Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Opravy údajů v evidenci obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky (dále jen "občan"), osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Agendový informační systém evidence obyvatel edituje referenční údaje o občanech České republiky do základního registru obyvatel.

  

Kdo a za jakých podmínek

Příslušný k prověření správnosti vedených údajů a provedení opravy nesprávně vedených údajů, případně k doplnění zpracovávaných údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušnost je stanovena podle trvalého pobytu občana. Nemá-li občan hlášen platný trvalý pobyt na území České republiky postupuje se podle posledního trvalého pobytu občana, kterého se oprava týká. Pokud občan neměl trvalý pobyt v České republice nebo pokud jej nelze zjistit, je příslušným úřadem Magistrát města Brna.

Na nesoulad údajů nebo na pochybnost o správnosti údaje vedeného v agendovém informačním systému evidence obyvatel může příslušný úřad upozornit kdokoliv, zejména pak:

 • zapisovatel údajů,
 • uživatel údajů,
 • subjekt údajů, nebo
 • obyvatel.
   

Na základě podání je zpochybňovaný údaj v agendovém informačním systému evidence obyvatel označen obecním úřadem obce s rozšířenou působností, Ministerstvem vnitra nebo automatizovanými procesy při podání skrze Portál občana, jako nesprávný. Údaj není blokován, nicméně uživatel údajů je na označení údaje jako nesprávný upozorněn.

Ostatní ministerstva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a občané jsou povinni poskytnout v rámci šetření obecního úřadu obce s rozšířenou působností součinnost předáváním potřebných údajů.

Po prošetření správnosti údaje je případný nesoulad údajů oprávněným úřadem napraven a označení pochybnosti o správnosti údaje následně odstraněno.

O výsledku zjišťování správnosti zpochybňovaného údaje je podatel informován.

  

Co musíte předložit

 • písemnou žádost o prověření a provedení opravy nebo doplnění údajů zpracovávaných v agendovém informačním systému evidence obyvatel,
 • doklad potvrzující správnou hodnotu údaje např. kopie rodného listu, doslovný výpis z matriční knihy.
   

Formuláře

Volná forma podání. Písemnou žádost lze podat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím poštovní služby nebo osobně u příslušného úřadu.

Oznámit pochybnost ve správnosti údaje může obyvatel také uskutečnit prostřednictvím Portálu občana.

  

Poplatky a termíny

Správní poplatek

Není stanoven.
 

Lhůty

Nejsou stanoveny.

  

Právní úprava

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.

  

Za správnost odpovídá

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení evidence obyvatel,
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

  


Odbor správních činností, 3. července 2023

vytisknout  e-mailem