Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa vedoucí oddělení dostupnosti a financování veřejné správy

Platné do 26. 2. 2021, 14. PT, č. j.: MV-18676-3/SST-2021 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení služebního místa vedoucí oddělení dostupnosti a financování veřejné správy;
služební místo je zařazeno v odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

V Praze dne 8. 2. 2021

Č. j.: MV-18676-3/SST-2021

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení dostupnosti a financování veřejné správy v odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, ID 17019165, v oboru služby:

 • 26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Místem výkonu služby je Praha.

Předpokládaným termínem nástupu do služby na služební místo je březen 2021.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Výkon služby zahrnuje:

 • tvorbu zásadní koncepce uspořádání a výkonu veřejné správy v ČR - implementaci koncepce veřejné správy 2021+;

 • zajištění zpracování zásadních komplexních stanovisek k návrhům koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností v oblasti územní veřejné správy; zpracování a vedení problematiky financování územní veřejné správy a poskytování veřejných služeb;

 • zpracování podkladů k návrhu státního rozpočtu pro stanovení příspěvku na výkon přenesené působnosti včetně tvorby celostátní koncepce na úseku financování výkonu státní správy přeneseného na územní samosprávné celky;

 • odpovědnost za vedení databáze obcí;

 • zajištění a koordinaci plnění Implementačních plánů vyplývajících z materiálu Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020, včetně řízení projektových pracovníků a odborných gestorů zejména v SC 2 SRRVS;

 • průběžné sledování výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb na úrovni samosprávných celků;

 • zajištění analytické činnosti související s rozmístěním a výkonem jednotlivých úřadů veřejné správy v území;

 • iniciace nelegislativních i legislativních změn v územní dimenzi veřejné správy;

 • tvorbu datových setů, reflexe požadavků z území na systémové změny;

 • monitoring připravované legislativy ve vztahu k nesystémovým záměrům změn kompetencí v gesci jednotlivých ústředních orgánů státní správy;

 • koordinace a provádění dohledu nad připomínkovými řízeními;

 • konzultace tvorby dotačních programů národních i evropských;

 • vyhodnocení nedostatků v organizaci a výkonu veřejné správy a návrh systémových opatření směřujících k jejich odstranění;

 • koordinaci plnění vybraných úkolů spojených se zajištěním úkolů vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za oblast veřejné správy;

 • participaci na aktivitách v rámci zapojení České republiky do politiky tzv. Východního partnerství,

 • konkrétně v oblasti veřejné správy;

 • stanovování správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností;

 • odpovědnost a zajištění činností souvisejících s územním členěním státu,

 • dostupností veřejné správy, organizací a koordinací veřejné správy;

 • zajištění naplňování materiálu Česko 2030 týkající se dostupnosti veřejné správy; účast na odborných konferencích a podíl na prezentaci výstupů z materiálů připravených Ministerstvem vnitra;

 • zastupování Ministerstva vnitra navenek dle pokynů představených;

 • vedení projektového týmu věnujícího se optimalizaci a dostupnosti veřejné správy.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představené/ho nebo žádosti o jmenování na služební místo představené/ho (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 26. 2. 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, P. O. BOX 95, 170 34 Praha 7, nebo osobně podané na podatelnu Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení dostupnosti a financování veřejné správy v odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, ID 17019165".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona o státní službě];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2 popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel/ka v takovém případě povinen/na doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný/ná [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením3;

 4. je bezúhonný/na [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů4, není již povinen/na výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;

 5. dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání5; uvedenou listinu v takovém případě je nutné doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením6. U nejvhodnější/ho žadatele/ky vybrané/ho podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

2) je-li narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:

 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

 2. evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel/ka o vydání osvědčení požádal/a. Osvědčení je však žadatel/ka povinen/na doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

3) je-li narozen/a přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení7 podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,

 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,

 3. příslušníkem Lidových milicí,

 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,

 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

4) podle § 58 odst. 2 v prvním kole výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 zákona nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku.

Mezi činnosti podle § 5 odst. 1 zákona nebo činnosti obdobné lze považovat:

 • přípravu návrhů právních předpisů8 a zajišťování právní činnosti9,

 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,

 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů,

 • státní statistickou službu,

 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

 • zabezpečování obrany státu,

 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,

 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,

 • přípravu a provádění správních úkonů[10] včetně kontroly,

 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

 • zadávání veřejných zakázek,

 • audit,

 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců11,

 • řízení (činností výše uvedených),

 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.

K žádosti dále žadatel/ka přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. motivační dopis,

 3. písemnou práci v maximálním rozsahu 4 normostran12 na téma: "Koncepční přístupy k řešení dostupnosti veřejné správy na základě horizontálních přístupů".

  

Služební úřad Ministerstvo vnitra podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích.

Bližší informace poskytne:

Bc. Martin Procházka
kancelář státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
tel.: +420 974 833 349
e-mail: martin.prochazka@mvcr.cz

RNDr. Josef Postránecký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

  

1)
Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

2)
Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

3)
Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

4)
Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

5)
Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel/ka zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

6)
Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

7)
Písemné čestné prohlášení tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení.

8)
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

9)
Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

10)
Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

11)
Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnosti v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

12)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. 6. 2014, účinné od 1. 8. 2014.

  

vytisknout  e-mailem