Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odstraňování vad žádosti v průběhu řízení a shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí

English English

MV ČR v řízeních o povolení k pobytu na území ČR postupuje v souladu se správním řádem (zák. č. 500/2004 Sb.). Jednotlivé úkony v řízení se činí písemně, jednotlivá sdělení v průběhu řízení lze vůči přítomnému účastníku řízení učinit ústně, pokud ten na písemné formě netrvá.
 
Je-li po podání žádosti v průběhu řízení zjištěna vada žádosti, resp. vada zákonem požadovaných náležitostí žádosti, je žadatel písemně vyzván k jejímu odstranění. Za tímto účelem, pokud je to účelné např. z hlediska potřeby zastavení běhu lhůty pro vydání rozhodnutí, se řízení usnesením přeruší podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu.
 
Ve výzvě k doplnění žádosti či odstranění vad žádosti MV ČR vždy přesně specifikuje, v čem spočívá konkrétní vada žádosti a jakým způsobem je třeba ji odstranit.
 
MV ČR účastníkovi řízení určí v této výzvě přiměřenou lhůtu k provedení daného úkonu a poučí jej o následcích neodstranění vad. Určenou lhůtu může na písemnou žádost účastníka MV ČR prodloužit. Pokud je řízení přerušeno, lhůta se prodlužuje usnesením.
 
Výzva/usnesení o přerušení řízení je zaslána/o účastníkovi řízení nebo jeho zmocněnci na adresu, která byla MV ČR sdělena. Je v zájmu účastníka řízení, aby se po dobu řízení nacházel na uvedené adrese, aby mohl převzít jakékoli případné písemnosti, které MV ČR v průběhu řízení zasílá. Pokud se účastník nenachází v průběhu řízení na uvedené adrese, je v jeho zájmu, aby MV ČR zaslal či donesl informaci o nové adrese či ověřenou kopii plné moci pro zástupce, kterému bude případná písemnost zaslána na nově uvedenou adresu.
 
MV ČR dále v rámci probíhajícího správního řízení shromažďuje podklady pro vydání rozhodnutí. Účastníci jsou povinni doložit důkazy na podporu svých tvrzení. MV ČR není návrhy účastníků vázáno, vždy však prověří důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.
 

vytisknout  e-mailem