konkrétně bude popisovat způsob začlenění otevřených dat orgánů veřejné správy do datové architektury VS ČR tak, aby byla zajištěna technická, procesní i legislativně-právní standardizace napříč jednotlivými orgány a jimi publikovanými datovými sadami, která je stěžejní pro efektivní výměnu dat a informací jak mezi institucemi VS ČR navzájem tak i mezi institucemi VS ČR a veřejností. Datová politika bude vypracována s využitím mezinárodních standardů EU (DCAT-AP, European Interoperability Reference Architecture (EIRA) a Interoperability Maturity Model (IMM)). Datová politika bude vypracována v podobě dokumentu a zveřejněna.
Dále bude součástí klíčové aktivity vytvoření koncepce vytvoření a údržby sémantického slovníku pojmů veřejné správy, jehož cílem je ujednocení názvosloví používaného nejenom v technických a procesních standardech pro otevřená data VS ČR ale v celé datové architektuře VS ČR, jejíž nedílnou součástí jsou právě otevřená data VS ČR. Takový slovník zatím chybí a přitom je zásadní pro standardizaci datové architektury napříč jednotlivými orgány veřejné správy, především pak pro propojení a konsolidaci datového fondu veřejné správy a jeho efektivní využití. Koncepce bude vytvořena v návaznosti na standardní slovníky EU (ISA Core Vocabularies). Součástí koncepce bude návrh na propojení sémantického slovníku na existující slovníky a ontologie používané v zahraničí. Koncepce bude zasazena do kontextu Datové politiky vytvářené v rámci projektu. Koncepce bude vypracována v podobě dokumentu a zveřejněna.

Název klíčové aktivity 04: Rozvíjení a rozšiřování znalostí podpory veřejné správy v oblasti otevřených dat

Popis klíčové aktivity:
Současné standardy publikace a katalogizace otevřených dat vypracované Ministerstvem vnitra během roku 2016 budou dále rozšiřovány tak, aby byly v souladu s navrženou Datovou politikou, Koncepcí sémantického slovníku pojmů a navrženými legislativními úpravami.
Budou uspořádány pracovní workshopy se zástupci konkrétních orgánů veřejné správy a místních samospráv za účelem diskuze jejich publikačních plánů a nastavení jejich procesů publikace otevřených dat. Proběhnou školení k tématu navržené Datové politiky a Sémantického slovníku pojmů pro účastníky z řad orgánů veřejné správy a místních samospráv.

V návaznosti na výstupy KA02 bude realizováno prvotní naplnění sémantického slovníku pojmů a jeho další rozvoj.
V průběhu aktivity bude také vypracována právní analýza platného a účinného znění předpisů upravujících dobrovolné i povinné poskytování informací orgány veřejné správy a samospráv. Součástí analýzy bude popis možnosti publikace takových informací ve formě otevřených dat. Dále bude zpracován návrh legislativních úprav nezbytných k zajištění souladu existující legislativy s Datovou politikou.

  

vytisknout  e-mailem