Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo ministerského rady v oddělení koordinace veřejné správy a mezinárodních vztahů

Platné do 20. 8. 2018, PT 13, č.j.: MV-85705-2/SP-2018 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo ministerského rady
v oddělení koordinace veřejné správy a mezinárodních vztahů;
toto služební místo je zařazeno v odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Č.j.: MV-85705-2/SP-2018
Praha 31. července 2018

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského radyv oddělení koordinace veřejné správy a mezinárodních vztahů, ID 30350105, v oboru služby:

33. Systém veřejné správy

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. prosince 2020 po dobu projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020, Strategický cíl 1 – Modernizace veřejné správy, Specifický cíl 1.2 – Snižování byrokratické zátěže. Pozice je odborný gestor specifického cíle 1.2.

Předpokládaným termínem nástupu do služby je listopad 2018.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: koncepční příprava materiálů a podkladů k problematice snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy, příprava podkladů pro Řídicí výbor pro modernizaci veřejné správy za specifický cíl 1.2, plnění úkolů zadaných ze strany Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy a Rady vlády pro veřejnou správu týkajících se problematiky snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy, posouzení výsledků/ závěrů Analýzy současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy, příprava specifických projektů zaměřených na snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy, revize či rozpracování metodik měření administrativní zátěže občanů a veřejné správy, revize stávající právní základny s cílem zjištění možnosti zjednodušení situace, snížení či odstranění regulatorní zátěže dopadající na občany a veřejnou správu, zpracování RIA u legislativních norem a úprav, které budou produkovány jako výsledky analýz a naplňování Strategického rámce rozvoje VS ČR 2014 – 2020, komunikace se zapojenými subjekty, návazné aktivity vedoucí k propojení s ostatními specifickými cíli Strategického cíle 1; spolupráce na koncepčním řešení nového strategického dokumentu pro oblast veřejné správy 2020+. Pokročilá znalost MS OFFICE, zkušenost se zpracováním zpráv RIA, se zhodnocováním dopadů, zkušenost se snižováním regulatorní zátěže, zkušenost v oblasti veřejné správy min. 2 roky jsou výhodou. 

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 20. srpna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, P. O. BOX 95, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@mvcr.cz   nebo prostřednictvím datové schránky ID: krk34e3.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení koordinace veřejné správy a mezinárodních vztahů, odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, ID 30350105, č.j.: MV-85705-2/SP-2018“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

Splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem/státní občankou České republiky, občanem/občankou jiného členského státu Evropské unie nebo občanem/občankou státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.

  Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel/ka v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  Žadatel/ka, který/á není státním občanem/státní občankou České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval/a alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 4. je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

  Není-li žadatel/ka státním občanem/státní občankou České republiky, je povinen/a doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5]
 5. dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
   
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.


K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. písemnou esej na  téma „Možné snižování regulatorní zátěže veřejné správy“, v rozsahu maximálně dvou normostran.

Bližší informace k vykonávaným činnostem na služebním místě Vám poskytne:
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Mgr. Renata Hůrková
tel.: +420 974 816 598
e-mail: renata.hurkova@mvrc.cz

 
Bližší informace k personálním záležitostem Vám poskytne:
Ing. Milan Petržílek
odbor personální
tel.: +420 974 832 295 
e-mail: milan.petrzilek@mvcr.cz

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

 

[1] Formulář žádosti tvoří příloha č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

vytisknout  e-mailem