Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Pro využívání prostředků z Evropského sociálního fondu EU v programovacím období 2007 - 2013 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který byl 12. října 2007 schválen Evropskou komisí.  

  1. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
  2. Mzdy a platy obvyklé pro OP LZZ v období 2009/2010

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost na stránkách OSF MV ČR

Loga OP LZZLoga OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost vymezuje osm základních věcných prioritních os, které pokrývají problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.

Operační program je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a jeho prostřednictvím je možno financovat tzv. neinvestiční projekty.

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Řídící orgán v souladu s článkem 60 nařízení Rady č. 1083/2006 odpovídá za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení.

V souladu se schváleným delegováním činností zabezpečuje Ministerstvo vnitra jako zprostředkující subjekt pro následující prioritní osy veškeré úkoly spojené s příjmem, hodnocením, výběrem a realizací projektů:

4a) a 4b) Veřejná správa a veřejné služby

Oblast podpory bude zaměřena na intervence podporující zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí státní správy a územní veřejné správy.

Ve státní správě budou podporovány především projekty zaměřené na racionalizaci administrativních procedur, na zavedení jednotného systému řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, na zvyšování výkonnosti a kvality správních úřadů prostřednictvím aplikace nových metod řízení, nástrojů řízení kvality a výkonnosti, posílení komunikace a koordinace v rámci státní správy a rozvoj dialogu s občanem s cílem zabezpečit efektivnější tvorbu a realizaci vládních politik.

Oblast podpory je zaměřena na územní samosprávné celky, úřady územních samosprávných celků a jimi zřízených/založených organizací.
V projektech bude podpořeno provádění analýz a realizace činností směřujících ke zlepšování stávajících a zprovoznění nových systémových nástrojů a strategií v oblasti územní veřejné správy, k posilování výkonnosti a efektivnosti územní veřejné správy (včetně monitorování, hodnocení a aplikace metod jejího zvyšování), zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, zvyšování transparentnosti a otevřenosti územní veřejné správy s využitím zkušeností, osvědčených systémů a postupů a mezinárodní spolupráce.

Ministerstvo vnitra jako věcný gestor za oblast modernizace veřejné správy a Zprostředkující subjekt bude zajišťovat provázanost a koordinaci aktivit s Integrovaným operačním programem.

Podrobné údaje o formách podpory, způsobilých výdajích projektů a příjemcích podpory jsou uvedeny v Prováděcím dokumentu Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost pro období let 2007 – 2013 a budou specifikovány v jednotlivých Výzvách pro předkládání projektů. 
 

Související odkazy:

Oddělení OP LZZ Odboru strukturálních fondů MV ČR

vytisknout  e-mailem