Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osvědčování rodného čísla

Žádost o osvědčení rodného čísla lze podat v případě, že nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo žádným z dokladů o přiděleném rodném čísle.

Dokladem o přiděleném rodném čísle je pouze:

 • rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo jeho nositele,

 • samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003 (Pozn.: Doklad o rodném čísle vydaný Českým statistickým úřadem není ve smyslu platné právní úpravy dokladem o přiděleném rodném čísle.),

 • občanský průkaz vydaný na území České republiky,

 • cestovní doklad vydaný na území České republiky, pokud je v něm rodné číslo uvedeno, nebo

 • doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu, pokud je v něm rodné číslo uvedeno (např. průkaz o povolení k pobytu cizince). 

  

Kdo a za jakých podmínek

Žádost o osvědčení rodného čísla může podat:

 • nositel rodného čísla, tj. fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (občan České republiky nebo cizinec),

 • jeho zákonný zástupce,

 • opatrovník,

 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, anebo

 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby, o jejíž osvědčení rodného čísla je žádáno, bylo schváleno soudem.

  

Jak a kam se obrátit

Žádost o osvědčení rodného čísla lze podat:

 • osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy: Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení rodných čísel, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4,

 • prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra (identifikační číslo datové schránky: 6BNAAWP),

 • na e-mail odboru správních činností Ministerstva vnitra: eorc@mvcr.cz (V takovém případě však musí být podání opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Pokud je podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě (e-mail) bez  použití zaručeného podpisu, je nutné jej do 5 dnů potvrdit, tj. učinit jej písemně, osobně, nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.).

  

Co musíte předložit

Žádost o osvědčení rodného čísla musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil, (Pozn.: Místem narození se rozumí obec, kde se fyzická osoba narodila, nikoliv část obce, okres, oblast či např. region. V případě, že se fyzická osoba narodila v Praze, je místem narození obvod Praha 1 až 10.),

 • označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož osvědčení je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,

 • charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o osvědčení rodného čísla,

 • adresu místa trvalého nebo jiného pobytu nebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem, uvede se v žádosti též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině tohoto zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce, anebo člena domácnosti,

 • datum sepsání žádosti,

 • podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, popř. opatrovníka, zmocněnce nebo člena domácnosti, který žádost o osvědčení rodného čísla podává, (podpis nemusí být úředně ověřen). 
   

K žádosti o osvědčení rodného čísla je nezbytné připojit:

 • kopii rodného listu nositele rodného čísla, o jehož osvědčení je žádáno, popř. kopii jiného dokladu o datu a místě jeho narození (např. kopii cizozemského dokladu totožnosti); je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přiloží se k němu jeho úřední překlad do jazyka českého (úřední překlad do jazyka českého se nevyžaduje v případě předložení dokladu ve slovenském jazyce),

 • kopii dokladu o státním občanství nositele rodného čísla (např. kopie platného cestovního dokladu nositele rodného čísla; v případě občanů České republiky nesmí být osvědčení či listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky starší než 1 rok).
   

Úředně ověřená kopie výše uvedených dokladů není vyžadována.

Je-li žádost o osvědčení rodného čísla podána v elektronické podobě, musí se jako přílohy přiložit elektronické obrazy dokumentů (dokladu o datu a místě narození a státním občanství) ve formátu PDF nebo JPEG.

  

Formuláře

Žádost o osvědčení rodného čísla (pdf, 65 kB) lze podat na předepsaném tiskopise nebo jinou volnou písemnou formou.

Tiskopis žádosti o osvědčení rodného čísla je k dispozici v budově Ministerstva vnitra (náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, úřední hodiny kontaktního místa Po a St 8.00 - 17.00h, Út a Čt 8.00 - 16.00h, Pá 8.00 - 12.00h) nebo dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra.

  

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Osvědčení rodného čísla podléhá správnímu poplatku ve výši 300,- Kč.

Úhrada správního poplatku se uskutečňuje formou kolkové známky nebo převodem na příjmový účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, v případě elektronického podání žádosti výhradně formou převodu na účet. V případě platby ze zahraničí je nezbytné uvést IBAN: CZ47 0710 0037 1100 0892 0071 a SWIFT CODE: CNBACZPP.

Jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111…, kdy se na pozice teček napíše část rodného čísla fyzické osoby, o jejíž osvědčení rodného čísla je žádáno, uvedená za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) - např. 11116823 nebo 1111297, případně datum narození fyzické osoby, o jejíž osvědčení rodného čísla je žádáno (šestimístné číslo) - např. datum narození 20. 01. 1971 - variabilní symbol ve tvaru 1111200171 (variabilní symbol nesmí obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery apod.).

Specifický symbol je 43300. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení fyzické osoby, o jejíž osvědčení rodného čísla je žádáno.

Správní poplatek je splatný při přijetí podání, nebo později, vždy však před provedením úkonu.
 

Lhůty

Lhůta pro vyřízení žádosti o osvědčení rodného čísla se řídí správním řádem v platném znění.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. 
   

Související zákony a předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky),

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. 
 

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

  

Další informace

Ministerstvo vnitra vydá doklad o rodném čísle, který doručí do vlastních rukou nositeli rodného čísla (případně jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zmocněnci na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo členu domácnosti, jehož oprávnění fyzické osoby k zastupování bylo schváleno soudem.

  

Nejčastější dotazy

Úřední překlad u slovenských dokladů

 • Narodil jsem se na území Slovenské republiky/jsem státní občan Slovenské republiky. Je nutné opatřit mnou doložené doklady ve slovenském jazyce úředním překladem do jazyka českého?
  Odpověď: Pokud se jedná o platný slovenský doklad totožnosti nebo slovenský rodný list, případně jiné podkladové materiály vydané na území Slovenské republiky ve slovenském jazyce, není třeba tyto doklady opatřit úředním překladem do jazyka českého.
   

Možnost podání žádosti o osvědčení rodného čísla/převzetí dokladu o rodném čísle jinou fyzickou osobou

 • Může za mne vyřídit žádost o osvědčení rodného čísla někdo jiný?
  Odpověď: Žádost může za fyzickou osobu podat její zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele anebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování fyzické osoby bylo schváleno soudem. Zastupující fyzická osoba rovněž doloží k žádosti kopii platného dokladu totožnosti a kopii listiny opravňující ji k zastupování.
  V žádosti se v takovém případě také uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo člena domácnosti.
  Pokud podává žádost zmocněnec na základě plné moci, je nezbytné takovou plnou moc opatřit úředně ověřeným podpisem zmocnitele a přesně specifikovat, pro jaké účely plná moc slouží. Pokud je v rámci žádosti o osvědčení rodného čísla požadováno osobní převzetí dokladu o rodném čísle zmocněncem, nebo jeho zaslání do vlastních rukou zmocněnce, tato skutečnost musí být v plné moci přesně uvedena. Např. "pro účely podání žádosti o osvědčení rodného čísla" nebo/a zároveň "převzetí dokladu o rodném čísle".
   

Zasílání do zahraničí

 • Je možné zaslat sdělení o osvědčení rodného čísla, včetně dokladu o rodném čísle do zahraničí?
  Odpověď: Ministerstvo vnitra zasílá sdělení, včetně dokladu o rodném čísle na adresu, kterou fyzická osoba uvede ve své žádosti, tzn. i do zahraničí.
   

Zaslání Dokladu o rodném čísle prostřednictvím datové schránky

 • Je možné zaslat Doklad o rodném čísle do mé datové schránky?
  Odpověď: Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, povaha dokumentu, tj. Doklad o rodném čísle, neumožňuje doručení prostřednictvím datové schránky.  

  

Ministerstvo  vnitra
odbor správních činností
oddělení rodných čísel
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: eorc@mvcr.cz

  

Odbor správních činností, 25. března 2024

  

vytisknout  e-mailem